ΜΕΡΟΣ IV ΑΔΕΙΑ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ
Φύση και τύπος άδειας υποστατικού

39. Άδεια υποστατικού εξουσιοδοτεί τη χρήση υποστατικού για την παροχή υπηρεσιών στοιχήματος Κλάσης Α και καθορίζει -

(α) Το πρόσωπο προς όφελος του οποίου εκδίδεται·

(β) τη διεύθυνση τόπου διαμονής και εργασίας του προσώπου προς όφελος του οποίου εκδίδεται, σε περίπτωση που αυτό είναι φυσικό πρόσωπο, ή τη διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου, σε περίπτωση που αυτό είναι νομικό πρόσωπο·

(γ) το υποστατικό για το οποίο εκδίδεται·

(δ) οποιοδήποτε όρο επιβάλλεται από την Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 42∙

(ε) το σχέδιο του υποστατικού· και

(στ)οποιαδήποτε άλλη πληροφορία δυνατόν να ζητήσει η Αρχή.

Αίτηση για άδεια υποστατικού

40.-(1) Αίτηση για άδεια υποστατικού υποβάλλεται στην Αρχή από αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, μαζί με την καταβολή του επιβλητέου τέλους, κατά τον τύπο που καθορίζεται με κανονισμούς της Αρχής, περιλαμβάνει τις πληροφορίες και τα έγγραφα που αποφασίζονται από την Αρχή και συνοδεύεται από αντίγραφο του εν ισχύι ενοικιαστηρίου εγγράφου από το οποίο προκύπτει ότι έχει συμφωνηθεί όπως το υποστατικό χρησιμοποιείται για την παροχή υπηρεσιών στοιχήματος ή ελλείψει αυτού, από γραπτή δήλωση του ιδιοκτήτη του υποστατικού με την οποία παρέχεται η συγκατάθεσή του στη χρήση του υποστατικού για παροχή υπηρεσιών στοιχήματος Κλάσης Α.

(2) Σε περίπτωση που ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος εργοδοτεί προσωπικό, ορίζει ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα ως υπεύθυνα για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου στο υποστατικό και ενημερώνει σχετικά την Αρχή.

Προϋποθέσεις έκδοσης ή ανανέωσης άδειας υποστατικού

41.-(1) Η Αρχή δεν εκδίδει ή ανανεώνει άδεια υποστατικού για την οποία υποβλήθηκε αίτηση, εκτός αν είναι ευλόγως ικανοποιημένη ότι-

(α) Η αποκλειστική δραστηριότητα στο αδειούχο υποστατικό είναι η παροχή υπηρεσιών στοιχήματος από αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο και ότι σε αυτό διεξάγονται μόνο εξουσιοδοτημένες δραστηριότητες, σύμφωνα με την άδεια αποδέκτη Κλάσης Α και οποιοδήποτε άλλο είδος αδειοδοτημένου στοιχήματος ή αδειοδοτημένου τυχερού παιχνιδιού, σύμφωνα με τις διατάξεις οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας∙

(β) το υποστατικό είναι ανεξάρτητο, δεν έχει άμεση ή έμμεση πρόσβαση σε οποιοδήποτε άλλο κατάστημα, γραφείο ή επιχείρηση ή υποστατικό ή μέρος αυτών, εκτός από τα γραφεία διοίκησης του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α·

(γ) το υπεύθυνο πρόσωπο ή τα υπεύθυνα πρόσωπα, που ορίζονται σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 40, δεν έχουν καταδικαστεί για σχετικό αδίκημα και έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους·

(δ) το υποστατικό πληροί τις προϋποθέσεις και τους όρους που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο και στους κανονισμούς∙

(ε) ο αιτητής και οποιοδήποτε άλλο εργοδοτούμενο στο υποστατικό πρόσωπο ικανοποιούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο και στους κανονισμούς∙ και

(στ) η περιοχή όπου βρίσκεται το συγκεκριμένο υποστατικό κρίνεται κατάλληλη σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που καθορίζονται σε οδηγίες που εκδίδονται από την Αρχή.

(2) Για τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, η Αρχή δύναται να λάβει υπόψη παραστάσεις που γίνονται από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Έγκριση ή απόρριψη αίτησης άδειας υποστατικού

42.-(1) Η Αρχή, κατά την εξέταση της αίτησης για άδεια υποστατικού, δύναται να εγκρίνει την αίτηση, με ή χωρίς όρους, ή να την απορρίψει και ειδοποιεί σχετικά τον αιτητή εντός εύλογου χρόνου.

(2) Σε περίπτωση που η Αρχή απορρίψει την αίτηση για άδεια υποστατικού αιτιολογεί την απόφασή της και την κοινοποιεί στον αιτητή.

Όροι άδειας υποστατικού

43.-(1) Η Αρχή έχει εξουσία ανάκλησης υφιστάμενων ή επιβολής νέων όρων σε άδειες υποστατικών και καλεί γραπτώς τον κάτοχο της άδειας υποστατικού όπως, εντός περιόδου τριών (3) εβδομάδων από την ημερομηνία λήψης της γνωστοποίησης, εκφράσει γραπτώς τις απόψεις του.

(2) Η Αρχή, προτού λάβει σχετική απόφαση, λαμβάνει υπόψη οποιεσδήποτε παραστάσεις έγιναν εντός της περιόδου που καθορίζεται στο εδάφιο (1).

(3) Η ανάκληση υφιστάμενου όρου ή η επιβολή νέων όρων δεν δημιουργεί οποιοδήποτε αστικό δικαίωμα.

Ισχύς άδειας υποστατικού

44. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Μέρους, η άδεια υποστατικού ισχύει για όσο χρονικό διάστημα ισχύει και η άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.

Υποχρεώσεις κατόχου άδειας υποστατικού

45.-(1) Ο κάτοχος άδειας υποστατικού αναρτά και διατηρεί σε περίοπτη θέση στο αδειούχο υποστατικό-

(α) Την άδεια υποστατικού·

(β) πινακίδα στην οποία να αναγράφεται, στην ελληνική, τουρκική και αγγλική γλώσσα, η απαγόρευση εισόδου ανηλίκων προσώπων στο αδειούχο υποστατικό˙ και

(γ) τους όρους και κανονισμούς, στην ελληνική, τουρκική και αγγλική γλώσσα, βάσει των οποίων παρέχονται υπηρεσίες για στοίχημα, με τρόπο που καθορίζεται από την Αρχή.

(2) Ο κάτοχος άδειας υποστατικού ή ο υπεύθυνος υποστατικού επιτρέπει σε μέλη της Αστυνομίας Κύπρου και/ή σε εκπροσώπους της Αρχής και/ή σε άλλα πρόσωπα, κατάλληλα εξουσιοδοτημένα από τον Υπουργό ή εξουσιοδοτημένα δυνάμει οποιουδήποτε άλλου νόμου, να εισέρχονται ελεύθερα στο αδειούχο υποστατικό για σκοπούς ελέγχου της ορθής και πιστής εφαρμογής των όρων παραχώρησης άδειας, του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών, καθώς και των οδηγιών της Αρχής που εκδίδονται δυνάμει της παραγράφου (γ) του άρθρου 15.

(3) Ο κάτοχος άδειας υποστατικού ή ο υπεύθυνος του υποστατικού που δεν συμμορφώνεται με το εδάφιο (1) ή (2), χωρίς εύλογη αιτία, είναι ένοχος αδικήματος, και, σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Αναστολή άδειας υποστατικού

46.-(1) Η Αρχή δύναται να αναστείλει άδεια υποστατικού σε περίπτωση που διαπιστώνει ότι αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος δεν συμμορφώνεται με οποιονδήποτε όρο της άδειάς του.

(2) Η αναστολή άδειας υποστατικού παύει να ισχύει εάν η Αρχή κρίνει ότι έχει εκλείψει ο λόγος για τον οποίο διατάχθηκε η αναστολή.

(3) Η αναστολή της ισχύος άδειας υποστατικού δεν επηρεάζει οποιαδήποτε υποχρέωση του κατόχου της άδειας που προέκυψε πριν από την αναστολή της.

