ΜΕΡΟΣ III ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΣΑΛΩΝ
Εξουσία αδειούχου προσώπου ή τηλεγραφικής εταιρείας βάσει του Νόμου αυτού ή τηλεγραφητή

7. Σύμφωνα με γενική ή ειδική εξουσιοδότηση από το Υπουργικό Συμβούλιο η οποία λαμβάνεται εκ των προτέρων και τηρουμένων των διατάξεων που περιέχονται στο Μέρος αυτό του Νόμου αυτού, πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία που έχει άδεια βάσει του Νόμου αυτού ή τηλεγραφητής-

(α) δύναται να εισέλθει σε οποιαδήποτε οδό ή ακίνητη ιδιοκτησία προς το σκοπό κατασκευής, τοποθέτησης, ή διατήρησης τηλεγραφικής γραμμής ή πασσάλου, ή εξέτασης, επιθεώρησης, επιδιόρθωσης, αλλαγής ή μετακίνησης οποιασδήποτε τηλεγραφικής γραμμής ή πασσάλου που κατασκευάστηκε, τοποθετήθηκε ή διατηρήθηκε με τον τρόπο αυτό, και δύναται να παραμείνει εκεί για τόσο εύλογο χρόνο και να εκτελέσει και πράξει οποιοδήποτε έργο ή οτιδήποτε που δυνατό να είναι αναγκαίο για τους σκοπούς του Νόμου αυτού.

(β) δύναται να επιθεωρεί και να ισοπεδώνει οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία ή οποιοδήποτε μέρος αυτής.

(γ) δύναται να αποκόπτει και απομακρύνει από κάθε πλευρά οποιασδήποτε προτεινόμενης ή υφιστάμενης τηλεγραφικής γραμμής όλα τα δένδρα και χαμόκλαδα που δυνατό ή πιθανόν να επηρεάζουν την κατασκευή ή κανονική λειτουργία της τηλεγραφικής αυτής γραμμής.

(δ) δύναται να κατασκευάζει, τοποθετεί και διατηρεί τηλεγραφικές γραμμές ή πασσάλους κάτω, μέσα, επάνω, υπεράνω, κατά μήκος ή κατά πλάτος οποιασδήποτε οδού ή ακίνητης ιδιοκτησίας. και για το σκοπό αυτό δύναται να ανοίγει ή σπάζει οποιαδήποτε οδό και να αλλάσσει τη θέση κάτω από αυτήν οποιουδήποτε αγωγού (όχι του κύριου αγωγού) για την προμήθεια ύδατος, δύναται επίσης να αλλάσσει ή μετακινεί οποιαδήποτε τηλεγραφική γραμμή ή πάσσαλο που κατασκευάστηκε ή τοποθετήθηκε με τον τρόπο που προαναφέρθηκε:

Νοείται ότι το πρόσωπο αυτό ή τηλεγραφική εταιρεία ή τηλεγραφητής, με την εκπλήρωση του σκοπού αυτού, οφείλει να επιδιορθώνει και αποκαθιστά το δρόμο που ανοίχτηκε ή σπάστηκε με τον τρόπο αυτό.

Πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία δικαιούται σε χρήση μόνο

8.-(1) Πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία που έχει άδεια βάσει του Νόμου αυτού δεν έχει δικαίωμα άλλο από το δικαίωμα της χρήσης μόνο της οδού ή της ακίνητης ιδιοκτησίας κάτω, μέσα, πάνω, υπεράνω, κατά μήκος ή κατά πλάτος της οποίας το εν λόγω πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία τοποθετεί οποιαδήποτε τηλεγραφική γραμμή ή πάσσαλο.

(2) Αν το εν λόγω πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία, κατά την άσκηση του δικαιώματος χρήσης που αναφέρεται στο εδάφιο (1), προξενήσει άμεση απώλεια ή ζημιά στην οδό ή την ακίνητη ιδιοκτησία στην οποία ή πάνω από την οποία το δικαίωμα αυτό χρήσης ασκείται, το πρόσωπο αυτό ή τηλεγραφική εταιρεία καταβάλλει αποζημίωση στον ιδιοκτήτη της οδού αυτής, αν αυτή κατέχεται ιδιωτικά, ή της ακίνητης αυτής ιδιοκτησίας, ή στην τοπική ή άλλη αρχή που ασκεί έλεγχο πάνω στην οδό αυτή, αν πρόκειται για δημόσια οδό, και η αποζημίωση αυτή αποφασίζεται, επιδικάζεται και καταβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις που περιέχονται στο Μέρος αυτό του Νόμου αυτού.

