ΜΕΡΟΣ VI ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ – ΚΛΑΣΗ Β
Δικαίωμα συμμετοχής σε ηλεκτρονικό στοίχημα

58.-(1) Η συμμετοχή σε ηλεκτρονικό στοίχημα επιτρέπεται μόνο σε πρόσωπο το οποίο είναι εγγεγραμμένο ως παίκτης σύμφωνα με το άρθρo 60 και διατηρεί λογαριασμό σύμφωνα με το άρθρο 61.

(2) Πρόσωπο που εγγράφεται ως παίκτης δεν επιτρέπεται να διατηρεί πέραν του ενός λογαριασμού.

Αδίκημα για παράβαση του άρθρου 58

59. Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β ο οποίος επιτρέπει σε οποιοδήποτε πρόσωπο να συμμετέχει σε ηλεκτρονικό στοίχημα κατά παράβαση του άρθρου 58, είναι ένοχος πλημμελήματος και σε περίπτωση πρώτης καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) ή και στις δύο αυτές ποινές, και, σε περίπτωση δεύτερης καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Εγγραφή παίκτη

60.-(1) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β επιτρέπεται να εγγράψει ως παίκτη πρόσωπο, εφόσον αυτό υποβάλει σχετική αίτηση για εγγραφή.

(2) Η αίτηση για εγγραφή υποβάλλεται ηλεκτρονικά και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Βεβαίωση ότι ο παίκτης έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του·

(β) στοιχεία ταυτότητας του παίκτη·

(γ) διεύθυνση διαμονής του παίκτη·

(δ) έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του παίκτη· και

(ε) βεβαίωση ότι ο παίκτης έχει ενημερωθεί για τους όρους και τον τρόπο διεξαγωγής του στοιχήματος, περιλαμβανομένης της αμοιβής που πιθανό να κληθεί να καταβάλει στον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Β.

(3) Σε περίπτωση που αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β αντιληφθεί ότι πρόσωπο έχει υποβάλει ψευδείς πληροφορίες, ο αποδέκτης δεν εγγράφει το εν λόγω πρόσωπο ως παίκτη, και, σε περίπτωση που το εν λόγω πρόσωπο έχει ήδη εγγραφεί ως παίκτης, o αποδέκτης ακυρώνει αμέσως την εγγραφή του.

(4) Ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β εντός περιόδου τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης για εγγραφή εξακριβώνει την ταυτότητα του παίκτη και επαληθεύει τις πληροφορίες που αυτός έχει υποβάλει με βάση το εδάφιο (2).

(5) Πρόσωπο το οποίο δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του απαγορεύεται να εγγραφεί ως παίκτης.

(6) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β διατηρεί, σε ηλεκτρονική μορφή, ασφαλή κατάλογο όλων των εγγεγραμμένων σε αυτόν παικτών με τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (2), τυχόν δε δημοσιοποίηση των στοιχείων ή μέρους αυτών αποτελεί αδίκημα, σύμφωνα με τον περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμο.

Λογαριασμός παίκτη

61.-(1) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β διατηρεί λογαριασμό αναφορικά με κάθε εγγεγραμμένο παίκτη και πιστώνει στον λογαριασμό του εγγεγραμμένου παίκτη όλα τα ποσά-

(α) Που λήφθηκαν από τον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Β από ή εκ μέρους του παίκτη∙ και

(β) που οφείλονται από τον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Β προς τον παίκτη.

(2) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β διατηρεί τον λογαριασμό κάθε εγγεγραμμένου παίκτη για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της τελευταίας συναλλαγής και δεν επιτρέπεται να καταστρέψει οποιαδήποτε από τα στοιχεία που αφορούν στον λογαριασμό, εκτός εάν παρέλθει η περίοδος των πέντε (5) ετών και εξασφαλίσει προηγουμένως την έγκριση της Αρχής.

Αποδοχή στοιχήματος παίκτη

62.-(1) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β απαγορεύεται να αποδέχεται στοίχημα, εκτός εάν στον λογαριασμό του παίκτη υπάρχουν επαρκή ποσά που καλύπτουν το ύψος του στοιχήματος.

(2) Τα ποσά στον λογαριασμό του παίκτη πιστώνονται από τραπεζικό λογαριασμό του παίκτη ή με τη χρήση -

(α) Πιστωτικών καρτών· ή

(β) χρεωστικών καρτών· ή

(γ) ηλεκτρονικής μεταβίβασης· ή

(δ) ηλεκτρονικού χρήματος, το οποίο έχει εκδοθεί από πρόσωπο που δικαιούται ή έχει αδειοδοτηθεί να εκδίδει ηλεκτρονικό χρήμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμου:

Νοείται ότι, απαγορεύεται σε αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Β να αποδέχεται κατάθεση μετρητών στον λογαριασμό του παίκτη ή τη διεξαγωγή στοιχήματος με μετρητά.

(3) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β απαγορεύεται να παρέχει πίστωση σε παίκτη ή σε μερίδα παίκτη ή να ενεργεί ως αντιπρόσωπος προσώπου που παρέχει πίστωση κατά τρόπο που να διευκολύνει την παροχή πίστωσης σε παίκτη ή σε μερίδα παίκτη.