Ανάκληση άδειας υποστατικού

47.-(1)Η Αρχή δύναται να ανακαλέσει άδεια υποστατικού σε περίπτωση που -

(α) Ο κάτοχος άδειας υποστατικού παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιονδήποτε όρο της άδειάς του μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από την αναστολή της άδειάς του σύμφωνα με το άρθρο 48· ή

(β) καταδικαστεί για σχετικό αδίκημα ο κάτοχος άδειας υποστατικού ή οποιοσδήποτε κάτοχος σημαντικού συμφέροντος ή αξιωματούχος εταιρείας που κατέχει άδεια υποστατικού ή οποιοδήποτε πρόσωπο που ορίζεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 40∙ ή

(γ) η άδεια υποστατικού εξασφαλίστηκε με ψευδή, ανυπόστατο ή παραπλανητικό ισχυρισμό ή άλλον αντικανονικό τρόπο· ή

(δ) η άδεια του αποδέκτη Κλάσης Α ανακλήθηκε· ή

(ε) κρίνει ότι η ανάκληση είναι αναγκαία και εύλογη για λόγους δημόσιου συμφέροντος.

(2) Η ανάκληση ή λήξη της ισχύος της άδειας υποστατικού δεν επηρεάζει οποιαδήποτε υποχρέωση του κατόχου της άδειας για οτιδήποτε προέκυψε πριν από την ανάκληση ή λήξη της.

Διαδικασία αναστολής ή ανάκλησης άδειας υποστατικού

48.-(1) Η Αρχή, πριν αναστείλει ή ανακαλέσει την άδεια υποστατικού, σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 47, αντίστοιχα, καλεί τον κάτοχο άδειας υποστατικού ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που κατά την κρίση της είναι υπαίτιο για την αναστολή ή ανάκληση άδειας να υποβάλει τις απόψεις του εντός περιόδου τουλάχιστον τριών (3) εβδομάδων από την ημερομηνία της ειδοποίησης, η δε Αρχή δύναται να καλέσει το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται η ειδοποίηση να προσκομίσει οποιαδήποτε πληροφορία ή οποιοδήποτε έγγραφο κρίνεται από την Αρχή αναγκαίο υπό τις περιστάσεις.

(2) Η Αρχή, αφού λάβει υπόψη της οποιεσδήποτε απόψεις, πληροφορίες ή έγγραφα έχουν τεθεί ενώπιον της, σύμφωνα με το εδάφιο (1), και, σε περίπτωση που κρίνεται ότι δικαιολογείται η λήψη οποιωνδήποτε μέτρων, δύναται -

(α) Να αναστείλει την άδεια για περίοδο που αυτή κρίνει σκόπιμη ή να ανακαλέσει την άδεια· και/ή

(β) να καλέσει με γραπτή ειδοποίησή της τον κάτοχο άδειας υποστατικού να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε άλλα μέτρα καθορίζονται στην ειδοποίηση·

και σε κάθε περίπτωση γνωστοποιεί γραπτώς στον κάτοχο άδειας υποστατικού ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έχει συμφέρον από τη χορήγηση της άδειας ή έχει απευθυνθεί στην Αρχή σχετικά με το εξετασθέν ζήτημα την απόφασή της.

(3) Όταν ο κάτοχος άδειας υποστατικού δεν συμμορφώνεται εντός εύλογα καθορισμένου χρόνου με τις δυνάμει των εδαφίων (1) και (2) αποφάσεις της Αρχής, αυτή δύναται να ανακαλέσει την άδεια υποστατικού.

Μεταβίβαση άδειας υποστατικού

49. Η μεταβίβαση άδειας υποστατικού επιτρέπεται μόνο-

(α) Από αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α σε αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α· ή

(β) από αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α σε αδειούχο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο· ή

(γ) από αδειούχο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σε αδειούχο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο· ή

(δ) από αδειούχο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σε αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α·

και διενεργείται εφόσον υποβληθεί στην Αρχή σχετική αίτηση, κατά τον τύπο που καθορίζεται με κανονισμούς της Αρχής, και η Αρχή την εγκρίνει και εκδίδει νέα άδεια υποστατικού υπό τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις που ίσχυαν πριν από τη μεταβίβασή της.

Μητρώο αδειών υποστατικών

50. Η Αρχή διατηρεί μητρώο αδειών υποστατικού που περιλαμβάνει στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και αναρτά κατάλογο των αδειοδοτημένων υποστατικών στην ιστοσελίδα της.