ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΟΧΗΜΑΤΑ
Έγκριση για θέση οχημάτων σε λειτουργία

18.-(1) Τηρουμένων των επόμενων εδαφίων, προτού χρησιμοποιηθεί σε δίκτυο ένα όχημα, λαμβάνει έγκριση για θέση σε λειτουργία από την εθνική αρχή για την ασφάλεια, η οποία είναι αρμόδια για το δίκτυο αυτό.

(2) Οχήματα που τηρούν τις ΤΠΔ, εγκρίνονται κατά το άρθρα 19 ή 20 του παρόντος Νόμου.

(3) Οχήματα που δεν τηρούν τις ΤΠΔ, εγκρίνονται κατά το άρθρο 21 του παρόντος Νόμου.

(4) Οχήματα σύμφωνα προς εγκεκριμένο τύπο, εγκρίνονται κατά το άρθρο 22 του παρόντος Νόμου.

(5) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 20 του παρόντος Νόμου, αναφορικά με τις συμπληρωματικές εγκρίσεις, έγκριση που χορηγείται από άλλο κράτος μέλος ισχύει στη Δημοκρατία.

(6) Η εθνική αρχή για την ασφάλεια αποφασίζει για όλες τις αιτήσεις για χορήγηση έγκρισης για θέση σε λειτουργία, σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 20 ή το άρθρο 21 του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, η έγκριση για θέση σε λειτουργία μπορεί να ορίζει τους όρους χρήσης και άλλους περιορισμούς.

(7) Οιαδήποτε αρνητική απόφαση της αρμόδιας εθνικής αρχής για την ασφάλεια σχετικά με τη θέση σε λειτουργία σιδηροδρομικού οχήματος θα πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένη˙ ο αιτών μπορεί εντός ενός μηνός από την παραλαβή της αρνητικής απόφασης να ζητήσει από την αρμόδια εθνική αρχή ασφάλειας να αναθεωρήσει την απόφασή της για δεόντως αιτιολογημένους λόγους και στην περίπτωση αυτή, η εθνική αρχή για την ασφάλεια έχει στη διάθεσή της δύο μήνες από την παραλαβή της προσφυγής για να επιβεβαιώσει ή να ανακαλέσει την απόφασή της.

(8) Αν δεν ληφθεί μέσα στην ταχθείσα προθεσμία απόφαση, σύμφωνα με το εδάφιο (6) του άρθρου 20 του παρόντος Νόμου, από την εθνική αρχή για την ασφάλεια, θεωρείται ότι εγκρίνεται η θέση σε λειτουργία του συγκεκριμένου σιδηροδρομικού οχήματος μετά την παρέλευση τριών μηνών από τη λήξη των εν λόγω προθεσμιών:

Νοείται ότι, οι εγκρίσεις που εκδίδονται βάσει του παρόντος εδαφίου, ισχύουν μόνο στο δίκτυο για το οποίο η αρμόδια εθνική αρχή ασφαλείας δεν αντέδρασε μέσα στην ταχθείσα προθεσμία.

(9) Η εθνική αρχή για την ασφάλεια που προτίθεται να ανακαλέσει έγκριση για θέση σε λειτουργία που η ίδια έχει χορηγήσει ή έγκριση που ο αιτών απέκτησε σύμφωνα με το εδάφιο (8), εφαρμόζει τη διαδικασία αναθεώρησης πιστοποιητικών ασφάλειας.

Πρώτη έγκριση για τη θέση σε λειτουργία οχημάτων που πληρούν τις ΤΠΔ

19.-(1) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στα οχήματα που πληρούν όλες τις σχετικές ΤΠΔ οι οποίες ισχύουν κατά τη στιγμή που αυτά τίθενται σε λειτουργία, υπό την προϋπόθεση ότι, οι ΤΠΔ αυτές θεσπίζουν σημαντικό μέρος των βασικών απαιτήσεων, έχουν τεθεί σε ισχύ και εφαρμόζονται οι ΤΠΔ για το τροχαίο υλικό.

