ΜΕΡΟΣ ΙΧ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
Συνεργασία αρμόδιων εποπτικών αρχών.

38.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεργάζεται με και συνδράμει τις αρμόδιες εποπτικές αρχές των άλλων κρατών μελών, ασκώντας τις εξουσίες της όπως αυτές καθορίζονται στον παρόντα Νόμο και στον περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμο, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, και ειδικότερα-

(α) ανταλλάζει πληροφορίες και συνεργάζεται με την αρμόδια εποπτική αρχή άλλου κράτους μέλους, εφόσον ο εκδότης έχει περισσότερες από μία αρμόδιες εποπτικές αρχές καταγωγής λόγω των διάφορων κατηγοριών κινητών αξιών του,

(β) ανταλλάζει πληροφορίες και συνεργάζεται με την αρμόδια εποπτική αρχή άλλου κράτους μέλους, στις περιπτώσεις όπου έχει μεταβιβάσει στην εν λόγω αρμόδια εποπτική αρχή την αρμοδιότητα έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με το εδάφιο (8) του άρθρου 26,

(γ) ενημερώνει τις αρμόδιες εποπτικές αρχές των άλλων κρατών μελών για κάθε ρύθμιση ανάθεσης καθηκόντων της, καθώς και τους ακριβείς όρους που διέπουν την εν λόγω ανάθεση,

(δ) συνεργάζεται με την αρμόδια εποπτική αρχή άλλου κράτους μέλους όταν απαιτείται η αναστολή ή απαγόρευση της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση κινητών αξιών σε διάφορα κράτη μέλη, προκειμένου να εξασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων τόπων διαπραγμάτευσης καθώς και η προστασία των επενδυτών:

Νοείται ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον της ζητηθεί από την αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους μέλους υποδοχής, συνδράμει από την αρχή στο διεξοδικό έλεγχο της υπόθεσης, ιδίως όσον αφορά νέα ή σπάνια είδη κινητών αξιών και

(ε) ζητεί πληροφορίες από την αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους μέλους υποδοχής ή δίνει πληροφορίες σε αρμόδια εποπτική του κράτους μέλους καταγωγής όταν η Δημοκρατία είναι κράτος μέλος υποδοχής, αναφορικά με οποιαδήποτε στοιχεία τα οποία αφορούν ειδικά τη σχετική αγορά.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ανταλλάσσει εμπιστευτικές πληροφορίες με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές άλλων κρατών μελών τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 29 και 30 του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου.

(3) Σε περίπτωση που αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για συνεργασία προς αρμόδια εποπτική αρχή άλλου κράτους μέλους, ειδικά όταν αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών, απορρίπτεται ή δεν προωθείται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να παραπέμψει την περίπτωση στην ΕΑΚΑΑ.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγίες της να ρυθμίζει ειδικά θέματα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Συνεργασία Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με ΕΑΚΑΑ και ΕΣΣΚ

38Α.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεργάζεται με την ΕΑΚΑΑ για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 1095/2010.

(2) H Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρέχει το συντομότερο δυνατό στην ΕΑΚΑΑ όλες τις πληροφορίες που της είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων της, σύμφωνα με το Άρθρο 35 του Κανονισμού 1095/2010.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει την ΕΑΚΑΑ για κάθε ρύθμιση που αφορά την ανάθεση καθηκόντων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και τους ακριβείς όρους που διέπουν την εν λόγω ανάθεση.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 29 και του άρθρου 30 του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ανταλλάζει εμπιστευτικές πληροφορίες ή να διαβιβάζει πληροφορίες στην ΕΑΚΑΑ και στο ΕΣΣΚ, υπό την επιφύλαξη των περιορισμών που σχετίζονται με τις εταιρικές πληροφορίες και επιπτώσεις επί τρίτων χωρών κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό 1095/2010 και στον Κανονισμό 1092/2010, αντίστοιχα, εφόσον τα πρόσωπα που λαμβάνουν τις πληροφορίες υπόκεινται σε αντίστοιχη υποχρέωση εχεμύθειας και τήρησης επαγγελματικού απορρήτου αναφορικά με τις πληροφορίες που λαμβάνονται.