ΜΕΡΟΣ VII ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΑ
Ετήσιοι λογαριασμοί και ετήσιες εκθέσεις

71.-(1) Κάθε αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β υποβάλλει στην Αρχή, το αργότερο μέχρι την 30ή Ιουνίου κάθε έτους, ετήσιους λογαριασμούς για το προηγούμενο έτος, οι οποίοι ετοιμάζονται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και ελέγχονται από νόμιμο ελεγκτή ή νόμιμο ελεγκτικό γραφείο.

(2) Κάθε αποδέκτης Κλάσης Α ή Β υποβάλλει στην Αρχή, το αργότερο μέχρι την 30ή Ιουνίου κάθε έτους, ετήσια έκθεση για το προηγούμενο έτος που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(α) Το σύνολο των ποσών που έχουν ήδη πληρωθεί στον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή Β, σε σχέση με στοιχήματα που διεξήχθησαν κατά το εξεταζόμενο έτος∙

(β) το σύνολο των ποσών που καταβλήθηκαν από τον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ως κέρδη σε παίκτες κατά το εξεταζόμενο έτος, ανεξάρτητα από τον χρόνο διεξαγωγής του στοιχήματος∙

(γ) τα ονόματα των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α και λεπτομέρειες αναφορικά με οποιαδήποτε ποσά πληρώθηκαν σε αυτούς ως προμήθεια· και

(δ) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ζητηθεί από την Αρχή.

(3) Η Αρχή δύναται να εκδίδει οδηγίες για την υποβολή ελεγμένων λογαριασμών από τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α.

(4) Σε περίπτωση που αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β δεν υποβάλλει ελεγμένους λογαριασμούς, η Αρχή με γραπτή ειδοποίησή της καλεί τον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή Β να πράξει τούτο εντός ενός μηνός από την ημερομηνία λήψης της ειδοποίησης, και, σε περίπτωση που αυτός παραλείπει να συμμορφωθεί η Αρχή δύναται εφαρμόσει τις διατάξεις των άρθρων 25 έως 27.

Τήρηση βιβλίων και αρχείων

72.-(1) Κάθε αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β καταχωρίζει σε καθοριζόμενο βιβλίο ή αρχείο λεπτομέρειες σχετικά με κάθε ηλεκτρονικό ή έντυπο έγγραφο, ηλεκτρονικό τύπο, στοίχημα που παραδόθηκε στον ίδιο και υποβάλλει, κατά τον καθοριζόμενο χρόνο και τρόπο, δήλωση των ποσών που εισπράχθηκαν ή έχουν καταστεί εισπρακτέα είτε από τον ίδιο είτε από οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.

(2) Η Αρχή δύναται να εκδίδει οδηγίες σχετικά με την τήρηση από τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους των βιβλίων και αρχείων που προβλέπονται στο εδάφιο (1) και σχετικά με όσα αναφέρονται στο εν λόγω εδάφιο ως καθοριζόμενα.

Διατήρηση βιβλίων και αρχείων σε ηλεκτρονική μορφή

73. Με την επιφύλαξη του άρθρου 53, βιβλία και αρχεία που τηρούνται, δυνάμει του παρόντος Μέρους, διατηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή μετά από έγκριση της Αρχής που παρέχεται κατόπιν αίτησης.