ΜΕΡΟΣ Χ ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΟΦΕΙΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΟΦΕΙΛΗ
Υπολογισμός της τελωνειακής οφειλής και της άλλης τελωνειακής οφειλής

45. Τηρουμένων των διατάξεων της τελωνειακής νομοθεσίας, ο Διευθυντής υπολογίζει την τελωνειακή οφειλή ή την άλλη τελωνειακή οφειλή μόλις διαθέτει τα απαραίτητα στοιχεία και εγγράφει αυτή στα λογιστικά βιβλία ή σε οποιοδήποτε άλλο υπόθεμα το οποίο υπέχει θέση βιβλίου, περιλαμβανομένης και της μηχανογραφημένης καταχώρησης (καταλογισμός).

Καταλογισμός της τελωνειακής οφειλής και της άλλης τελωνειακής οφειλής

46. Ο Διευθυντής με απόφαση γνωστοποίησήτου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίαςκαθορίζει τους πρακτικούς τρόπους καταλογισμού της τελωνειακής οφειλής. Στην απόφαση γνωστοποίηση αυτή είναι δυνατό να προβλέπονται διαφορετικοί τρόποι καταλογισμού ανάλογα με το αν, λαμβάνοντας υπόψη τους όρους υπό τους οποίους γεννάται η τελωνειακή οφειλή, εξασφαλίζεται ο Διευθυντής ή όχι ως προς την καταβολή των εν λόγω ποσών.

Εγγύηση του ποσού της τελωνειακής οφειλής και της άλλης τελωνειακής οφειλής

47. Για την εξασφάλιση της τελωνειακής οφειλής ή και της άλλης τελωνειακής οφειλής, ο Διευθυντής δύναται να απαιτεί τη σύσταση εγγύησης από το διασαφηστή ή τον υπόχρεο υποβολής του σχετικού με το τελωνειακό καθεστώς εγγράφου.

Εκ των υστέρων βεβαίωση τελωνειακής οφειλής και άλλης τελωνειακής οφειλής

48.-(1) Επιπρόσθετα από οποιεσδήποτε άλλες περιπτώσεις που ρητά προβλέπονται στον παρόντα Νόμο ή στη σχετική Ενωσιακή Νομοθεσία, σε περίπτωση κατά την οποία οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείπει να υποβάλει διασάφηση που απαιτείται σύμφωνα με την τελωνειακή ή την άλλη νομοθεσία ή δεν τηρεί τα αναγκαία αρχεία, βιβλία, έγγραφα ή στοιχεία ούτε παρέχει τις αναγκαίες διευκολύνσεις για επαλήθευση των στοιχείων της διασάφησης, ή όταν ο Διευθυντής κρίνει ότι η διασάφηση που υποβλήθηκε είναι ελλιπής ή ότι περιέχει σφάλματα ή όταν ελλείπουν τα ενισχυτικά προς υποστήριξη αυτής έγγραφα, τότε ο Διευθυντής δύναται να βεβαιώσει εκ των υστέρων το ποσό της τελωνειακής οφειλής ή και της άλλης τελωνειακής οφειλής ασκώντας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την κρίση του και στη συνέχεια να το κοινοποιήσει στο πρόσωπο αυτό.

(2) Σε περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο αμελεί ή αρνείται ή παραλείπει να εφαρμόσει τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και λόγω της αμέλειας ή άρνησης ή παράλειψής του προκύπτει ποσό οφειλόμενο, τότε ο Διευθυντής δύναται ασκώντας κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την κρίση του να βεβαιώσει εκ των υστέρων το οφειλόμενο ποσό και το κοινοποιεί στο πρόσωπο αυτό.

(3) Σε περίπτωση που λόγω υποβολής στο Τμήμα Τελωνείων από οποιοδήποτε πρόσωπο οποιασδήποτε δήλωσης ή γγνωστοποίησης ή πιστοποιητικού ή οποιασδήποτε άλλης φύσης εγγράφου, δεν καταβλήθηκε το πλήρες ποσό που οφείλετο, με βάση την τελωνειακή ή την άλλη νομοθεσία, ή επιστράφηκε ή παραχωρήθηκε έκπτωση ή αποδόθηκε ποσό μεγαλύτερο εκείνου που σύμφωνα με την τελωνειακή ή την άλλη νομοθεσία προβλέπετο, το οφειλόμενο ποσό ή το ποσό που επιστράφηκε αχρεώστητα ή που παραχωρήθηκε ως έκπτωση, βεβαιώνεται εκ των υστέρων και κοινοποιείται στο πρόσωπο αυτό.

(4) Όταν οποιοδήποτε ποσό έχει εκ των υστέρων βεβαιωθεί και κοινοποιηθεί σε οποιοδήποτε πρόσωπο σύμφωνα με τα πιο πάνω εδάφια, τότε το ποσό της βεβαίωσης θεωρείται, χωρίς να θίγονται οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του παρόντος Νόμου, ως ποσό οφειλόμενο από το πρόσωπο αυτό και δύναται να ανακτηθεί ανάλογα, εκτός αν αποσυρθεί η σχετική εκ των υστέρων βεβαίωση ή αναθεωρηθεί το σχετικό ποσό.

(5) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου οποιαδήποτε κοινοποίηση σε προσωπικό αντιπρόσωπο, διαχειριστή πτώχευσης, παραλήπτη, διαχειριστή, εκκαθαριστή ή σε πρόσωπο που ενεργεί με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα, θεωρείται ως κοινοποίηση στο πρόσωπο σε σχέση με το οποίο ενεργεί τοιουτοτρόπως.

