ΜΕΡΟΣ II ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αποκλειστικό προνόμιο Υπουργικού Συμβουλίου να εγκαθιδρύει, κλπ. τηλέγραφους και τηλεγραφικές γραμμές

3.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει το αποκλειστικό προνόμιο της εγκαθίδρυσης, κατασκευής, διατήρησης και λειτουργίας τηλεγράφων και τηλεγραφικών γραμμών εντός της Δημοκρατίας.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να χορηγεί άδεια, με τέτοιους όρους και προϋποθέσεις και έναντι τέτοιων πληρωμών όπως αυτό θεωρεί ορθό, σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία για να εγκαθιδρύσει, κατασκευάσει, διατηρήσει ή λειτουργήσει τηλέγραφο ή τηλεγραφική γραμμή εντός οποιουδήποτε μέρους της Δημοκρατίας και για να τοποθετήσει, αποθέσει, μεταφέρει και διατηρήσει οποιουσδήποτε πασσάλους ή καλώδια για το σκοπό αυτού του τηλεγράφου ή της τηλεγραφικής γραμμής εντός, κατά μήκος, διά μέσου, κατά πλάτος ή κάτω από οποιαδήποτε οδό ή ακίνητη ιδιοκτησία.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, σε οποιοδήποτε χρόνο, να ανακαλεί οποιαδήποτε άδεια που χορηγήθηκε βάσει του άρθρου αυτού λόγω παράβασης οποιουδήποτε από τους όρους που περιέχονται σε αυτήν ή λόγω παράλειψης καταβολής οποιασδήποτε αντιπαροχής καταβλητέας βάσει αυτής.

(4) Κάθε άδεια εγκαθίδρυσης, κατασκευής, διατήρησης ή λειτουργίας τηλεγράφου που χορηγήθηκε βάσει των διατάξεων οποιωνδήποτε νομοθετημάτων που καταργούνται με το παρόν και η οποία εξακολουθεί να ισχύει κατά το χρόνο έναρξης της ισχύος του Νόμου αυτού, θεωρείται ότι χορηγήθηκε βάσει του Νόμου αυτού, και κάθε τηλεγραφική γραμμή ή πάσσαλος που τοποθετήθηκε κάτω, μέσα, πάνω, υπεράνω, κατά μήκος ή κατά πλάτος οποιασδήποτε οδού ή ακίνητης ιδιοκτησίας για τους σκοπούς του τηλεγράφου αυτού θεωρείται ότι τοποθετήθηκε κατά την άσκηση των εξουσιών που παρέχονται από το Νόμο αυτό και μετά από την ορθή τήρηση όλων των απαιτήσεων του.

(5)Αν πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία στην οποία χορηγήθηκε άδεια βάσει του άρθρου αυτού παραβιάζει οποιοδήποτε όρο ή προϋπόθεση που περιέχεται στην άδεια αυτή, το πρόσωπο αυτό ή τηλεγραφική εταιρεία είναι ένοχη αδικήματος και υπόκειται κατόπι καταδίκης σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες και σε περαιτέρω πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα λίρες για κάθε εβδομάδα κατά την οποία η παράβαση του όρου ή προϋπόθεσης συνεχίζεται.

Τηλέγραφοι ή τηλεγραφικές γραμμές δεν εγκαθίστανται κλπ., παρά μόνο με άδεια

4.-(1) Κανένα πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία δεν εγκαθιδρύει, κατασκευάζει, διατηρεί, λειτουργεί ή χρησιμοποιεί προς το σκοπό μεταβίβασης τηλεγραφημάτων οποιοδήποτε τηλέγραφο ή τηλεγραφική γραμμή εντός της Δημοκρατίας παρά μόνο δυνάμει άδειας που χορηγήθηκε βάσει του άρθρου 3 του Νόμου αυτού.

(2) Αν πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία ενεργεί κατά παράβαση του εδαφίου (1) του άρθρου αυτού, το πρόσωπο αυτό ή τηλεγραφική εταιρεία είναι ένοχη αδικήματος και υπόκειται κατόπι καταδίκης σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες και σε περαιτέρω πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα λίρες για κάθε εβδομάδα κατά τη διάρκεια της οποίας ο τηλέγραφος ή τηλεγραφική γραμμή σε σχέση με την οποία διαπράχθηκε το αδίκημα διατηρείται ή λειτουργεί. Κάθε τέτοιος τηλέγραφος ή τηλεγραφική γραμμή δύναται, επιπρόσθετα προς τις ποινές που καθορίζονται στο εδάφιο αυτό, να διαταχθεί από το Δικαστήριο που δικάζει το αδίκημα αυτό να δημευθεί προς χρήση της Δημοκρατίας.

Εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να εκδίδει Κανονισμούς που αφορούν την εγκαθίδρυση, κλπ., τηλεγράφων ή τηλεγραφικών γραμμών

5.-(1)Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται, από καιρό σε καιρό, να εκδίδει Κανονισμούς που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας που αφορούν την εγκαθίδρυση, κατασκευή, διαχείριση, προστασία, διατήρηση και λειτουργία όλων ή οποιωνδήποτε τηλεγράφων ή τηλεγραφικών γραμμών που εγκαθιδρύονται, διατηρούνται ή λειτουργούν από οποιοδήποτε πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία που έχει άδεια βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού.

(2) Κανονισμοί βάσει του άρθρου αυτού δύνανται να προνοούν για όλα ή οποιαδήποτε από τα ακόλουθα, δηλαδή-

(α)τα τέλη, τους όρους και τους περιορισμούς υπό τους οποίους, μεταβιβάζονται και παραδίδονται τηλεγραφήματα:

Νοείται ότι κανένας Κανονισμός που εκδόθηκε βάσει του παρόντος μετά τη χορήγηση άδειας βάσει του άρθρου 3 του Νόμου αυτού, δεν επηρεάζει δυσμενώς τον αδειούχο βάσει αυτής ή τα τέλη που ορίστηκαν με την άδεια αυτή ή εξουσιοδοτήθηκαν όπως επιβάλλονται ή εισπράττονται κατά τη διάρκεια της ισχύος της άδειας αυτής.

(β) την προτεραιότητα των τηλεγραφημάτων, και τη μέθοδο διάθεσης αζήτητων και μη παραδοθέντων τηλεγραφημάτων·

(γ) τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται για την παρεμπόδιση της παράνομης ανακοπής ή αποκάλυψης τηλεγραφημάτων·

(δ) την περίοδο για την οποία, και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες, τηλεγραφήματα, και άλλα έγγραφα ή βιβλία που ανήκουν, ή βρίσκονται υπό τη φύλαξη ή υπό τον έλεγχο, προσώπου ή τηλεγραφικής εταιρείας που έχει άδεια βάσει του Νόμου αυτού ή τηλεγραφητή, διατηρούνται·

(ε) τα δικαιώματα που επιβάλλονται για έρευνα τηλεγραφημάτων ή άλλων εγγράφων στη φύλαξη ή υπό τον έλεγχο προσώπου ή τηλεγραφικής εταιρείας που έχει άδεια βάσει του Νόμου αυτού ή τηλεγραφητή·

(στ) τον ορισμό και ρύθμιση των δικαιωμάτων και τελών που επιβάλλονται για τη χρήση οποιουδήποτε δημόσιου τηλεφώνου·

(ζ) την εγκατάσταση τηλεφώνων σε ιδιωτικές κατοικίες, καταστήματα, ή άλλα κτίρια, τη χρήση των τηλεφώνων που εγκαθίστανται με τον τρόπο αυτό, και τις επιβαρύνσεις και δικαιώματα που πρέπει να πληρώνονται σε σχέση με αυτά·

(η) τα ενοίκια και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ιδιωτικοί τηλέγραφοι και τηλεγραφικές γραμμές ή συστήματα δύνανται να εγκαθίστανται·

(θ) την προστασία τηλεγράφων και τηλεγραφικών γραμμών από παρέμβαση ή ζημιογόνο επηρεασμό από ηλεκτρικό φως και ηλεκτρικές γραμμές ή έργα·

(ι) την απαίτηση από ιδιοκτήτες και κατόχους ακίνητης ιδιοκτησίας να έχουν τα δένδρα και χαμόκλαδα πάνω στην ιδιοκτησία αυτή με τέτοιο τρόπο κομμένα ώστε να εμποδίζεται η επαφή τους με οποιοδήποτε πάσσαλο ή τηλεγραφική γραμμή ή η πρόκληση ζημιάς σε αυτά·

(ια) γενικά για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου αυτού.

(3) Οι Κανονισμοί που εκδίδονται βάσει του άρθρου αυτού δύνανται να προνοούν για την επιβολή σε παραβάτες αυτών, προστίμου που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες για κάθε παράβαση και σε περίπτωση συνεχιζόμενης παράβασης περαιτέρω πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε λίρες για κάθε ημέρα κατά την οποία η παράβαση εξακολουθεί.

Εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου να λαμβάνει κατοχή τηλεγράφων ή τηλεγραφικών γραμμών και να διατάσσει ανακοπή, αποκάλυψη, ή παρουσίαση τηλεγραφημάτων

6.-(1) Σε οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη ή προς το δημόσιο συμφέρον το Υπουργικό Συμβούλιο ή οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτό γενικά ή ειδικά για το σκοπό αυτό, δύναται-

(α)να λάβει προσωρινή κατοχή οποιουδήποτε τηλεγράφου ή τηλεγραφικής γραμμής που εγκαταστάθηκε, διατηρήθηκε ή λειτούργησε από πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία που έχει άδεια βάσει του Νόμου αυτού· ή

(β) να διατάξει όπως οποιοδήποτε τηλεγράφημα ή κατηγορία τηλεγραφημάτων προς ή από οποιοδήποτε πρόσωπο ή κατηγορία προσώπων, ή αναφορικά με οποιοδήποτε ειδικό θέμα που ήρθε προς μεταβίβαση ή μεταβιβάστηκε ή λήφθηκε από οποιοδήποτε πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία που έχει άδεια βάσει του Νόμου αυτού ή τηλεγραφητή, μη μεταβιβαστεί ή κατακρατηθεί.

(2) Πιστοποιητικό που υπογράφεται από το Υπουργικό Συμβούλιο αποτελεί αμάχητη απόδειξη για την ύπαρξη έκτακτης ανάγκης ή για το ότι κάθε πράξη που έγινε βάσει του εδαφίου (1) ήταν προς το δημόσιο συμφέρον.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο καταβάλλει στο εν λόγω πρόσωπο ή την τηλεγραφική εταιρεία ως αποζημίωση για οποιαδήποτε απώλεια κέρδους που υπέστη το πρόσωπο αυτό ή τηλεγραφική εταιρεία λόγω της άσκησης από το Υπουργικό Συμβούλιο της εξουσίας που παραχωρείται σε αυτό από το εδάφιο (1)(α), από τις προσόδους της Δημοκρατίας, τέτοιο ποσό ως ήθελε διευθετηθεί μεταξύ του Υπουργικού Συμβουλίου και του εν λόγω προσώπου ή τηλεγραφικής εταιρείας, με συμφωνία ή, σε περίπτωση διαφοράς, με διαιτησία, η οποία διεξάγεται με τον τρόπο που προνοείται στο άρθρο αυτό.

(4) Κάθε διαιτησία βάσει του άρθρου αυτού διεξάγεται ως ακολούθως:

(α)το Υπουργικό Συμβούλιο και το εν λόγω πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία, εντός δεκατεσσάρων ημερών από την παράδοση από τον ένα στον άλλο γραπτής απαίτησης για διαιτησία, διορίζουν κάθε ένας ένα διαιτητή·

(β) οι δύο διοριζόμενοι διαιτητές, προτού αναλάβουν τη διαιτησία, διορίζουν έναν επιδιαιτητή·

(γ) αν οποιοδήποτε μέρος ή διαιτητής παραλείψει να διορίσει διαιτητή ή επιδιαιτητή εντός δεκατεσσάρων ημερών από τη λήψη έγγραφης απαίτησης από το άλλο μέρος για το διορισμό αυτό, ο Αρχιδικαστής δύναται, μετά από παράκληση του Κυβερνήτη, ή του εν λόγω προσώπου ή τηλεγραφικής εταιρείας, να διορίσει με ιδιόχειρο έγγραφο διαιτητήν ή επιδιαιτητή·

(δ) οι διαιτητές εκδίδουν το πόρισμα τους εντός είκοσι οκτώ ημερών από το διορισμό τους, διαφορετικά το θέμα παραμένει για να αποφασιστεί από τον επιδιαιτητή·

(ε) ο επιδιαιτητής εκδίδει το πόρισμα του εντός είκοσι οκτώ ημερών μετά που έλαβε ειδοποίηση από τους διαιτητές ή από έναν από αυτούς ότι το θέμα έμεινε να αποφασιστεί από αυτόν· ή, σε περίπτωση παράλειψης, διορίζεται νέος επιδιαιτητής κατά τρόπον όσον το δυνατό παρόμοιο με τον προαναφερόμενο, ο οποίος εκδίδει το πόρισμα του μέσα σε ίδιο χρόνο, ή, σε περίπτωση παράλειψης, αυτός αντικαθίσταται και ούτω καθεξής.

(5) Το πόρισμα των διαιτητών ή του επιδιαιτητή είναι τελικό και ακαταμάχητο.

(6) Πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση του άρθρου αυτού ή οποιουδήποτε διατάγματος που εκδόθηκε βάσει αυτού ή αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί με το διάταγμα αυτό είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης, σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές της φυλάκισης και του προστίμου.