ΜΕΡΟΣ ΧΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ
Υπαγωγή Εμπορευμάτων σε Τελωνειακό Καθεστώς
Συνήθης διαδικασία

54.-(1) Ο κάτοχος των εμπορευμάτων ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός του, μετά την προσκόμιση των εμπορευμάτων στο τελωνείο, υποβάλλει διασάφηση εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 35, προκειμένου τα εμπορεύματα να υπαχθούν σε οποιοδήποτε τελωνειακό καθεστώς ή να επανεξαχθούν, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από τη σχετική Ενωσιακή Νομοθεσία.

(2) Ο Διευθυντής δύναται να καθορίζει συγκεκριμένα τελωνεία για την υπαγωγή εμπορευμάτων σε οποιοδήποτε τελωνειακό καθεστώς ή την επανεξαγωγή τους, όταν αυτό επιβάλλεται από τη φύση ή τον τρόπο διακίνησής τους ή συντρέχουν αιτιολογημένες περιστάσεις.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Διάταγμά του να καθορίζει-

(α) τις επιμέρους διαδικασίες που αφορούν στην εφαρμογή των όρων και προϋποθέσεων υπαγωγής των εμπορευμάτων σε ένα από τα τελωνειακά καθεστώτα, κατά το μέρος που οι διαδικασίες αυτές δεν καθορίζονται ρητώς στον παρόντα Νόμο και τη σχετική Ενωσιακή Νομοθεσία,

(β) τη συμπλήρωση και την υποβολή διασάφησης, την εξέταση και δειγματοληψία των εμπορευμάτων και οποιεσδήποτε άλλες διαδικασίες  κατά το μέρος που αυτές δεν καθορίζονται ρητώς στον παρόντα Νόμο και στη σχετική Ενωσιακή Νομοθεσία, καθώς και τον τύπο των χρησιμοποιούμενων εντύπων ή αποδεικτικών είσπραξης, εφόσον δεν προβλέπονται στη σχετική Ενωσιακή Νομοθεσία.

Απλουστευμένες διαδικασίες

55. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Διάταγμά του να καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση έγκρισης εφαρμογής των απλουστευμένων διαδικασιών που προβλέπονται από τις αντίστοιχες διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα και των πράξεων που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

Διατάξεις αναφορικά με τα τελωνειακά καθεστώτα

56.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Διάταγμά του να καθορίζει-

(α) τις επιμέρους διαδικασίες της εφαρμογής, λειτουργίας και ελέγχου οποιουδήποτε τελωνειακού καθεστώτος κατά το μέρος που δεν ρυθμίζονται ρητώς στη σχετική Ενωσιακή Νομοθεσία·

(β) τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας διαχείρισης, λειτουργίας και ελέγχου των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης κατά το μέρος που δεν ρυθμίζονται ρητώς στη σχετική Ενωσιακή Νομοθεσία.

(2) Ο Υπουργός με απόφασή του δύναται εκάστοτε να καθορίζει τέλη έγκρισης των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης, καθώς και τα ετήσια τέλη λειτουργίας τους.

Κατ’ αναλογίαν εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34

57. Οι διατάξεις των εδαφίων (3) έως (9) του άρθρου 34 εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν και στην περίπτωση του καθεστώτος της τελωνειακής αποταμίευσης κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στη σχετική Ενωσιακή Νομοθεσία.

Ελεύθερες Ζώνες
Σύσταση ελεύθερης ζώνης

58.-(1) Με Διάταγμα που εκδίδεται από το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να-

(α) συστήνεται τμήμα του τελωνειακού εδάφους της Δημοκρατίας, όπου η είσοδος των εμπορευμάτων πραγματοποιείται απευθείας, διά θαλάσσης ή αέρος, σαφώς οριοθετημένο ως ελεύθερη ζώνη·

(β) ανακαλείται τμήμα του τελωνειακού εδάφους της Δημοκρατίας που έχει συσταθεί ως ελεύθερη ζώνη· και

(γ) τροποποιούνται τα όρια των ελευθέρων ζωνών.

(2) Πρόσωπο το οποίο αιτείται τη σύσταση ελεύθερης ζώνης, υποβάλλει σχετική αίτηση στον Διευθυντή, συνοδευόμενη από μελέτη σκοπιμότητας, από την οποία προκύπτουν σωρευτικά τα ακόλουθα:

(α) Η υπάρχουσα ή προβλεπόμενη διακίνηση μη ενωσιακών εμπορευμάτων μέσω της προτεινόμενης ελεύθερης ζώνης·

(β) η αναμενόμενη συμβολή της ελεύθερης ζώνης στην αύξηση της εμπορευματικής διακίνησης μη ενωσιακών εμπορευμάτων, σε συνδυασμό με τα αναμενόμενα γενικότερα οικονομικά οφέλη από τη λειτουργία της·

(γ) τα εχέγγυα για τη σωστή διοίκηση και διαχείριση της ελεύθερης ζώνης·

(δ) κατά περίπτωση, η βιομηχανική και  επιχειρηματική ανάπτυξη, καθώς και η οικονομική πρόοδος της Δημοκρατίας.

