ΜΕΡΟΣ Χ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Ποινικά Αδικήματα.

39. Οποιοσδήποτε διαπράττει αδίκημα κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 4 είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, τιμωρείται με φυλάκιση, που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή με χρηματική ποινή, που δεν υπερβαίνει τις εκατόν χιλιάδες λίρες Κύπρου (ΛΚ 100.000) ή και με τις δύο αυτές ποινές και, σε περίπτωση δεύτερης ή επόμενης καταδίκης του για το ίδιο αδίκημα, με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα έτη ή με χρηματική ποινή, που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες  Λίρες Κύπρου (ΛΚ 200.000) ή και με τις δύο αυτές ποινές.

Αρμόδια αρχή για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

40.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι το αρμόδιο όργανο για την άσκηση διοικητικής εποπτικής εξουσίας και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιλαμβάνεται διοικητικών παραβάσεων, είτε αυτεπαγγέλτως, είτε έπειτα από καταγγελία που υποβάλλεται σ΄ αυτή.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της προς επιβολή διοικητικού προστίμου, εφαρμόζει το Άρθρο 39 του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμου.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή έχει την εξουσία να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο είτε:

(α) Μόνο σε νομικά πρόσωπα ή

(β) μόνο στους διοικητικούς συμβούλους, διευθυντές ή αξιωματούχους σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι η παράβαση οφειλόταν σε δική τους υπαιτιότητα, εσκεμμένη παράλειψη ή αμέλεια ή

(γ) σε νομικά πρόσωπα και στους διοικητικούς συμβούλους, διευθυντές ή αξιωματούχους τους σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι η παράβαση οφειλόταν και σε δική τους υπαιτιότητα, εσκεμμένη παράλειψη ή αμέλεια.

Διοικητικές κυρώσεις.

41.-(1) Ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη και τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (4) και (5), υπόκειται σε διοικητική κύρωση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το περιεχόμενο της οποίας συνίσταται στη καταβολή διοικητικού προστίμου που δεν υπερβαίνει τις εκατόν χιλιάδες λίρες Κύπρου (ΛΚ 100.000) και, σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης, τις διακόσιες χιλιάδες Λίρες Κύπρου  (ΛΚ 200.000)-

(α) Οποιοσδήποτε παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 4:

Νοείται ότι, εφόσον το ύψος της άνευ αδείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς διενεργηθείσας, κατά παράβαση του άρθρου 4, δημόσιας προσφοράς υπερβαίνει το τριπλάσιο του προστίμου που δύναται να επιβληθεί εκάστοτε σύμφωνα με την παράγραφο (α), η Επιτροπή Κεφαλαιγοράς δύναται να επιβάλει πρόστιμο ίσο με το ένα τρίτο του ύψους της παρανόμως διενεργηθείσας πρόσκλησης και, σε περίπτωση υποτροπής, με το ήμισυ του ποσού αυτού.

(β) oποιοσδήποτε παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 6, των άρθρων 20 έως 24 και του εδαφίου (1) του άρθρου 26.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (4) και (5), υπόκειται σε διοικητική κύρωση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το περιεχόμενο της οποίας συνίσταται στη καταβολή διοικητικού προστίμου που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες λίρες Κύπρου (ΛΚ 50.000) και, σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης, τις εκατόν χιλιάδες Λίρες Κύπρου (ΛΚ 100.000) oποιοσδήποτε παραβαίνει μία ή περισσότερες από τις διατάξεις-

(α) Του εδαφίου (5) του άρθρου 4, των άρθρων 8, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 27, των άρθρων 30, 37 και 46,

(β) του Κανονισμού 809/2004,

(γ) των Οδηγιών που εκδίδει δυνάμει του παρόντος Νόμου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (1), (2), (4) και (5), υπόκειται σε διοικητική κύρωση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το περιεχόμενο της οποίας συνίσταται στη καταβολή διοικητικού προστίμου που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες λίρες Κύπρου (ΛΚ 25.000) και, σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης, τις πενήντα χιλιάδες λίρες Κύπρου (ΛΚ 50.000) oποιοσδήποτε παραβαίνει οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή και των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο.

(4) Εφόσον, μετά την επιβολή από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διοικητικού προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, συνεχίζεται η παράβαση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μετά την πάροδο ευλόγου χρόνου που δεν μπορεί να είναι μικρότερος του ενός μηνός, δύναται να επιβάλλει εκ νέου και κατ’ επανάληψη πρόστιμο, θεωρώντας τη μη συμμόρφωση ως επανάληψη του αδικήματος.

(5) Σε όλες τις περιπτώσεις, στις οποίες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο κατά το παρόν άρθρο, ο παραβάτης επιπρόσθετα ευθύνεται και για κάθε ζημιά που προκαλεί σ’ αυτούς που αποκτούν κινητές αξίες ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση ή αγοράζοντες κινητές αξίες στην οργανωμένη αγορά, βασιζόμενοι σε ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία  του ενημερωτικού δελτίου, περιλαμβανομένης της απώλειας κέρδους.

Είσπραξη διοικητικού προστίμου.

42.-(1) Τα διοικητικά πρόστιμα, που επιβάλλονται κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, λογίζονται ως έσοδα του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας.

(2) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής διοικητικών προστίμων, λαμβάνονται δικαστικά μέτρα προς είσπραξη τους ως προνοείται από τον περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμο.