ΜΕΡΟΣ ΙV ΜΗΤΡΩΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Σύστημα αρίθμησης των οχημάτων

23.-(1) Οποιοδήποτε όχημα τίθεται σε λειτουργία στο κοινοτικό σιδηροδρομικό σύστημα, φέρει αριθμό ευρωπαϊκού οχήματος (στο εξής «ΑΕΟ»), ο οποίος δίδεται όταν χορηγείται η πρώτη έγκριση για θέση σε λειτουργία.

(2) Ο αιτών την πρώτη έγκριση είναι επίσης υπεύθυνος και για τη σήμανση του οχήματος με τον ΑΕΟ που του έχει δοθεί.

(3) Ο ΑΕΟ καθορίζεται στην ΤΠΔ για τη λειτουργία και τη διαχείριση της κυκλοφορίας.

(4) Σε κάθε όχημα δίνεται ΑΕΟ άπαξ, εκτός εάν προβλέπει διαφορετικά η ΤΠΔ για την εκμετάλλευση και διαχείριση της κυκλοφορίας.

(5) Άνευ επηρεασμού των όσων προβλέπονται στο εδάφιο (1), όσον αφορά τα οχήματα που κυκλοφορούν ή πρόκειται να κυκλοφορήσουν από ή προς τρίτες χώρες των οποίων το εύρος τροχιάς διαφέρει από εκείνο του κύριου σιδηροδρομικού δικτύου εντός της Δημοκρατίας, η Διοικητική Αρχή δύνανται να αποδεχθεί οχήματα σαφώς προσδιορισμένα με διαφορετικό σύστημα κωδικοποίησης.

Εθνικά μητρώα οχημάτων

24.-(1) Η Διοικητική Αρχή τηρεί μητρώο των σιδηροδρομικών οχημάτων στα οποία έχει χορηγηθεί έγκριση.

(2) Το αναφερόμενο στο εδάφιο (1) μητρώο τηρείται και ενημερώνεται από οργανισμό ανεξάρτητο από οιαδήποτε επιχείρηση σιδηροδρόμων και πρέπει να συνάδει προς τις κοινές προδιαγραφές που προβλέπονται στο εδάφιο (3), έχει δε πρόσβαση σε αυτό η εθνική αρχή για την ασφάλεια.

(3) Οι κοινές προδιαγραφές για το μητρώο οχημάτων περιλαμβάνουν το περιεχόμενο, τον μορφότυπο των δεδομένων, τη λειτουργική και τεχνική αρχιτεκτονική, τον τρόπο λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένης ρύθμισης για την ανταλλαγή δεδομένων, τους κανόνες εισαγωγής δεδομένων και πρόσβασης σε αυτά.

(4) Για κάθε όχημα, το μητρώο περιλαμβάνει, τουλάχιστον, τις ακόλουθες πληροφορίες:

(α) τον ΑΕΟ·

(β) στοιχεία της δήλωσης επαλήθευσης «CE» και του φορέα που την εξέδωσε·

(γ) στοιχεία ταυτότητας του ιδιοκτήτη του οχήματος και του κατόχου του·

(δ) ενδεχόμενους περιορισμούς όσον αφορά τη χρήση του οχήματος·

(ε) τον φορέα που είναι αρμόδιος για τη συντήρηση.

Μητρώο υποδομής

25.-(1) Η Διοικητική Αρχή μεριμνά ώστε να δημοσιεύεται και να ενημερώνεται μητρώο υποδομής, για κάθε οικείο υποσύστημα ή μέρος υποσυστήματος.

(2) Το μητρώο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) αναγράφει τα κύρια χαρακτηριστικά, όπως θεμελιώδεις παραμέτρους, και την αντιστοιχία τους με τα χαρακτηριστικά που επιτάσσουν οι εφαρμοστέες ΤΠΔ και για τον σκοπό αυτό, κάθε ΤΠΔ καθορίζει επακριβώς τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στο μητρώο υποδομής.

Αιτιολογία

26.-(1) Όλες οι αποφάσεις, οι οποίες λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή του παρόντος Νόμου και αφορούν την αξιολόγηση της πιστότητας ή της καταλληλότητας για χρήση στοιχείων διαλειτουργικότητας και την επαλήθευση υποσυστημάτων που συγκροτούν το σιδηροδρομικό σύστημα καθώς και οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 11 και 16 αιτιολογούνται επακριβώς.

(2) Οι αποφάσεις που προβλέπονται στο εδάφιο (1) κοινοποιούνται στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο το συντομότερο δυνατόν, με μνεία των προβλεπόμενων ένδικων μέσων και των προθεσμιών για την άσκησή τους.

Κατάργηση

27. Με τον παρόντα Νόμο, καταργούνται ο περί της Διαλειτουργικότητας του Διευρωπαϊκού Σιδηροδρομικού Συστήματος Μεγάλης Ταχύτητας Νόμος και ο περί της Διαλειτουργικότητας του Συμβατικού Σιδηροδρομικού Συστήματος Νόμος.