ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Διαδικασία για τη θέση σε χρήση

12.-(1) Με την επιφύλαξη των άρθρων 17, 18, 19, 20 και 22 του παρόντος Νόμου, η Διοικητική Αρχή επιτρέπει τη θέση σε χρήση δομικών υποσυστημάτων του σιδηροδρομικού συστήματος, τα οποία βρίσκονται ή λειτουργούν στην επικράτεια της Δημοκρατίας. Για τον σκοπό αυτό η Διοικητική Αρχή λαμβάνει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο ώστε τα εν λόγω υποσυστήματα να μπορούν να τίθενται σε χρήση μόνον εάν έχουν μελετηθεί, κατασκευαστεί και εγκατασταθεί κατά τρόπο που να ικανοποιεί τις σχετικές με αυτά βασικές απαιτήσεις όταν ενσωματώνονται στο σιδηροδρομικό σύστημα. Ειδικότερα, ελέγχεται:

— η τεχνική συμβατότητα των εν λόγω υποσυστημάτων προς το σύστημα στο οποίο ενσωματώνονται˙ και

— η ασφαλής ενσωμάτωση των εν λόγω υποσυστημάτων.

(2) Η Διοικητική Αρχή επαληθεύει κατά τη θέση σε χρήση των υποσυστημάτων αυτών ότι τηρούνται, όπου έχουν εφαρμογή, οι απαιτήσεις των σχετικών ΤΠΔ σχετικά με τη λειτουργία και τη συντήρηση.

(3) Μετά τη θέση των προβλεπόμενων στο εδάφιο (1) υποσυστημάτων σε χρήση, πραγματοποιείται η προβλεπόμενη στο εδάφιο (2) επαλήθευση-

(α) για την υποδομή, στο πλαίσιο της έκδοσης και εποπτείας εγκρίσεων ασφαλείας,

(β) για τα οχήματα, στο πλαίσιο της έκδοσης και εποπτείας πιστοποιητικών ασφαλείας και προς το σκοπό αυτό ακολουθούνται οι διαδικασίες αξιολόγησης και επαλήθευσης που προβλέπονται στο πλαίσιο των σχετικών ΤΠΔ για τη δομή και τη λειτουργία.

Ελεύθερη κυκλοφορία υποσυστημάτων

13. Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 12 του παρόντος Νόμου, η Διοικητική Αρχή επιτρέπει την κατασκευή, τη θέση σε χρήση και την επιχειρησιακή λειτουργία δομικών υποσυστημάτων του σιδηροδρομικού συστήματος τα οποία πληρούν τις βασικές απαιτήσεις:

Νοείται ότι, δεν απαιτείται η διενέργεια επαληθεύσεων που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί:

— στο πλαίσιο της διαδικασίας για την έκδοση της δήλωσης επαλήθευσης «CE», της οποίας τα στοιχεία παρατίθενται στο Πέμπτο Παράρτημα του παρόντος Νόμου,

— ή σε άλλα κράτη μέλη, πριν ή μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, προκειμένου να επαληθεύσουν τη συμμόρφωση προς τις ίδιες απαιτήσεις σε ίδιες συνθήκες λειτουργίας.

Συμμόρφωση προς τις ΤΠΔ και τους εθνικούς κανόνες

14.-(1) Η Διοικητική Αρχή θεωρεί διαλειτουργικά και σύμφωνα προς τις σχετικές βασικές απαιτήσεις τα δομικά υποσυστήματα του σιδηροδρομικού συστήματος τα οποία συνοδεύονται από τη δήλωση επαλήθευσης «CE».

(2) Τηρουμένων των βασικών απαιτήσεων, η επαλήθευση της διαλειτουργικότητας ενός δομικού υποσυστήματος του σιδηροδρομικού συστήματος γίνεται κατ’ αναφορά προς τις ΤΠΔ, εφόσον υπάρχουν.

(3) Η Διοικητική Αρχή καταρτίζει, για κάθε υποσύστημα, κατάλογο των τεχνικών κανόνων που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή των βασικών απαιτήσεων.

Διαδικασία για τη σύνταξη της δήλωσης επαλήθευσης «CE»

15.-(1) Για τη σύνταξη της δήλωσης επαλήθευσης «CE», ο αιτών καλεί τον κοινοποιημένο οργανισμό που έχει επιλέξει για το σκοπό αυτό να κινήσει τη διαδικασία επαλήθευσης «CE» που προβλέπεται στο Έκτο Παράρτημα του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, ο αιτών μπορεί να είναι ο αναθέτων φορέας η ο κατασκευαστής ή αντιπρόσωπός τους στην Δημοκρατία.

