ΜΕΡΟΣ IV ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
Τηλεγραφήματα να μην αποκαλύπτονται σε δίκη οποιουδήποτε θέματος

15. Εκτός όπως προνοείται ακολούθως, κανένα πρόσωπο που απασχολείται στη λειτουργία οποιουδήποτε τηλεγράφου σε δίκη οποιουδήποτε θέματος, ή σε οποιοδήποτε θέμα ή ζήτημα, ή σε οποιαδήποτε ανάκριση ενώπιον Δικαστηρίου, ή ενώπιον οποιουδήποτε προσώπου που έχει κατά νόμο εξουσία να λαμβάνει μαρτυρία, δεν είναι ικανό ή εξαναγκάσιμο να δώσει μαρτυρία για το περιεχόμενο οποιουδήποτε τηλεγραφήματος που μεταβιβάστηκε ή διαβιβάστηκε ή παρουσιάστηκε προς μεταβίβαση ή διαβίβαση από τον τηλέγραφο αυτό, ούτε να παρουσιάσει βάσει οποιασδήποτε μαρτυρικής κλήσεως ή διατάγματος το πρωτότυπο του τηλεγραφήματος αυτού που υπογράφεται από ή εκ μέρους του αποστολέα.

Εξαιρέσεις

16. Οι διατάξεις του αμέσως προηγούμενου άρθρου δεν εφαρμόζονται-

(α)αν το πρόσωπο από το οποίο ή προς το οποίο το τηλεγράφημα αυτό έχει αποσταλεί ή απευθυνθεί γνωστοποιήσει γραπτώς στο πρόσωπο ή την τηλεγραφική εταιρεία που έχει άδεια βάσει του Νόμου αυτού ότι επιθυμεί τέτοια μαρτυρία ή παρουσίαση. ή

(β) αν η εν λόγω μαρτυρία ή παρουσίαση απαιτείται ή επιτρέπεται βάσει άλλου Νόμου. ή

Σε οποιαδήποτε από τις πιο πάνω περιπτώσεις η μαρτυρία αυτή δύναται να δοθεί ή προσαχθεί από το πρόσωπο ή την τηλεγραφική εταιρεία που έχει άδεια βάσει του Νόμου αυτού ή από τηλεγραφητή.

Το αντίγραφο τηλεγραφημάτων αποτελεί απόδειξη

17. Το αντίγραφο κάθε τηλεγραφήματος μετά τη μεταβίβαση του, πριν από την παράδοση του στο πρόσωπο στο οποίο αυτό απευθύνεται, σφραγίζεται ή μονογράφεται από τον τηλεγραφητή ο οποίος λαμβάνει αυτό προς παράδοση, και το αντίγραφο αυτό που φέρεται ότι σφραγίστηκε ή μονογράφηκε με τον τρόπο αυτό είναι δεκτό σε κάθε Δικαστήριο και σε κάθε δικαστική διαδικασία ως εκ πρώτης όψεως απόδειξη ότι το ζήτημα που περιέχεται σε αυτό είναι το ίδιο με εκείνο που περιλαμβάνεται στο πρωτότυπο τηλεγράφημα που αφέθηκε προς μεταβίβαση, και ότι το πρωτότυπο αυτό τηλεγράφημα υπογράφτηκε δεόντως και παραδόθηκε προς μεταβίβαση από το πρόσωπο από το οποίο αυτό φέρεται ότι έχει υπογραφτεί, και δεν είναι απαραίτητο να αποδειχτεί η υπογραφή του προσώπου που φέρεται ότι υπόγραψε το πρωτότυπο αυτό τηλεγράφημα, ή ότι αυτό αφέθηκε σε οποιοδήποτε τηλεγραφικό γραφείο προς μεταβίβαση, ούτε να αποδειχτεί η σφραγίδα ή μονογραφή του τηλεγραφητή που λαμβάνει το αντίγραφο αυτό προς παράδοση.

Τηλεγραφήματα τα οποία δυνατό να μη γίνουν δεκτά προς μεταβίβαση

18. Τηλεγραφητής δύναται να αρνηθεί να μεταβιβάσει οποιοδήποτε τηλεγράφημα το οποίο κατά τη γνώμη του περιέχει οτιδήποτε στο περιεχόμενο του, στη διεύθυνση ή την υπογραφή, το οποίο είναι βλάσφημης, αισχρής ή δυσφημηστικής φύσεως, ή το οποίο αντίκειται στο νόμο ή την ευπρέπεια.

Πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία αδειούχα, βάσει του Νόμου αυτού ή τηλεγραφητής δεν ευθύνονται για μεταβίβαση λιβέλλου

19. Κανένα πρόσωπο ή τηλεγραφική εταιρεία που έχει άδεια βάσει του Νόμου αυτού ή τηλεγραφητής δεν υπόκειται σε ποινική διαδικασία, ή σε αγωγή για αποζημιώσεις, λόγω του ότι κατά τη διάρκεια της εργασίας ή απασχόλησης του μεταβίβασε ή διαβίβασε ή έλαβε μέρος στη μεταβίβαση ή διαβίβαση οποιασδήποτε δυσφήμησης με τηλέγραφο.

Καμιά ευθύνη προσώπου ή τηλεγραφικής εταιρείας αδειούχας βάσει του Νόμου αυτού ή τηλεγραφητή σε ορισμένες περιπτώσεις

20. Καμιά αξίωση ή απαίτηση εναντίον προσώπου ή τηλεγραφικής εταιρείας που έχει άδεια βάσει του Νόμου αυτού ή τηλεγραφητή δεν εγείρεται λόγω οποιουδήποτε σφάλματος σε οποιοδήποτε τηλεγράφημα ή παράλειψης από οποιοδήποτε τηλεγράφημα, ή αργοπορίας στη μεταβίβαση οποιουδήποτε τηλεγραφήματος, ή λόγω οποιασδήποτε αργοπορίας στην παράδοση, ή λόγω κακής παράδοσης ή μη παράδοσης, οποιουδήποτε τηλεγραφήματος, ούτε λόγω παράλειψης αποστολής ή λήψης οποιουδήποτε τηλεγραφήματος, από οποιαδήποτε αιτία εκτός από κακοβουλία ή απάτη του προσώπου αυτού ή τηλεγραφικής εταιρείας ή τηλεγραφητή, το σφάλμα, παράλειψη, αργοπορία, κακή παράδοση ή μη παράδοση οφείλεται.