ΜΕΡΟΣ V ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ – ΚΛΑΣΗ Α
Διενέργεια και αποδοχή στοιχημάτων με μηχανογραφημένο σύστημα σήμανσης δελτίων

51.-(1) Η διενέργεια ή αποδοχή στοιχήματος Κλάσης Α γίνεται μόνο με εγκεκριμένο σύστημα μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων και με δελτίο που εκδίδεται και χορηγείται από τον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α, ο τύπος του οποίου εγκρίνεται από την Αρχή.

(2) Κάθε αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α παρέχει στην Αρχή οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών στοιχήματος Κλάσης Α ή κάθε πράξη που σχετίζεται με τη λειτουργία του συστήματος.

Αίτηση για έγκριση συστήματος μηχανογράφησης για σήμανση δελτίων

52.-(1) Ο αιτητής άδειας αποδέκτης Κλάσης Α υποβάλλει αίτηση στην Αρχή για έγκριση του συστήματος μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων πριν από τη διενέργεια ή αποδοχή στοιχήματος στη βάση του εν λόγω συστήματος.

(2) Η αίτηση για έγκριση του συστήματος μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων, σύμφωνα με το εδάφιο (1), αναφέρει απαραίτητα τις πλήρεις προδιαγραφές του προτεινόμενου συστήματος και επιπρόσθετα περιλαμβάνει -

(α) Τις γενικές διαδικασίες που θα ακολουθούνται·

(β) τις λεπτομέρειες και προδιαγραφές του λογισμικού που θα χρησιμοποιείται·

(γ) τα λογιστικά συστήματα και τις διαδικασίες·

(δ) τις διαδικασίες και τα πρότυπα για τη συντήρηση, ασφάλεια, φύλαξη και μεταφορά του εξοπλισμού·

(ε) τις διαδικασίες για τη δημιουργία και διατήρηση εγκαταστάσεων ασφαλείας, περιλαμβανομένων της γενικής συμμόρφωσης και εσωτερικών ελέγχων σε σχέση με πρόσβαση σε κρίσιμα συστήματα∙

(στ) το σχέδιο αποκατάστασης κατάρρευσης∙

(ζ) ικανοποιητικό σύστημα φύλαξης δεδομένων· και

(η) οποιαδήποτε πληροφορία δυνατόν να ορίσει η Αρχή.

(3) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και σε περίπτωση που ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α προτίθεται να τροποποιήσει ή αντικαταστήσει το σύστημα μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων που έχει ήδη εγκριθεί από την Αρχή.

Υποχρέωση αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α για διατήρηση δελτίων

53. Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α διατηρεί τα δελτία στοιχήματος και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο σχετικό με την παροχή υπηρεσιών στοιχήματος για περίοδο πέντε (5) ετών και απαγορεύεται να τα καταστρέψει μετά την πάροδο των πέντε (5) ετών χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Αρχής.

Αδίκημα για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 51, 52 ή 53

54. Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 51, 52 ή 53 είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό πενήντα χιλιάδες ευρώ (€150.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Έλεγχος συστήματος μηχανογράφησης

55. Ο αιτητής υποβάλλει το προτεινόμενο σύστημα μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων ή το ήδη εγκεκριμένο σύστημα μηχανογράφησης για έλεγχο, πριν το θέσει σε λειτουργία και το κόστος του ελέγχου βαρύνει τον ίδιο.

Εξέταση αίτησης για έγκριση συστήματος μηχανογράφησης από την Αρχή

56.-(1) Η Αρχή, κατά την εξέταση αίτησης για έγκριση συστήματος μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων ή τροποποίησης ή αντικατάστασης εγκεκριμένου συστήματος μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων, λαμβάνει υπόψη της κατά πόσο-

(α) Το προτεινόμενο σύστημα μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων συνάδει πλήρως με τις προδιαγραφές που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο και στους κανονισμούς∙

(β) το προτεινόμενο σύστημα μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων εξασφαλίζει ικανοποιητικό και αποτελεσματικό έλεγχο στη διενέργεια στοιχήματος και την επωνυμία του παίκτη∙

(γ) ο αναγκαίος εξοπλισμός, που περιλαμβάνει τα ηλεκτρομηχανολογικά μέρη, τον κεντρικό και εφεδρικό εξυπηρετητή και το λογισμικό του συστήματος μηχανογράφησης σήμανσης δελτίων, βρίσκεται και θα παραμείνει εγκατεστημένος στη Δημοκρατία.

(2) Μετά την εξέταση αίτησης δυνάμει του εδαφίου (1), η Αρχή δύναται να εγκρίνει την αίτηση με ή χωρίς όρους ή να απορρίψει την αίτηση, και, σε περίπτωση απόρριψής της, η αιτιολογημένη απόφασή της κοινοποιείται στον αιτητή.

Έγκριση αίτησης για σύστημα μηχανογράφησης

57.-(1) Η Αρχή, όταν εγκρίνει την αίτηση που προβλέπεται στο άρθρο 56 με όρους, ειδοποιεί τον αιτητή εντός εύλογου χρόνου και υποδεικνύει τις αλλαγές ή τροποποιήσεις που πρέπει να επέλθουν στο σύστημα εντός τασσόμενου χρονικού διαστήματος.

(2) Παράλειψη συμμόρφωσης με σχετική οδηγία της Αρχής αποτελεί επαρκή λόγο για να απορριφθεί η αίτηση ή να ανασταλεί ή να ανακληθεί η άδεια αποδέκτη Κλάσης Α σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο.