ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ, ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ
Έκδοση Κανονισμών

45.-(1) Για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο Επίτροπος εκδίδει, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, Κανονισμούς.

(2) Ανεξάρτητα από τη γενικότητα της πιο πάνω παραγράφου, Κανονισμοί εκδίδονται για τα πιο κάτω θέματα -

(α) Τον καθορισμό των διατάξεων και διαδικασιών που αφορούν την πρόσληψη, προαγωγή και υπηρεσία των μελών του προσωπικού του ΟΑΠ όπως προνοείται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (6) του άρθρου 20 και τον καθορισμό των διατάξεων και διαδικασιών που αφορούν την αξιολόγηση της υπηρεσίας των υπαλλήλων του ΟΑΠ·

(β) τη ρύθμιση της διαδικασίας επαναπίστωσης στο Ταμείο Πληρωμών των ποσών που δεν μεταβιβάζονται ή επιταγών που δεν εξαργυρώνονται από τους δικαιούχους σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 37·

(γ) τη διαδικασία ανάκτησης ποσών που απωλέσθηκαν λόγω παρατυπιών ή αμελειών, σύμφωνα με το εδάφιο (1)(γ) του άρθρου 4·

(δ) τον τρόπο λειτουργίας του Συμβουλίου Πειθαρχικού Ελέγχου και τις διατάξεις και διαδικασίες με βάση τις οποίες αυτό ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του προσωπικού του ΟΑΠ.

(3) Κανονισμοί που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος Νόμου, υποβάλλονται στο Υπουργικό Συμβούλιο και κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Αν μετά την πάροδο εξήντα ημερών από την κατάθεση τους η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν τους τροποποιήσει ή ακυρώσει, ολικά ή μερικά, τότε, αμέσως μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τίθενται σε ισχύ από καθορισμένο προς τούτο στους Κανονισμούς, χρόνο έναρξης της ισχύος τους, ή σε περίπτωση μη καθορισμού χρόνου έναρξης ισχύος , από την ημερομηνία δημοσίευσης τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Σε περίπτωση τροποποίησής τους ολικώς ή μερικώς, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, όπως θα τροποποιηθούν από αυτή και τίθενται σε ισχύ από καθορισμένο προς τούτο στους Κανονισμούς χρόνο έναρξης της ισχύος τους, ή σε περίπτωση μη καθορισμού χρόνου έναρξης ισχύος, από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Εξουσίες και καθήκοντα υπαλλήλων του ΟΑΠ κατά τον έλεγχο των αιτήσεων πληρωμής

46.-(1) Τηρουμένων των προνοιών των άρθρων 32 και 33, οι υπάλληλοι του ΟΑΠ στα πλαίσια της αρμοδιότητας τους για τον έλεγχο της πληρωμής και της έγκρισης πληρωμών, δύνανται να συλλέγουν τις απαιτούμενες με βάση τον παρόντα νόμο πληροφορίες και να προβαίνουν στους αναγκαίους ελέγχους όπως προνοείται από τις σχετικές κοινοτικές πράξεις και από τον παρόντα Νόμο, με σεβασμό στην ιδιωτική ζωή των ελεγχομένων δικαιούχων.

(2) Ειδικότερα, οι υπάλληλοι του ΟΑΠ:

(α) Ελέγχουν τα βιβλία και άλλα επαγγελματικά έγγραφα του δικαιούχου στα οποία είναι καταχωρημένες οι αναγκαίες πληροφορίες για την διενέργεια των απαιτουμένων ελέγχων σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο,

(β) λαμβάνοντας φωτοαντίγραφα ή αποσπάσματα των βιβλίων και των επαγγελματικών εγγράφων που αναφέρονται στην παράγραφο (α),

(γ) ζητούν επί τόπου προφορικές εξηγήσεις από τους δικαιούχους ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους,

(δ) έχουν πρόσβαση σε όλους τους χώρους και εγκαταστάσεις των ελεγχομένων δικαιούχων.

(3) Πρόσωπο που παρεμποδίζει τους υπαλλήλους του ΟΑΠ στην εκτέλεση των καθηκόντων τους όπως προνοείται στα εδάφια (1) και (2) ή παρέχει ανακριβή ή ψευδή στοιχεία και πληροφορίες ή παρεμποδίζει, με οποιονδήποτε άλλον τρόπο το έργο τους, διαπράττει ποινικό αδίκημα, το οποίο τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι 2 χρόνια ή με χρηματική ποινή μέχρι £5000 ή και με τις δύο αυτές ποινές.

Εξαίρεση υπαλλήλου από τα καθήκοντα του

47.-(1) Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι είτε υπάλληλος του ΟΑΠ, είτε συγγενής του μέχρι τετάρτου βαθμού συνδέεται οικονομικά με αιτητή που υποβάλλει αίτηση για πληρωμή για την οποία είναι υπεύθυνος ο υπάλληλος, τότε ο υπάλληλος υποχρεούται να δηλώνει αμέσως, στον άμεσα προϊστάμενο του, το γεγονός αυτό. Εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του άμεσα προϊσταμένου η εξαίρεση ή μη του εν λόγω υπαλλήλου και η αντικατάσταση του.

(2) Υπάλληλος ο οποίος, παραλείπει να δηλώσει την συγγένεια του σύμφωνα με το εδάφιο (1), υπέχει πειθαρχική ευθύνη σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος πειθαρχικού κώδικα.