(6) Τα ποσά που βεβαιώνονται στα πιο πάνω εδάφια καταλογίζονται όπως αναφέρεται στα άρθρα 45 και 46.

Συμπληρωματική βεβαίωση

49. Αν ο Διευθυντής κρίνει ότι το ποσό που έπρεπε να βεβαιωθεί εκ των υστέρων σύ΅φωνα ΅ε το άρθρο 48, υπερβαίνει το ποσό που βεβαιώθηκε εκ των υστέρων, τότε την ή πριν την τελευταία η΅έρα κατά την οποία η εκ των υστέρων βεβαίωση θα μπορούσε να εκδοθεί, ο Διευθυντής δύναται να εκδώσει συμπληρωματική βεβαίωση για το ποσό αυτό και να την κοινοποιήσει στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο.

Ακύρωση εκ των υστέρων βεβαίωσης από το Διοικητικό Δικαστήριο

50. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 44 αν -

(α) εκ των υστέρων βεβαίωση που εκδόθηκε σύμφωνα με την τελωνειακή ή την άλλη νομοθεσία ή

(β) απόφαση του Διευθυντή σε αίτημα αναθεώρησης αναφορικά με εκ των υστέρων βεβαίωση που εκδόθηκε σύμφωνα με την τελωνειακή ή την άλλη νομοθεσία,

κηρυχθεί εν όλω ή εν μέρει άκυρη από το Διοικητικό Δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 146 του Συντάγματος και παρίσταται ανάγκη επανεξέτασης, τότε ο Διευθυντής δύναται να εκδώσει νέα εκ των υστέρων βεβαίωση εντός ενός έτους από την ημερομηνία που εκδόθηκε η απόφαση του Δικαστηρίου.

Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθείσας τελωνειακής οφειλής και άλλης τελωνειακής οφειλής

51. Τηρουμένων των διατάξεων της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας -

(α) Αν αν οποιοδήποτε πρόσωπο έχει είτε πριν είτε μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου καταβάλει ποσό στο Διευθυντή ως τελωνειακή οφειλή ή και άλλη τελωνειακή οφειλή, το οποίο δεν ήταν οφειλόμενο, τότε ο Διευθυντής είναι υπόχρεος να επιστρέψει στο πρόσωπο αυτό το εν λόγω ποσό.

(β) Οο Διευθυντής είναι υπόχρεος να επιστρέψει ποσό σύμφωνα με το άρθρο αυτό μόνο αν υποβληθεί σχετική απαίτηση.

(γ) Οο Διευθυντής δύναται να αρνηθεί απαίτηση σύμφωνα με το άρθρο αυτό αν η επιστροφή οποιουδήποτε ποσού θα πλούτιζε αδικαιολόγητα το πρόσωπο που υποβάλλει την απαίτηση.

(δ) Κκανένα ποσό είναι δυνατό να απαιτηθεί σύμφωνα με το άρθρο αυτό μετά την πάροδο τριών ετών από την ημερομηνία κατά την οποία καταβλήθηκε.

(ε) Ο οποιαδήποτε απαίτηση δυνάμει του παρόντος άρθρου υποβάλλεται στον τύπο και τον τρόπο που καθορίζει ο Διευθυντής και υποστηρίζεται με γραπτές αποδείξεις.

Χρηματική επιβάρυνση και τόκος

52.-(1) Επί οποιουδήποτε ποσού δασμού ή και φόρου που εκ των υστέρων βεβαιώνεται σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία επιβάλλεται χρηματική επιβάρυνση ίση προς το δέκα τοις εκατόν (10%) του ποσού που βεβαιώνεται.

(2) Η προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) χρηματική επιβάρυνση δεν επιβάλλεται σε περιπτώσεις εκούσιας αποκάλυψης που γίνεται σε χρόνο που προηγείται της επιλογής οποιουδήποτε ελέγχου από τον οποίο δυνατόν να προκύψει εκ των υστέρων βεβαίωση τελωνειακής οφειλής ή και άλλης τελωνειακής οφειλής.

(3) Πρόσωπο το οποίο υπόκειται σε χρηματική επιβάρυνση, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), καταβάλλει στο Διευθυντή, στην έκταση που αφορά οφειλόμενο δασμό, τόκο ίσο με το επιτόκιο, όπως αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις του ’ρθρου 114 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, εξαιρουμένων των περιπτώσεων του ’ρθρου 112 αυτού, ή, στην έκταση που αφορά άλλα οφειλόμενα ποσά,  με το εκάστοτε σε ισχύ δημόσιο επιτόκιο υπερημερίας, όπως αυτό καθορίζεται ετησίως με Διάταγμα του Υπουργού δυνάμει των διατάξεων του περί του Ενιαίου Δημοσίου Επιτοκίου Υπερημερίας Νόμου, επί των κατάβλητέων ποσών, συμπεριλαμβανομένης της χρηματικής επιβάρυνσης, από την ημέρα που τα εν λόγω ποσά καθίστανται οφειλόμενα.

Ανάκτηση τελωνειακής οφειλής και άλλης τελωνειακής οφειλής

53. Η τελωνειακή οφειλή ή και η άλλη τελωνειακή οφειλή εισπράττεται ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία και οποιαδήποτε διαδικασία για είσπραξη του χρέους ασκείται στο όνομα του Διευθυντή.