ΜΕΡΟΣ ΧΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εκτέλεση συμφωνιών στοιχήματος

96. Ανεξαρτήτως των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου νόμου, διαφορά που αφορά στη συμφωνία που σχετίζεται με στοίχημα που έχει διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν αποτελεί κώλυμα ούτε παρεμποδίζει τη λήψη οποιουδήποτε δικαστικού μέτρου προς εφαρμογή της συμφωνίας, τηρουμένου οποιουδήποτε κανόνα δικαίου ή διάταξης νόμου σχετικής με ακυρότητα συμφωνίας λόγω παρανομίας.

Κανονισμοί Υπουργικού Συμβουλίου

97. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

Μεταβίβαση εξουσιών και καθηκόντων του Υπουργού

98.-(1) Ο Υπουργός έχει εξουσία να μεταβιβάζει γραπτώς σε οποιονδήποτε λειτουργό που υπηρετεί στο Υπουργείο Οικονομικών την άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας και την εκτέλεση οποιουδήποτε καθήκοντος που ο παρών Νόμος ή οι κανονισμοί του Υπουργικού Συμβουλίου χορηγούν ή αναθέτουν, αντίστοιχα, στον Υπουργό:

Νοείται ότι, σε περίπτωση μεταβίβασης εξουσίας, ο Υπουργός διατηρεί την εξουσία να ασκεί ούτως μεταβιβαζόμενη εξουσία και να εκτελεί ούτως μεταβιβαζόμενο καθήκον από και κατά τη διάρκεια της μεταβίβασης.

(2) Πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται η άσκηση εξουσίας ή η εκτέλεση καθήκοντος, δυνάμει του εδαφίου (1), έχει υποχρέωση να ασκεί την εξουσία και να εκτελεί το καθήκον σύμφωνα με τις τυχόν οδηγίες του Υπουργού.

(3) Ο Υπουργός έχει εξουσία να τροποποιεί και ανακαλεί μεταβίβαση εξουσίας, που πραγματοποιήθηκε δυνάμει του εδαφίου (1), με γραπτή ειδοποίηση προς το πρόσωπο στο οποίο έγινε η μεταβίβαση.

(4) Σε περίπτωση που, δυνάμει του παρόντος άρθρου, δύο (2) ή περισσότερα πρόσωπα ασκούν ταυτόχρονα την ίδια εξουσία ή εκτελούν το ίδιο καθήκον, ο ιεραρχικά υφιστάμενος από τα εν λόγω πρόσωπα λαμβάνει τα δέοντα μέτρα, ώστε να μην ασκεί την εξουσία ή εκτελεί το καθήκον σε σχέση με τα ίδια πραγματικά γεγονότα με τον ιεραρχικά ανώτερό του, εκτός εάν ο τελευταίος το επιτρέπει και σύμφωνα με τυχόν οδηγίες του τελευταίου.

(5) Σε περίπτωση που, δυνάμει του παρόντος άρθρου, πρόσωπο ασκεί εξουσία ή εκτελεί καθήκον που ο παρών Νόμος ή οι κανονισμοί του Υπουργικού Συμβουλίου χορηγούν ή αναθέτουν, αντίστοιχα, σε άλλο πρόσωπο, ο παρών Νόμος και οι κανονισμοί του Υπουργικού Συμβουλίου εφαρμόζονται ως εάν είχαν χορηγήσει ρητά την εν λόγω εξουσία στο ασκόν αυτήν πρόσωπο και είχαν αναθέσει ρητά το εν λόγω καθήκον στο εν λόγω πρόσωπο.

Κανονισμοί Αρχής

99. Χωρίς επηρεασμό της εκ του παρόντος Νόμου γενικότερης εξουσίας της Αρχής για έκδοση κανονισμών, όταν η Αρχή απαιτεί συγκεκριμένο τύπο για αίτηση, το έντυπο καθορίζεται από την Αρχή με κανονισμούς.

Κατάργηση νόμων

100.-(1) Με τον παρόντα Νόμο, οι περί Στοιχημάτων Νόμοι του 2012 καταργούνται.

(2) Σε περίπτωση που νόμος άλλος από τον παρόντα Νόμο ή κανονιστική διοικητική πράξη αναφέρεται στους περί Στοιχημάτων Νόμους του 2012, που καταργούνται διά του εδαφίου (1), η εν λόγω αναφορά θεωρείται ως κατ’ αναλογίαν αναφορά στον παρόντα Νόμο.

Μεταβατικές διατάξεις

101.-(1) Κανονισμοί του Υπουργικού Συμβουλίου, καθώς και κανονισμοί και οδηγίες της Αρχής που τυχόν εκδόθηκαν δυνάμει των περί Στοιχημάτων Νόμων του 2012 και ισχύουν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, εκτός εάν είναι αντίθετοι με τον παρόντα Νόμο, συνεχίζουν να ισχύουν ως εάν να είχαν εκδοθεί δυνάμει του παρόντος Νόμου μέχρι να καταργηθούν, τροποποιηθούν ή αντικατασταθούν.

(2) Κανονισμοί, διατάγματα και γνωστοποιήσεις που εκδόθηκαν δυνάμει του περί Συλλογικών Στοιχημάτων (Ρύθμιση και Φόρος) Νόμου, εκτός αν είναι αντίθετοι με τον παρόντα Νόμο, συνεχίζουν να ισχύουν ως εάν να είχαν εκδοθεί δυνάμει του παρόντος Νόμου, μέχρι να καταργηθούν, τροποποιηθούν ή αντικατασταθούν.

(3) Νομικά πρόσωπα τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου κατέχουν άδεια για διεξαγωγή ηλεκτρονικού στοιχήματος που εκδόθηκε από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δύνανται να συνεχίσουν την παροχή υπηρεσιών στοιχήματος μόνο καθόσον αφορά το στοίχημα που επιτρέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και θεωρείται ότι λειτουργούν στα πλαίσια του νόμου αυτού μέχρι την έκδοση σχετικής άδειας από την Αρχή, νοουμένου ότι έχουν υποβάλει αίτηση για εξασφάλιση άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου εντός ενός μηνός από τη γνωστοποίηση της ημερομηνίας που η Αρχή αποδέχεται αιτήσεις.

(4) Ατομικές διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν από την Αρχή, δυνάμει των περί Στοιχημάτων Νόμων του 2012, συνεχίζουν να ισχύουν υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που εκδόθηκαν, εκτός εάν τροποποιηθούν ή ανακληθούν από την Αρχή ή ακυρωθούν από αρμόδιο Δικαστήριο.

(5) Ο διορισμός του Προέδρου και κάθε μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής που υπηρετεί σε αυτήν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, ο οποίος έγινε δυνάμει των περί Στοιχημάτων Νόμων του 2012, δεν επηρεάζεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και συνεχίζει να ισχύει μέχρις ότου η θέση του εν λόγω Προέδρου ή μέλους κενωθεί, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 7 ή 8.

(6) Η Αρχή συνεχίζει τη διαδικασία διεκπεραίωσης υποθέσεων, εξέτασης καταγγελιών και διενέργειας αυτεπάγγελτων ερευνών, οι οποίες, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου εκκρεμούσαν βάσει των διατάξεων των περί Στοιχημάτων Νόμων του 2012 ενώπιόν της, με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, χωρίς η εγκυρότητα των σχετικών αποφάσεών της να επηρεάζεται με οποιοδήποτε τρόπο.