ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Διορισμός Συμβουλευτικής Επιτροπής

42.-(1) Η Αρμόδια Αρχή Διαπίστευσης διορίζει Συμβουλευτική Επιτροπή η οποία συγκροτείται από τρία πρόσωπα για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη.

(2) Η Αρμόδια Αρχή Διαπίστευσης διορίζει ένα εκ των τριών μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής ως Πρόεδρο αυτής.

(3) Στον Πρόεδρο της Συμβουλευτικής Επιτροπής καταβάλλονται από τον ΟΑΠ έξοδα παραστάσεως που εγκρίνει το Υπουργικό Συμβούλιο.

(4) Στον Πρόεδρο και μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής καταβάλλεται από τον ΟΑΠ αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής και οδοιπορικά που αποφασίζονται εκάστοτε από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(5) Η Αρμόδια Αρχή Διαπίστευσης έχει εξουσία να παύει τον Πρόεδρο και οποιοδήποτε μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής προ της λήξης της περιόδου για την οποία έχει διοριστεί λόγω παρατεταμένης ασθένειας, αδικαιολόγητων απουσιών ή για απρεπή ή για αντίθετη με τους σκοπούς της σύστασης της Συμβουλευτικής Επιτροπής συμπεριφορά.

(6) Κάθε μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής δύναται να παραιτηθεί από τη θέση του σε αυτή με την υποβολή γραπτής παραίτησης στην Αρμόδια Αρχή Διαπίστευσης,

(7) Η Συμβουλευτική Επιτροπή συνέρχεται σε τόπο και χρόνο που ορίζονται από τον Πρόεδρο της. Απαρτία συνιστούν ο πρόεδρος και ένα μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής.

(8) Η Συμβουλευτική Επιτροπή ρυθμίζει τη διαδικασία της λειτουργίας της με εσωτερικούς κανονισμούς.

Αρμοδιότητες Συμβουλευτικής Επιτροπής

43. Η Συμβουλευτική Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Παρακολουθεί την τήρηση από τον ΟΑΠ των προϋποθέσεων Διαπίστευσης και ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή Διαπίστευσης

(β) συμβουλεύει την Αρμόδια Αρχή Διαπίστευσης για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του ΟΑΠ.

(γ) παρέχει συμβουλές, υποστήριξη και βοήθεια στον Επίτροπο εάν και όταν αυτός το ζητήσει.

Πρόσβαση Μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής στον ΟΑΠ

44. Η Συμβουλευτική Επιτροπή με βάση εξουσιοδότηση της Αρμόδιας Αρχής Διαπίστευσης δύναται να ζητά και να λαμβάνει από τον ΟΑΠ, καθώς και οποιοδήποτε ανάδοχο πληροφορίες και στοιχεία για το σκοπό αποτελεσματικότερης άσκησης της αρμοδιότητας τους σύμφωνα με το άρθρο 43.