Πληρωμή κερδών

63.-(1) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β δεν προβαίνει σε πληρωμή οποιουδήποτε ποσού από λογαριασμό παίκτη προς τον παίκτη πριν από την επαλήθευση της ταυτότητας, της διεύθυνσης και της ηλικίας του παίκτη.

(2) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β, κατά παράκληση του παίκτη στο όνομα του οποίου έχει δημιουργηθεί ο λογαριασμός, εμβάζει οφειλόμενα στον παίκτη ποσά εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα λήψης της παράκλησης, αφού προηγουμένως εξακριβώσει την εγγραφή του παίκτη, διεξάγει διαδικασίες ασφάλειας σε σχέση με τον λογαριασμό του παίκτη και εξασφαλίσει ότι υπάρχει συμμόρφωση με τους όρους και κανονισμούς αναφορικά με την καταβολή κερδών στους παίκτες.

(3) Οποιοδήποτε ποσό καταβάλλεται σε παίκτη από αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Β, καταβάλλεται μόνο στον τραπεζικό λογαριασμό από τον οποίο προήλθαν τα ποσά με τα οποία διεξήχθη το στοίχημα.

Συναλλαγή ποσού από αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Β

64.-(1) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β δεν προβαίνει σε οποιαδήποτε συναλλαγή ποσού με το οποίο είναι πιστωμένος ο λογαριασμός παίκτη, εκτός για -

(α) Να χρεώσει τον λογαριασμό παίκτη με ποσό που αντιστοιχεί σε στοίχημα που διενήργησε ο παίκτης· ή

(β) να εμβάσει ποσό κατά παράκληση του παίκτη· ή

(γ) να καταβάλει τραπεζικές χρεώσεις σε σχέση με καταθέσεις ή αναλήψεις ποσών· ή

(δ) οποιοδήποτε άλλο σκοπό που εξουσιοδοτείται από τον παρόντα Νόμο, να εκτελεστεί συναλλαγή.

(2) Σε περίπτωση που στον λογαριασμό παίκτη δεν σημειωθεί συναλλαγή για περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β εμβάζει το υπόλοιπο του λογαριασμού στον παίκτη σε λογαριασμό που ορίζει ο παίκτης, ή, σε περίπτωση που ο παίκτης δεν δύναται να εντοπιστεί το ποσό εμβάζεται στην Αρχή, ο δε τρόπος χρήσης των ποσών που κατατίθενται στην Αρχή ρυθμίζεται με κανονισμούς του Υπουργικού Συμβουλίου:

Νοείται ότι, δεν υφίσταται δικαίωμα αξίωσης εναντίον αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Β ο οποίος έχει εμβάσει ποσό από λογαριασμό παίκτη στην Αρχή, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Ειδικός τραπεζικός λογαριασμός πελατών

65.-(1) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β διατηρεί σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό πελατών, σε πιστωτικό ίδρυμα, τα ποσά των παικτών, τα οποία πρέπει να είναι ξεχωριστά από τα δικά του ποσά.

(2) Τα ποσά που βρίσκονται κατατεθειμένα στον λογαριασμό πελάτη, συμπεριλαμβανομένων ποσών που βρίσκονται στη διαδικασία συμψηφισμού από τράπεζες ή εταιρείες πιστωτικών καρτών, πρέπει τουλάχιστον να εξισώνονται με το συνολικό ποσό με το οποίο είναι πιστωμένοι οι λογαριασμοί παικτών που διατηρούνται από τον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Β:

Νοείται ότι, όταν το ποσό που βρίσκεται κατατεθειμένο στον λογαριασμό πελατών παρουσιάζει έλλειμμα σε σχέση με το συνολικό ποσό με το οποίο είναι πιστωμένοι οι λογαριασμοί παικτών που διατηρεί ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β, ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β αναπληρώνει το έλλειμμα με δικά του ποσά εντός περιόδου τριών (3) ημερών από το τέλος του μήνα κατά τον οποίο δημιουργήθηκε το έλλειμμα.

Ανάληψη υποχρεώσεων από πιστωτικό ίδρυμα

66. Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β υποβάλλει στην Αρχή απόδειξη περί της ανάληψης των ακόλουθων υποχρεώσεων από πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο διατηρεί λογαριασμό πελατών αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Β:

(α) Ότι το πιστωτικό ίδρυμα δεν θα εφαρμόσει ή εκτελέσει οποιαδήποτε επιβάρυνση, απόσβεση ή άλλη απαίτηση έναντι του λογαριασμού πελατών·

(β) ότι το πιστωτικό ίδρυμα δεν θα συνενώσει λογαριασμό πελατών με οποιονδήποτε άλλο λογαριασμό, σε σχέση με οποιαδήποτε οφειλή του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Β που δεν σχετίζεται με τον λογαριασμό πελατών· και

(γ) ότι το πιστωτικό ίδρυμα θα πιστώσει οποιονδήποτε τόκο πληρωτέο σε σχέση με τον λογαριασμό πελατών μόνο στον λογαριασμό αυτό.