Οι οδοί δεν δύνανται να φράσσονται

9. Κάθε τηλεγραφική γραμμή ή πάσσαλος που κατασκευάζεται ή τοποθετείται μέσα, πάνω, υπεράνω, κατά μήκος ή κατά πλάτος οποιασδήποτε οδού, πρέπει να κατασκευάζεται ή τοποθετείται με τέτοιο τρόπο ώστε να μη σταματά, φράσσει, εμποδίζει ή παρενοχλεί τη διάβαση κατά μήκος της οδού αυτής.

Ειδοποίηση πριν από την είσοδο σε οδό ή ακίνητη ιδιοκτησία

10.-(1) Πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία η οποία έχει άδεια βάσει του Νόμου αυτού ή τηλεγραφητής δεν εισέρχεται σε οποιαδήποτε οδό ή ακίνητη ιδιοκτησία προς το σκοπό κατασκευής ή τοποθέτησης οποιασδήποτε τηλεγραφικής γραμμής ή πασσάλου παρά μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και εκτός αν

(α) έχει τη γραπτή συναίνεση της τοπικής ή άλλης αρχής που ασκεί έλεγχο πάνω σε δημόσια οδό, ή

(β) έχει τη γραπτή συναίνεση του ιδιοκτήτη ή κατόχου οδού, αν πρόκειται για ιδιωτική ιδιοκτησία ή ακίνητη ιδιοκτησία,

μέχρις ότου περάσει μία εβδομάδα από την παροχή ειδοποίησης σε αυτήν την τοπική ή άλλη αρχή, ιδιοκτήτη ή κάτοχο για την πρόθεση κατασκευής ή τοποθέτησης της τηλεγραφικής αυτής γραμμής ή του πασσάλου στην οδό αυτή ή την ακίνητη ιδιοκτησία.

(2) Αν ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος οποιασδήποτε οδού, προκειμένου περί ιδιωτικής ή ακίνητης ιδιοκτησίας δεν δύναται να βρεθεί κατόπι εύλογης έρευνας, είναι αρκετό αν το πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία που έχει άδεια βάσει του Νόμου αυτού ή ο τηλεγραφητής μεριμνήσει ώστε ειδοποίηση όχι μικρότερη της μίας εβδομάδας, για την πρόθεση του να εισέλθει στην οδό αυτή ή την ακίνητη ιδιοκτησία αναρτηθεί, σε κάποιο περίοπτο μέρος αυτής, και μετά την παρέλευση του χρόνου που αναφέρεται στην ειδοποίηση αυτή το πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία ή τηλεγραφητής δύναται να ασκήσει όλες τις εξουσίες που χορηγήθηκαν σε αυτόν κατά τέτοιο αποτελεσματικό τρόπο ωσάν να είχε δοθεί ειδοποίηση στον ιδιοκτήτη ή κάτοχο της οδού αυτής ή της ακίνητης ιδιοκτησίας.

Αποζημίωση σε ορισμένες περιπτώσεις

11. Κατά την άσκηση των εξουσιών που παρέχονται από το Μέρος αυτό του Νόμου αυτού, το πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία που έχει άδεια βάσει του Νόμου αυτού ή ο τηλεγραφητής προξενούν όσον το δυνατό μικρότερη ζημιά και το πρόσωπο αυτό ή τηλεγραφική εταιρεία καταβάλλουν αποζημίωση σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή τοπική ή άλλη αρχή στην οποία έχει προκληθεί άμεση απώλεια ή ζημιά συνεπεία της άσκησης των εξουσιών αυτών, και η αποζημίωση αυτή αποφασίζεται, επιδικάζεται και καταβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις που περιέχονται στο Μέρος αυτό του Νόμου αυτού.

