ΜΕΡΟΣ VIII ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Εποπτική αρμοδιότητα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

36.-(1) Οι διατάξεις του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου, που έχουν ως αντικείμενο την εποπτική αρμοδιότητα της Επιτροπής, την εξουσία της να συλλέγει πληροφορίες, να διενεργεί έρευνες και ελέγχους, να επιβάλλει κυρώσεις, να συνεργάζεται με  αρμόδιες εποπτικές αρχές στο εξωτερικό και γενικά όλες τις αρμοδιότητες, εξουσίες, ευθύνες και καθήκοντά της, δυνάμει των πιο πάνω Νόμων ισχύουν  και ως προς την άσκηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των εποπτικών αρμοδιοτήτων της δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου που αφορούν την εξουσία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να διενεργεί ελέγχους, σε περίπτωση διενέργειας από κοινού ελέγχου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με μία ή περισσότερες αρμόδιες εποπτικές αρχές άλλων κρατών μελών, δύναται να συμμετέχει και η ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με το Άρθρο 21 του Κανονισμού 1095/2010.

Τρόπος άσκησης εποπτικής αρμοδιότητας Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

37.-(1) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του άρθρου 36, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όταν της υποβάλλεται αίτηση έγκρισης ενημερωτικού δελτίου, δύναται, μεταξύ άλλων, να-

(α) Απαιτεί από τους εκδότες, προσφέροντες ή τους αιτητές της εισαγωγής κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, να συμπεριλαμβάνουν στο ενημερωτικό δελτίο συμπληρωματικές πληροφορίες, εφόσον τούτο απαιτείται για την προστασία των επενδυτών·

(β) απαιτεί από τους εκδότες, προσφέροντες ή αιτητές εισαγωγής κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, καθώς και από τα πρόσωπα που τους ελέγχουν ή ελέγχονται από αυτούς, να της διαβιβάζουν πληροφορίες και έγγραφα που απαιτούνται για την εύρυθμη εκπλήρωση των υποχρεώσεών της και εκτέλεση του έργου της·

(γ) απαιτεί την παροχή πληροφοριών που χρειάζεται για την εξέταση της αίτησης έγκρισης ενημερωτικού δελτίου από τους εξωτερικούς ελεγκτές και τα διευθυντικά στελέχη του εκδότη, του προσφέροντα ή του αιτητή της εισαγωγής κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, καθώς και από τις Ε.Π.Ε.Υ., στις οποίες έχει ανατεθεί η διενέργεια της δημόσιας προσφοράς ή η επιδίωξη της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση·

(δ) αναστέλλει άπαξ δημόσια προσφορά ή εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά για μέγιστο διάστημα δέκα διαδοχικών εργάσιμων ημερών, εφόσον υποψιάζεται βασίμως ότι παραβιάζονται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(ε) απαγορεύει ή αναστέλλει διαφήμιση δημόσιας προσφοράς ή εισαγωγής κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση για μέγιστο διάστημα δέκα διαδοχικών εργάσιμων ημερών εφάπαξ, εφόσον υποψιάζεται βασίμως ότι παραβιάζονται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(στ) απαγορεύει δημόσια προσφορά, εφόσον διαπιστώνει ότι παραβιάζονται ή υποψιάζεται βασίμως ότι παραβιάζονται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(ζ) αναστέλλει ή απαιτεί από τις σχετικές οργανωμένες αγορές να αναστείλουν τη διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά για μέγιστο διάστημα δέκα διαδοχικών εργάσιμων ημερών, άπαξ, εφόσον υποψιάζεται βασίμως ότι παραβιάζονται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(η) απαγορεύει τη διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, εφόσον διαπιστώνει ότι παραβιάζονται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(θ) ανακοινώνει ότι συγκεκριμένος εκδότης αδυνατεί να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του.

(1Α) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του άρθρου 36, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον οι κινητές αξίες έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένες αγορές, έχει εξουσία να-

(α) απαιτεί από τον εκδότη την ανακοίνωση κάθε σημαντικής πληροφορίας που ενδέχεται να επηρεάσει την εκτίμηση των κινητών αξιών που αποτέλεσαν αντικείμενο εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των επενδυτών ή η ομαλή λειτουργία της αγοράς∙

(β) αναστέλλει ή απαιτεί από τις σχετικές οργανωμένες αγορές να αναστείλουν τη διαπραγμάτευση των κινητών αξιών εφόσον, κατά την άποψή της, η κατάσταση του εκδότη είναι τέτοια που η διαπραγμάτευση ενδέχεται να είναι επιζήμια για τα συμφέροντα των επενδυτών∙

(γ) διασφαλίζει ότι οι εκδότες, οι κινητές αξίες των οποίων γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένες αγορές, συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) και στο εδάφιο (2) του άρθρου 37 και στο άρθρο 41 του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου και ότι παρέχονται ισοδύναμες πληροφορίες στους επενδυτές και χορηγείται ισοδύναμη μεταχείριση από τον εκδότη σε όλους τους κατόχους κινητών αξιών οι οποίοι βρίσκονται στην ίδια θέση, σε όλα τα κράτη μέλη στα οποία πραγματοποιείται η δημόσια προσφορά ή εισάγονται οι κινητές αξίες προς διαπραγμάτευση∙

(δ) πραγματοποιεί επιτόπιους ελέγχους στη Δημοκρατία, προκειμένου να διαπιστώσει τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Οδηγιών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, καθώς και του Κανονισμού 809/2004.

(2) Με απόφασή της, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να αναθέτει σε τρίτο πρόσωπο την εξέταση ενημερωτικών δελτίων και συμπληρωματικών ενημερωτικών δελτίων:

Νοείται ότι, και στην περίπτωση αυτή την έγκριση των ενημερωτικών δελτίων και συμπληρωματικών ενημερωτικών δελτίων παρέχει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(3) Με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την ανάθεση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με το εδάφιο (2), καθορίζονται, μεταξύ άλλων, τα καθήκοντα που αναλαμβάνει το τρίτο πρόσωπο και οι όροι υπό τους οποίους αυτά πρέπει να εκτελούνται.

(4) Σε κάθε περίπτωση, το τρίτο πρόσωπo ενεργεί και είναι οργανωμένο, έτσι, ώστε να αποφεύγεται σύγκρουση συμφερόντων και οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο της εκτέλεσης των ανατιθέμενων καθηκόντων να μη χρησιμοποιούνται κατά τρόπο αθέμιτο ή για να παρεμποδισθεί ο ανταγωνισμός, όπως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να εξειδικεύει με τις αποφάσεις του εδαφίου (3).