(2) Η πρώτη έγκριση χορηγείται από την εθνική αρχή για την ασφάλεια ως εξής:

(α) όταν όλα τα δομικά υποσυστήματα του οχήματος έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 έως 17 του παρόντος Νόμου, η έγκριση χορηγείται χωρίς άλλους ελέγχους·

(β) στην περίπτωση οχημάτων που φέρουν όλες τις απαραίτητες δηλώσεις επαλήθευσης «CE», όπως προβλέπει το άρθρο 15 του παρόντος Νόμου, τα κριτήρια που μπορεί να επαληθεύει η εθνική αρχή για την ασφάλεια προκειμένου να χορηγήσει έγκριση για θέση σε λειτουργία μπορεί να αφορούν μόνο:

— την τεχνική συμβατότητα μεταξύ των σχετικών υποσυστημάτων του οχήματος και της ασφαλούς ενσωμάτωσής τους, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 12 του παρόντος Νόμου,

— την τεχνική συμβατότητα μεταξύ του οχήματος και του σχετικού δικτύου,

— τους κανόνες που εφαρμόζονται στα ανοικτά σημεία,

— τους κανόνες που ισχύουν για τις ειδικές περιπτώσεις.

Συμπληρωματικές εγκρίσεις για τη θέση σε λειτουργία των σιδηροδρομικών οχημάτων που πληρούν τις ΤΠΔ

20.-(1) Δεν απαιτείται περαιτέρω έγκριση για θέση σε λειτουργία για τα οχήματα τα οποία τηρούν πλήρως τις ΤΠΔ και καλύπτουν όλες τις πτυχές των σχετικών υποσυστημάτων χωρίς ειδικές περιπτώσεις και χωρίς ανοικτά σημεία που αφορούν αυστηρά την τεχνική συμβατότητα μεταξύ οχημάτων και δικτύων, εφόσον κινούνται σε δίκτυα που τηρούν τις ΤΠΔ στα λοιπά κράτη μέλη ή υπό τους όρους που καθορίζονται στις αντίστοιχες ΤΠΔ.

(2) Όσον αφορά οχήματα τα οποία έχουν εγκριθεί για θέση σε λειτουργία σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος Νόμου, αλλά δεν εμπίπτουν στο εδάφιο (1), η Διοικητική Αρχή αποφασίζει εάν απαιτούνται πρόσθετες εγκρίσεις και, σε τέτοια περίπτωση, εφαρμόζονται τα εδάφια (3) έως (7).

(3) Ο αιτών υποβάλλει στην εθνική αρχή για την ασφάλεια φάκελο, που αφορά το όχημα ή τον τύπο οχήματος και την προβλεπόμενη χρήση στο δίκτυο, ο οποίος περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) πιστοποίηση του ότι η θέση σε λειτουργία του σιδηροδρομικού οχήματος έχει εγκριθεί σε άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος Νόμου·

(β) αντίγραφο του τεχνικού φακέλου, όπως προβλέπεται στο Έκτο Παράρτημα του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι, για τα οχήματα που διαθέτουν καταγραφείς δεδομένων, περιλαμβάνονται οι πληροφορίες για τη διαδικασία συλλογής δεδομένων η οποία επιτρέπει την εκτύπωση και την αξιολόγηση, εφόσον οι πληροφορίες αυτές δεν είναι εναρμονισμένες με βάση τις αντίστοιχες ΤΠΔ·

(γ) τα μητρώα όπου εμφαίνονται το ιστορικό της συντήρησης του οχήματος και, ενδεχομένως, οι τεχνικές τροποποιήσεις που έχουν επέλθει μετά την έγκριση· και

(δ) τα τεχνικά και επιχειρησιακά χαρακτηριστικά που αποδεικνύουν ότι το όχημα είναι συμβατό με τις υποδομές και τις σταθερές εγκαταστάσεις (συμπεριλαμβανομένων των κλιματικών συνθηκών, του συστήματος ενεργειακής τροφοδότησης, του συστήματος σηματοδότησης και ελέγχου- χειρισμού, του εύρους τροχιάς και του περιτυπώματος υποδομής, του μέγιστου φορτίου στον άξονα και των λοιπών περιορισμών του δικτύου).

(4) Τα κριτήρια που εξετάζουν οι αρχές για την ασφάλεια περιορίζονται αυστηρά-

(α) στην τεχνική συμβατότητα μεταξύ του οχήματος και του σχετικού δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που εφαρμόζονται στα ανοικτά σημεία που απαιτούνται για να εξασφαλίζεται η συμβατότητα,

(β) στους κανόνες που ισχύουν για τις ειδικές περιπτώσεις που προσδιορίζονται δεόντως στις οικείες ΤΠΔ.