Λειτουργία, διαχείριση και έλεγχος ελεύθερης ζώνης

59.-(1) Ο Διευθυντής δύναται, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίζει τους όρους λειτουργίας, διαχείρισης και ελέγχου, διακίνησης, παραμονής, επεξεργασίας ή μεταποίησης εμπορευμάτων σε ελεύθερη ζώνη, ανάλογα με την περίπτωση, να ρυθμίζει λειτουργικά και διαδικαστικά θέματα που αφορούν στην τελωνειακή επιτήρηση, εγκατάσταση επιχειρήσεων, είσοδο, παραμονή και έξοδο των εμπορευμάτων που βρίσκονται στην ελεύθερη ζώνη, καθώς και να προσδιορίζει την ευθύνη και τις αρμοδιότητες του διαχειριστή των ελευθέρων ζωνών.

(2) Ο διαχειριστής της ελεύθερης ζώνης ή τα πρόσωπα που προτίθενται να ασκήσουν επιχείρηση εντός της ελεύθερης ζώνης, υποβάλλουν στον Διευθυντή γραπτή αίτηση για έγκριση του τύπου των λογιστικών καταχωρίσεων.

(3) Ο Διευθυντής δύναται, μετά από γραπτή αίτηση του διαχειριστή ή του προσώπου που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα στην ελεύθερη ζώνη, να εγκρίνει την κατασκευή ή μετατροπή οικήματος που βρίσκεται σε ελεύθερη ζώνη.

Λειτουργία, διαχείριση και έλεγχος ελεύθερης ζώνης ή και ελεύθερης αποθήκης

60. [Διαγράφηκε]
Διάθεση Εμπορευμάτων
Εγκατάλειψη, καταστροφή, εκποίηση εμπορευμάτων

60.-(1) Ο Διευθυντής, πριν από την έκδοση της άδειας παραλαβής και μετά από γραπτή αίτηση του διασαφηστή, η οποία υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο που καθορίζεται από τον Διευθυντή, δύναται να εγκρίνει-

(α) την εγκατάλειψη των εμπορευμάτων υπέρ του Δημοσίου, μετά από προηγούμενη καταβολή του συνόλου των εξόδων και κάθε άλλης επιβάρυνσης που έχει επιβληθεί ή κρίνεται αναγκαία· και

(β) την καταστροφή των εμπορευμάτων σύμφωνα με διαδικασία που καθορίζεται με απόφαση του Διευθυντή.

(2) Η αποδοχή της αίτησης σημειώνεται στο προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) έντυπο και μετά την αποδοχή της δεν επιτρέπεται η ανάκλησή της.

(3) Η εγκατάλειψη και καταστροφή των εμπορευμάτων δεν συνεπάγεται έξοδα για το Δημόσιο και τα σχετικά έξοδα που πιθανόν να προκύπτουν βαρύνουν τον διασαφιστή.

(4) Στη διασάφηση και στο έντυπο που υποβάλλεται σύμφωνα με το εδάφιο (1) αναφέρεται το είδος και η ποσότητα των υπολειμμάτων και απορριμμάτων που ενδεχομένως προκύπτουν από την καταστροφή των εμπορευμάτων, ώστε να είναι δυνατόν να τεθούν σε ανάλωση ή σε ελεύθερη κυκλοφορία, εφόσον προηγουμένως καταβληθούν ο δασμός ή και οι φόροι που αναλογούν σε αυτά.

(5) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4), η εγκατάλειψη υπέρ του Δημοσίου ή η καταστροφή των εμπορευμάτων υπό τον έλεγχο του Τμήματος Τελωνείων απαλλάσσει τον διασαφιστή από την υποχρέωση καταβολής δασμού ή και φόρων.

(6) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 72, μετά την αποδοχή της αίτησης εγκατάλειψης, τα εμπορεύματα περιέρχονται στην κυριότητα του Δημοσίου, μεταφέρονται ή λογίζονται ως μεταφερθέντα σε αποθήκη Δημοσίου και ακολουθείται η διαδικασία εκποίησής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου.

Ισχύς Διαταγμάτων δυνάμει του περί Ελευθέρων Ζωνών Νόμου του 1975 και του περί Λιμενικών Περιοχών Νόμου του 1979

61. Διατάγματα που έχουν εκδοθεί δυνάμει του περί Ελευθέρων Ζωνών Νόμου του 1975 και του περί Λιμενικών Περιοχών Νόμου του 1979 ισχύουν και μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου εκτός αν τροποποιηθούν ή ανακληθούν με Διάταγμα που εκδίδεται προς τούτο από το Υπουργικό Συμβούλιο.