(2) Η αποστολή του κοινοποιημένου οργανισμού, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με τον έλεγχο «CE» ενός υποσυστήματος, αρχίζει από το στάδιο του σχεδίου και καλύπτει ολόκληρη την περίοδο της κατασκευής μέχρι το στάδιο της παραλαβής πριν να τεθεί σε λειτουργία το υποσύστημα, καθώς και την επαλήθευση των διεπαφών του υποσυστήματος αυτού με το σύστημα στο οποίο ενσωματώνεται, βάσει των πληροφοριών που περιέχονται στη σχετική ΤΠΔ και στο μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 24 του παρόντος Νόμου.

(3) Ο κοινοποιημένος οργανισμός είναι υπεύθυνος για την κατάρτιση του τεχνικού φακέλου που πρέπει να συνοδεύει τη δήλωση επαλήθευσης «CE». Ο εν λόγω φάκελος περιέχει όλα τα αναγκαία έγγραφα τα σχετικά με τα χαρακτηριστικά του υποσυστήματος καθώς και, κατά περίπτωση, όλα τα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει η συμμόρφωση των στοιχείων διαλειτουργικότητας. Επίσης περιέχει όλα τα στοιχεία που αφορούν τις προϋποθέσεις και τα όρια χρήσης, τις οδηγίες τρέχουσας εξυπηρέτησης, συνεχούς ή περιοδικής επιτήρησης, ρύθμισης και συντήρησης.

(4) Ο κοινοποιημένος οργανισμός δύναται να εκδίδει προσωρινές δηλώσεις επαλήθευσης για την κάλυψη ορισμένων σταδίων του κύκλου παραγωγής ή ορισμένων μερών του υποσυστήματος˙ στην περίπτωση αυτή εφαρμόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στο Έκτο Παράρτημα του παρόντος Νόμου.

(5) Εφόσον το επιτρέπει η αντίστοιχη ΤΠΔ, ο κοινοποιημένος οργανισμός δύναται να εκδίδει πιστοποιητικά συμμόρφωσης για σειρά υποσυστημάτων ή για ορισμένα μέρη των υποσυστημάτων αυτών.

Μη συμμόρφωση των υποσυστημάτων προς τις βασικές απαιτήσεις

16. Όταν η Διοικητική Αρχή διαπιστώσει ότι διαρθρωτικό υποσύστημα, συνοδευόμενο από δήλωση επαλήθευσης «CE» μαζί με τον τεχνικό φάκελο, δεν πληροί εξ ολοκλήρου τις διατάξεις του παρόντος νόμου και, ιδίως, τις βασικές απαιτήσεις, μπορεί να ζητεί τη διενέργεια συμπληρωματικών ελέγχων.

Θέση σε χρήση υφισταμένων υποσυστημάτων μετά από ανακαίνιση ή αναβάθμιση

17. Σε περίπτωση ανακαίνισης ή αναβάθμισης, ο αναθέτων φορέας ή ο κατασκευαστής υποβάλλει στη Διοικητική Αρχή φάκελο με περιγραφή του έργου˙ η Διοικητική Αρχή εξετάζει τον φάκελο αυτό και αποφασίζει, λαμβάνοντας υπόψη τη στρατηγική υλοποίησης που εμφαίνεται στη σχετική ΤΠΔ, κατά πόσον η έκταση των εργασιών δικαιολογεί την έκδοση νέας έγκρισης για θέση σε λειτουργία, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο:

Νοείται ότι, η νέα αυτή έγκριση για θέση σε λειτουργία απαιτείται κάθε φορά που το συνολικό επίπεδο ασφάλειας του θεωρουμένου υποσυστήματος μπορεί να επηρεασθεί αρνητικά από τις προβλεπόμενες εργασίες:

Νοείται περαιτέρω ότι, εφόσον απαιτείται νέα έγκριση, η Διοικητική Αρχή, εντός τεσσάρων μηνών από την υποβολή του πλήρους φακέλου από τον αιτούντα, αποφασίζει σε ποίο βαθμό πρέπει να εφαρμοστούν στο έργο οι ΤΠΔ.