Ιστοσελίδα αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Β για υπηρεσίες ηλεκτρονικού στοιχήματος

67. Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β διατηρεί ιστοσελίδα, η οικοσελίδα της οποίας περιέχει σωρευτικά-

(α) Το εγγεγραμμένο όνομα της εταιρείας του·

(β) την εγγεγραμμένη διεύθυνσή του·

(γ) τον επίσημο αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης της άδειας παροχής υπηρεσιών στοιχήματος του·

(δ) δήλωση ότι οι εργασίες του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Β ρυθμίζονται από την Αρχή·

(ε) διαδικτυακές συνδέσεις, όπως ιστοσελίδες οργανισμών που εξειδικεύονται στην παροχή βοήθειας σε πρόσωπα με εθισμό στο στοίχημα και έχουν εγκριθεί από την Αρχή·

(στ) διαδικτυακές συνδέσεις, όπως όροι και κανονισμοί βάσει των οποίων προσφέρονται οι υπηρεσίες στοιχήματος από τον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Β·

(ζ) πρόνοια ότι η χρήση από ανήλικα πρόσωπα των υπηρεσιών για στοίχημα που παρέχονται από τον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Β απαγορεύεται ρητά από τον παρόντα Νόμο·

(η) πληροφόρηση προς τον παίκτη ότι δύναται με ηλεκτρονική ειδοποίηση προς τον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Β να -

(i) καθορίσει όρια ποσού που μπορεί να στοιχηματίσει για συγκεκριμένη χρονική περίοδο·

(ii) καθορίσει όρια ποσού που μπορεί να χάσει για συγκεκριμένη χρονική περίοδο·

(iii) καθορίσει το όριο της χρονικής διάρκειας εντός της οποίας δύναται να στοιχηματίζει· και

(iv) αυτοεξαιρεθεί από το στοίχημα για ορισμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα·

(θ) τον τρόπο υποβολής και τη διαδικασία εξέτασης παραπόνου από εγγεγραμμένο παίκτη· και

(ι) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αποφασίσει η Αρχή:

Νοείται ότι, η Αρχή δύναται να απαιτήσει όπως οι πιο πάνω πληροφορίες παρουσιάζονται με συγκεκριμένο τρόπο.

Διεύθυνση πρόσβασης

68. Ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β παρέχει υπηρεσίες στοιχήματος μόνο από εξειδικευμένο διαδικτυακό τόπο, προσβάσιμο μέσω διευθύνσεων διαδικτύου με κατάληξη «.com.cy».

Υποχρέωση παροχέων διαδικτυακών υπηρεσιών για εφαρμογή συστήματος φραγής και υποχρέωση της Αρχής για ενημέρωση

69.-(1) Οι παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών εφαρμόζουν σύστημα φραγής το οποίο εμποδίζει την πρόσβαση χρηστών-πελατών τους σε παροχείς υπηρεσιών στοιχήματος οι οποίοι δεν κατέχουν άδεια αποδέκτη Κλάσης Β και σε παροχείς των υπηρεσιών που προβλέπονται στα άρθρα 83, 84, 85, 86 και 87, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ενημερωθεί από την Αρχή, σύμφωνα με το εδάφιο (2), το δε σύστημα φραγής τίθεται σε εφαρμογή εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών από την ενημέρωση των παροχέων από την Αρχή.

(2) Η Αρχή ενημερώνει τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών, με ηλεκτρονικό τρόπο, για κάθε διεύθυνση διαδικτύου μέσω της οποίας προσφέρονται υπηρεσίες στοιχήματος που δεν καλύπτονται από άδεια αποδέκτη Κλάσης Β ή υπηρεσίες που προβλέπονται στα άρθρα 83, 84, 85, 86 και 87.

(3) Οι παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών δεν υπέχουν ευθύνης σχετικά με τις μεταδιδόμενες υπηρεσίες των παροχέων στοιχημάτων ή σε περίπτωση αυτόματης ή ενδιάμεσης ή προσωρινής αποθήκευσης των πληροφοριών των παροχέων στοιχημάτων.

Αδικήματα για παράβαση των άρθρων 62, 63, 64, 65, 67, 68 ή 69

70.-(1) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β που παραβαίνει τις διατάξεις των άρθρων 62, 63, 64, 65, 67 ή 68 και πάροχος διαδικτυακών υπηρεσιών που παραλείπει ή αρνείται να συμμορφωθεί με την ειδοποίηση της Αρχής, που αναφέρεται στο άρθρο 69, είναι ένοχος πλημμελήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (€170.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β που παραβαίνει τις οδηγίες που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου (γ) του άρθρου 15, σε σχέση με την υποχρέωση αναφοράς της γνώσης ή εύλογης υποψίας ότι πρόσωπο ενέχεται σε διάπραξη αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης, είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και τυγχάνει ανάλογης εφαρμογής το άρθρο 27 του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας Νόμου.