(5) Η εθνική αρχή για την ασφάλεια καθορίζει, κατόπιν διαβουλεύσεως με τον αιτούντα, την έκταση και το περιεχόμενο των συμπληρωματικών πληροφοριών, αναλύσεων κινδύνου ή δοκιμών που ζητούνται. Ο διαχειριστής υποδομής, σε συνεννόηση με τον αιτούντα, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να εξασφαλίσει τη διενέργεια δοκιμών εντός τριών μηνών από την αίτηση:

Νοείται ότι, εφόσον απαιτείται, η εθνική αρχή για την ασφάλεια λαμβάνει μέτρα για τη διενέργεια των δοκιμών.

(6) Κάθε αίτηση έγκρισης για θέση σε λειτουργία που υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου αποτελεί το αντικείμενο απόφασης της εθνικής αρχής για την ασφάλεια, η οποία λαμβάνεται το ταχύτερο δυνατό και το αργότερο-

(α) εντός δύο μηνών από την υποβολή του φακέλου που αναφέρεται στο εδάφιο (3)·

(β) κατά περίπτωση, εντός ενός μηνός από την υποβολή των τυχόν πρόσθετων πληροφοριών που ζητεί η εθνική αρχή για την ασφάλεια ή από την υποβολή των αποτελεσμάτων τυχών δοκιμών που ζητεί η εθνική αρχή για την ασφάλεια.

Πρώτη έγκριση για τη θέση σε λειτουργία οχημάτων που δεν τηρούν τις ΤΠΔ

21.-(1) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στα οχήματα τα οποία δεν τηρούν όλες τις σχετικές ΤΠΔ που ισχύουν κατά τη στιγμή που αυτά τίθενται σε λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων που υπόκεινται σε παρεκκλίσεις ή όταν σημαντικό μέρος των βασικών απαιτήσεων δεν καθορίζεται σε μία ή περισσότερες ΤΠΔ.

(2) Η πρώτη έγκριση χορηγείται από την εθνική αρχή για την ασφάλεια ως εξής:

— για τις τεχνικές πτυχές που καλύπτει μια ΤΠΔ, εάν υπάρχουν, εφαρμόζεται η διαδικασία επαλήθευσης «CE»,

— για τις άλλες τεχνικές πτυχές, εφαρμόζονται οι σχετικοί κανόνες που ισχύουν εκάστοτε στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι, η πρώτη έγκριση είναι έγκυρη μόνο στο δίκτυο της Δημοκρατίας.

Έγκριση τύπων οχημάτων

22.-(1) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να εγκρίνει τύπους οχημάτων.

(2) Εφόσον η Αρμόδια Αρχή χορηγεί έγκριση σε ένα όχημα, σύμφωνα με το εδάφιο (1), χορηγεί ταυτόχρονα έγκριση και στον τύπο του οχήματος.

(3) Όχημα που είναι σύμφωνο προς τύπο ο οποίος έχει ήδη εγκριθεί από την Αρμόδια Αρχή, εγκρίνεται βάσει δήλωσης συμμόρφωσης προς τον τύπο αυτόν, υποβαλλόμενης από τον αιτούντα, χωρίς άλλους ελέγχους:

Νοείται ότι, εφόσον έχουν τροποποιηθεί οι σχετικές διατάξεις των ΤΠΔ και των σχετικών κανόνων, βάσει των οποίων εγκρίθηκε τύπος οχήματος, η Αρμόδια Αρχή αποφασίζει εάν οι ήδη χορηγηθείσες εγκρίσεις τύπου εξακολουθούν να ισχύουν ή εάν πρέπει να ανανεωθούν:

Νοείται περαιτέρω ότι, τα κριτήρια που εφαρμόζει η εθνική αρχή για την ασφάλεια στην περίπτωση ανανεωμένης έγκρισης τύπου επιτρέπεται να αφορούν μόνον τους τροποποιηθέντες κανόνες:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι η ανανέωση της έγκρισης τύπου δεν επηρεάζει τις εγκρίσεις οχημάτων οι οποίες έχουν ήδη χορηγηθεί βάσει προηγουμένως εγκεκριμένων τύπων.

(4) Η δήλωση συμμόρφωσης προς τον τύπο καταρτίζεται-

(α) για τα οχήματα που τηρούν τις ΤΠΔ, σύμφωνα με τις διαδικασίες επαλήθευσης των σχετικών ΤΠΔ·

(β) για τα οχήματα που δεν τηρούν τις ΤΠΔ, σύμφωνα με τις διαδικασίες επαλήθευσης που ορίζονται στις ενότητες Δ ή Ε της απόφασης 93/465/ΕΟΚ.