Κεφάλαιο Β-Μεμονωμένες πράξεις πληρωμής
Πεδίο εφαρμογής

29.-(1) Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται στις μεμονωμένες πράξεις πληρωμής που δεν καλύπτονται από σύμβαση-πλαίσιο.

(2) Όταν εντολή πληρωμής μεμονωμένης πράξης πληρωμής διαβιβάζεται με μέσο πληρωμής το οποίο καλύπτεται από σύμβαση-πλαίσιο μεταξύ του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών και άλλου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών για τη μεμονωμένη πράξη πληρωμής δεν υποχρεούται να παράσχει ή να καταστήσει διαθέσιμες πληροφορίες οι οποίες, βάσει της σύμβασης-πλαισίου, έχουν ήδη δοθεί ή πρόκειται να δοθούν στο χρήστη των υπηρεσιών πληρωμών.

Υποχρέωση και τρόπος πληροφόρησης (γενικά)

30.-(1) Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών έχει υποχρέωση να θέτει στη διάθεση του χρήστη των υπηρεσιών πληρωμών σε ευπρόσιτη μορφή τις πληροφορίες και τους όρους που αναφέρονται στα άρθρα 31 έως 33.

Κατόπιν αιτήματος του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών έχει υποχρέωση να παρέχει τις πληροφορίες και τους όρους σε έντυπη μορφή ή σε άλλο ανθεκτικό στο χρόνο μέσο.

(2) Οι πληροφορίες και οι όροι πρέπει να καθίστανται διαθέσιμες ή να παρέχονται κατά το εδάφιο (1) με διατύπωση εύκολα κατανοητή, σε σαφή και εύληπτη μορφή και σε επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία πληρωμών ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα συμφωνήσουν τα μέρη.

(3) Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του σε σχέση με τις κατά το άρθρο 31 πληροφορίες και όρους, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών μπορεί να παράσχει σχέδιο της σύμβασης παροχής υπηρεσίας πληρωμών ή σχέδιο της εντολής πληρωμής.

Πληροφόρηση πριν από την κατάρτιση της σύμβασης

31.-(1) Προτού ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών δεσμευτεί από προσφορά ή σύμβαση για την παροχή μεμονωμένης υπηρεσίας πληρωμών, παρέχονται ή τίθενται στη διάθεσή του οι ακόλουθες πληροφορίες και όροι:

(α) καθορισμός των στοιχείων ή του αποκλειστικού μέσου ταυτοποίησης, που είναι απαραίτητο να παράσχει ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών για την ορθή εκτέλεση της εντολής πληρωμής·

(β) η μέγιστη προθεσμία εντός της οποίας ο πάροχος της υπηρεσίας πληρωμών υποχρεούται να παράσχει την υπηρεσία πληρωμών·

(γ) όλες οι επιβαρύνσεις που πρέπει να καταβάλει ο χρήστης στον οικείο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών και, ανάλογα με την περίπτωση, η ανάλυση των ποσών των τυχόν επιβαρύνσεων· η πληροφόρηση περιλαμβάνει τόσο την προμήθεια του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών όσο και όλα τα πληρωτέα τέλη, δικαιώματα, χρεώσεις και έξοδα·

(δ) ανάλογα με την περίπτωση, η συναλλαγματική ισοτιμία ή η συναλλαγματική ισοτιμία αναφοράς που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στην πράξη πληρωμής∙

(ε) τυχόν λοιποί όροι και σχετικές πληροφορίες από τους προβλεπόμενους στο άρθρο 36.

(2) Εάν, κατόπιν αιτήματος του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών, συναφθεί σύμβαση παροχής μεμονωμένης υπηρεσίας πληρωμών με μέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως το οποίο δεν επιτρέπει στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών να θέσει στη διάθεση του χρήστη τις κατά το εδάφιο (1) πληροφορίες και όρους πριν από την κατάρτιση της σύμβασης, ο πάροχος εκπληρώνει τη σχετική υποχρέωσή του αμέσως μετά την εκτέλεση της πράξης.

Πληροφορίες στον πληρωτή μετά την παραλαβή της εντολής πληρωμής

32. Αμέσως μετά την παραλαβή της εντολής πληρωμής, παρέχονται ή τίθενται στη διάθεση του πληρωτή από τον οικείο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών οι ακόλουθες πληροφορίες και όροι:

(α) τα στοιχεία αναφοράς που επιτρέπουν στον πληρωτή να εντοπίσει την πράξη πληρωμής και, ανάλογα με την περίπτωση, οι πληροφορίες που αφορούν το δικαιούχο·

(β) το ποσό της πράξης πληρωμής στο νόμισμα που χρησιμοποιείται στην εντολή πληρωμής·

(γ) το ποσό των τυχόν επιβαρύνσεων για την πράξη πληρωμής τις οποίες πρέπει να καταβάλει ο πληρωτής και, ανάλογα με την περίπτωση, η ανάλυση των ποσών των επιβαρύνσεων αυτών·

(δ) ανάλογα με την περίπτωση, η συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε στην πράξη πληρωμής από τον πάροχο των υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή ή σχετική αναφορά, σε περίπτωση που διαφέρει από την ισοτιμία που δόθηκε ως πληροφορία σύμφωνα με το εδάφιο (1)(δ) του άρθρου 31, και το ποσό της πράξης πληρωμής μετά τη μετατροπή του νομίσματος∙

(ε) η ημερομηνία λήψης της εντολής πληρωμής.

Πληροφορίες στο δικαιούχο μετά την εκτέλεση της εντολής πληρωμής

33. Αμέσως μετά την εκτέλεση της εντολής πληρωμής, παρέχονται ή τίθενται στη διάθεση του δικαιούχου από τον οικείο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών οι ακόλουθες πληροφορίες και όροι:

(α) τα στοιχεία που επιτρέπουν στο δικαιούχο να εντοπίσει την πράξη πληρωμής και, ανάλογα με την περίπτωση, τον πληρωτή, καθώς και κάθε πληροφορία που διαβιβάζεται μαζί με την πράξη πληρωμής·

(β) το ποσό της πράξης πληρωμής στο νόμισμα στο οποίο τα χρηματικά ποσά τίθενται στη διάθεση του δικαιούχου·

(γ) το ποσό των τυχόν επιβαρύνσεων για την πράξη πληρωμής τις οποίες πρέπει να καταβάλει ο δικαιούχος και, ανάλογα με την περίπτωση, η ανάλυση των ποσών των επιβαρύνσεων αυτών·

(δ) ανάλογα με την περίπτωση, η συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε στην πράξη πληρωμής από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου και το ποσό της πράξης πληρωμής πριν από τη μετατροπή του νομίσματος∙

(ε) η ημερομηνία αξίας για την πίστωση, στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται ημερομηνία αξίας από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.