Προϋπολογισμός

48.-(1) Ο ΟΑΠ έχει ετήσιο προϋπολογισμό που αφορά τη λειτουργία του Ταμείου Λειτουργίας.

(2) Ο Προϋπολογισμός αυτός υποβάλλεται από τον Επίτροπο στο Υπουργικό Συμβούλιο μέχρι την 1η Ιουλίου κάθε έτους και υπόκειται στην έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων.

(3) Ο Προϋπολογισμός με τις τυχόν τροποποιήσεις από το Υπουργικό Συμβούλιο, κατατίθεται ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων μέχρι της 30ης Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

(4) Ο Προϋπολογισμός καλύπτει το οικονομικό πρόγραμμα του ΟΑΠ για κάθε οικονομικό έτος, το οποίο αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου:

Νοείται ότι, το πρώτο οικονομικό πρόγραμμα του ΟΑΠ, αρχίζει από την ημερομηνία λειτουργίας του ΟΑΠ και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

(5) Ο τρόπος, με τον οποίο καταρτίζεται ο προϋπολογισμός και εμφανίζεται η ανάλυση των κονδυλίων στον πίνακα εσόδων και εξόδων είναι όμοιος με τον τρόπο καταρτισμού των Προϋπολογισμών της Δημοκρατίας.

(6) Ο Επίτροπος μεριμνά για την αναφερόμενη στο εδάφιο (2) κατάρτιση Προϋπολογισμού και για την κατάρτιση του αναφερόμενου στο εδάφιο (5) οικονομικού προγράμματος.

(7) Σε περίπτωση μη έγκαιρης ψήφισης του Προϋπολογισμού, ο ΟΑΠ λειτουργεί κατ΄ ανάλογη εφαρμογή των περί δωδεκατημορίων διατάξεων του Συντάγματος για τον κρατικό Προϋπολογισμό, χωρίς όμως το χρονικό περιορισμό των δύο μηνών.

Μεταβατική Διάταξη γιατον πρώτο Προυπολογισμό του ΟΑΠ

49. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 46 ο πρώτος Προϋπολογισμός του ΟΑΠ, ο οποίος αφορά το υπόλοιπο του οικονομικού έτους 2003, θα ετοιμαστεί από τον Υπουργό και μετά την έγκριση του από το Υπουργικό Συμβούλιο, θα υποβληθεί από τον ίδιο στην Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση.

Μεταβατική διάταξη για την εξασφάλιση του εξοπλισμού και άλλων αναγκαίων μέσων για την λειτουργία του ΟΑΠ

49Α. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του Παρόντος ή οιουδήποτε άλλου σε ισχύ Νόμου και Κανονισμών, ο Επίτροπος για τους πρώτους έξι μήνες από την έναρξη της ισχύος του περί Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (Τροποποιητικού) Αρ. (2) Νόμου του 2003 δύναται να εξασφαλίζει για τη λειτουργία του ΟΑΠ εξοπλισμό και άλλα αναγκαία μέσα με τη μέθοδο της διαπραγμάτευσης ή κάνοντας χρήση, όπου αυτό είναι δυνατό, προσφορών του δημοσίου, μέχρι του ποσού που δεν υπερβαίνει συνολικά τις 120 χιλιάδες λίρες, με βάση το γενικότερο συμφέρον του ΟΑΠ.

Τήρηση βιβλίων και έλεγχος των λογαριασμών του ΟΑΠ

50.-(1) Ο ΟΑΠ τηρεί κατάλληλα βιβλία και λογαριασμούς για τις δραστηριότητες του σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, και όπως ορίζει εκάστοτε ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας.

(2) Σχετικά με την οικονομική διαχείριση κάθε οικονομικού έτους, συντάσσεται με μέριμνα του Επιτρόπου, οικονομικός απολογισμός.

(3) Οι λογαριασμοί του ΟΑΠ ελέγχονται από το Όργανο Πιστοποίησης.

(4) Μέσα σε ένα μήνα από τον έλεγχο των λογαριασμών, ο Επίτροπος υποβάλλει στο Υπουργικό Συμβούλιο, στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στην Αρμόδια Αρχή Διαπίστευσης για ενημέρωση, τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης.

Ετήσια Έκθεση

51.-(1) Ο Επίτροπος υποβάλλει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ετησίως, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία λήξης εκάστου οικονομικού έτους, Έκθεση για τις δραστηριότητες του ΟΑΠ.

(2) Ο Επίτροπος καταθέτει αντίγραφο τέτοιας Έκθεσης στο Υπουργικό Συμβούλιο, στη Βουλή των Αντιπροσώπων και στην Αρμόδια Αρχή Διαπίστευσης και φροντίζει ώστε το κοινό να έχει εύκολη πρόσβαση σε αυτή.

Περιουσιακά στοιχεία ΟΑΠ, σε περίπτωση που παύει να υφίσταται

52. Σε περίπτωση που παύει για οποιοδήποτε λόγο να υφίσταται ο ΟΑΠ όλα τα περιουσιακά στοιχεία του περιέρχονται στην κυριότητα της Δημοκρατίας.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

53. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που θα καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και δυνατό να οριστούν διαφορετικές ημερομηνίες για την έναρξη ισχύος διαφορετικών διατάξεων του παρόντος Νόμου.