Τρόπος επιδικάσεως ποσού αποζημίωσης σε περίπτωση διαφοράς

12.-(1) Αν προκύψει διαφορά σε σχέση με το ποσό της αποζημίωσης που πρέπει να καταβληθεί βάσει του Μέρους αυτού του Νόμου αυτού, το ποσό αυτό αποφασίζεται και επιδικάζεται από το Δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία στον τόπο όπου βρίσκεται η οδός ή ακίνητη ιδιοκτησία σε σχέση με την οποία η αποζημίωση αυτή πρέπει να καταβληθεί με αίτηση που υποβάλλεται στο Δικαστήριο αυτό από οποιοδήποτε μέρος. (2) Σε κάθε αίτηση βάσει του άρθρου αυτού, το Δικαστήριο-

(α)δύναται να απορρίψει την αίτηση ή να επιδικάσει το ποσό της αποζημίωσης που πρέπει να καταβληθεί ή να παραπέμψει το ζήτημα σε διαιτησία με το Δικαστήριο ως επιδιαιτητή, και

(β) δύναται να επιδικάσει τα έξοδα της διαδικασίας και τα δικαιώματα ή δαπάνες της διαιτησίας, και

(γ) δύναται να διατάξει από ποιον πρέπει να πληρωθούν τα εν λόγω έξοδα, δικαιώματα ή δαπάνες.

Απομάκρυνση ή αλλαγή τηλεγραφικής γραμμής ή πασσάλου

13.-(1) Όταν βάσει των διατάξεων του Νόμου αυτού τηλεγραφική γραμμή ή πάσσαλος έχει κατασκευαστεί ή τοποθετηθεί κάτω, μέσα, πάνω, υπεράνω, κατά μήκος ή κατά πλάτος οποιασδήποτε οδού ή ακίνητης ιδιοκτησίας, και οποιαδήποτε τοπική ή άλλη αρχή ή πρόσωπο που δικαιούται να ενεργήσει με τον τρόπο αυτό επιθυμεί να επέμβει σε αυτή την οδό ή ακίνητη ιδιοκτησία με τέτοιο τρόπο ώστε να καταστεί αναγκαίο ή εύκολο όπως η τηλεγραφική γραμμή ή πάσσαλος μετακινηθεί σε άλλο μέρος αυτής ή σε ψηλότερο ή χαμηλότερο επίπεδο ή αλλαχτεί στη μορφή, αυτή η τοπική ή άλλη αρχή ή πρόσωπο δύναται με γραπτή ειδοποίηση να απαιτήσει από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία να απομακρύνει ή μετατρέψει την τηλεγραφική γραμμή ή πάσσαλο ανάλογα.

(2) Αν η αποζημίωση έχει καταβληθεί σε σχέση με τέτοια τηλεγραφική γραμμή ή πάσσαλο, το πρόσωπο ή η τοπική ή άλλη αρχή που προβάλλει την απαίτηση αυτή οφείλει, ενώ πράττει αυτό, να προσφέρει στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία το ποσό που απαιτείται για την καταβολή της δαπάνης της απομάκρυνσης ή μετατροπής, και καμία περαιτέρω ή άλλη αποζημίωση δεν είναι καταβλητέα από το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία σε σχέση με την εν λόγω απομάκρυνση ή αλλαγή.

(3) Αν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία παραλείψει εντός εύλογου χρόνου να συμμορφωθεί με την απαίτηση αυτή, το πρόσωπο ή η τοπική ή άλλη αρχή που την υποβάλλει δύναται να υποβάλει αίτηση στο Δικαστήριο που έχει δικαιοδοσία στον τόπο στον οποίο βρίσκεται η τηλεγραφική γραμμή ή πάσσαλος για διάταγμα απομάκρυνσης ή αλλαγής.

(4) Σε κάθε αίτηση βάσει του άρθρου αυτού, το Δικαστήριο-

(α) δύναται να απορρίψει την αίτηση ή να εκδώσει διάταγμα, απόλυτο ή υπό όρους, για την απομάκρυνση της τηλεγραφικής γραμμής ή πασσάλου σε οποιοδήποτε άλλο μέρος της οδού ή της ακίνητης ιδιοκτησίας ή σε ψηλότερο ή χαμηλότερο επίπεδο ή για τη μεταβολή της μορφής της, και

(β) δύναται να αποφασίσει τα έξοδα της διαδικασίας, και

(γ) δύναται να διατάξει από ποιον θα καταβληθούν τα έξοδα αυτά.

Διαδικαστικοί Κανονισμοί

14. Ο Κυβερνήτης, με τη συμβουλή και βοήθεια του Αρχιδικαστή, δύναται από καιρό σε καιρό με έγγραφο που φέρει την υπογραφή και την επίσημη σφραγίδα του Κυβερνήτη και την υπογραφή του Αρχιδικαστή να εκδίδει Διαδικαστικούς Κανονισμούς που ρυθμίζουν την πρακτική και διαδικασία (περιλαμβανομένων κλιμάκων δικαιωμάτων και εξόδων) σε σχέση με διαδικασίες βάσει των άρθρων 12 και 13 του Νόμου αυτού.