ΜΕΡΟΣ ΙΧ ΑΛΛΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΟΦΕΙΛΗ
Άλλη τελωνειακή οφειλή

41. Άλλη τελωνειακή οφειλή σημαίνει την υποχρέωση κάθε προσώπου να καταβάλει τους αναλογούντες φόρους επί εισαγομένων αγαθών ή οποιαδήποτε άλλα ποσά που είναι καταβλητέα με βάση την τελωνειακή ή την άλλη νομοθεσία, μη περιλαμβανομένης της τελωνειακής οφειλής όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 38.

Γένεση άλλης τελωνειακής οφειλής

42. Η άλλη τελωνειακή οφειλή γεννάται ανάλογα με την περίπτωση-

(α) τη στιγμή της αποδοχής της διασάφησης για θέση σε ανάλωση ενός εμπορεύματος υποκειμένου σε φόρους και άλλες επιβαρύνσεις· ή και

(β) από την παράτυπη εισαγωγή στο τελωνειακό έδαφος ενός εμπορεύματος· ή και

(γ) από την υπεξαίρεση υποκειμένου σε φορολογικές επιβαρύνσεις εμπορεύματος κατά την τελωνειακή επιτήρηση· ή και

(δ) από τη μη εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη θέση των εμπορευμάτων σε ένα καθεστώς ή την επανεξαγωγή τους ή από τη μη τήρηση ενός από τους όρους που είχαν τεθεί για την υπαγωγή των εμπορευμάτων αυτών στο συγκεκριμένο καθεστώς· ή και

(ε) όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση ειδικότερα καθοριζόμενη στην τελωνειακή ή την άλλη νομοθεσία.

Εφαρµογή κατ’ αναλογίαν διατάξεων του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, των εκτελεστικών διατάξεων και των κατ’ εξουσιοδότηση διατάξεων

43. Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο, καιστην εκάστοτε ισχύουσα περί Φόρων Κατανάλωσης Νομοθεσία ή στην εκάστοτε ισχύουσα περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νομοθεσία, για τους φόρους που αφορούν εισαγόμενα εμπορεύματα, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, οι εκτελεστικές διατάξεις και οι κατ’ εξουσιοδότηση διατάξεις σε σχέση με την τελωνειακή οφειλή, όσον αφορά εισαγόμενα εμπορεύματα.

Παραγραφή

44.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), η εκ των υστέρων βεβαίωση σύμφωνα με την τελωνειακή ή την άλλη νομοθεσία δεν εκδίδεται μετά την πάροδο έξι ετών από την ημερομηνία γένεσης της άλλης τελωνειακής οφειλής.

(2) Αν έχει απολεσθεί οποιοδήποτε ποσό άλλης τελωνειακής οφειλής ως αποτέλεσμα πράξης η οποία κατά τη στιγμή της διάπραξής της εδιώκετο ως ποινικό αδίκημα, τότε δύναται να εκδοθεί εκ των υστέρων βεβαίωση ως εάν η αναφορά σε έξι (6) έτη στο εδάφιο (1) να ήταν αναφορά σε δώδεκα (12) έτη.