ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΟΑΠ
Ταμεία ΟΑΠ

26. Ο ΟΑΠ διαθέτει δυο χωριστά Ταμεία:

(α) Ταμείο Λειτουργίας, και

(β) Ταμείο Πληρωμών.

Ταμείο Λειτουργίας του ΟΑΠ

27.-(1) Στο Ταμείο Λειτουργίας του ΟΑΠ κατατίθενται:

(α) Κάθε χορηγία που παρέχεται στον ΟΑΠ σύμφωνα με τη παράγραφο (α) του άρθρου 29 , και κάθε άλλο έσοδο που εισπράττεται δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(β) όλα τα έσοδα, που προέρχονται από περιουσιακά στοιχεία του ΟΑΠ·

(γ) όλα τα ποσά μισθών, απολαβών, ωφελημάτων, συντάξεων και αμοιβών, τα οποία καταβάλλονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό στον ΟΑΠ, για πληρωμή των μελών του προσωπικού του ή σε εξαρτώμενα πρόσωπα και οικογένειες αυτών των μελών ή σε πρόσωπα με τα οποία ο ΟΑΠ έχει συνάψει συμβάσεις ή έχει εξασφαλίσει υπηρεσίες δυνάμει του άρθρου 21 ανάλογα με την περίπτωση·

(δ) όλα τα ποσά που περιλαμβάνονται στο άρθρο 10, όσον αφορά τον Επίτροπο, τον Βοηθό Επίτροπο ή εξαρτώμενα πρόσωπα και οικογένειες τους·

(ε) τις αποζημιώσεις των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής δυνάμει του εδαφίου (4) του άρθρου 42·

(2) Από το Ταμείο Λειτουργίας του ΟΑΠ καταβάλλονται τα ακόλουθα:

(α) Όλα τα έξοδα λειτουργίας του ΟΑΠ·

(β) όλα τα ποσά μισθών, απολαβών, ωφελημάτων και συντάξεων που είναι πληρωτέα στα μέλη του προσωπικού του ΟΑΠ και όλα τα ποσά ωφελημάτων και συντάξεων που είναι πληρωτέα, στα εξαρτώμενα πρόσωπα και οικογένειες αυτών των μελών, όλων των ποσών που περιλαμβάνονται στο άρθρο 10, αναφορικά με·

τον Επίτροπο και Βοηθό Επίτροπο, καθώς και αποζημιώσεων των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής, ως και όλα τα ποσά αμοιβής, που είναι πληρωτέα δυνάμει Συμβάσεων ή εξασφάλιση υπηρεσιών που έχουν συναφθεί από τον ΟΑΠ δυνάμει του άρθρου 21·

(γ) το τοκοχρεολύσιο οποιουδήποτε δανείου, το οποίο έχει συνάψει ο ΟΑΠ·

(δ) οποιονδήποτε νόμιμα οφειλόμενο ποσό που κατέστη πληρωτέο δυνάμει οποιασδήποτε σύμβασης, που έχει συναφθεί από τον ΟΑΠ δυνάμει του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(ε) οποιονδήποτε νόμιμα οφειλόμενο ποσό που κατέστει πληρωτέο σε σχέση με πληρωτέα δικηγορικά έξοδα ή αμοιβή σε σχέση με την εκπροσώπηση του ΟΑΠ ενώπιον των δικαστηρίων ή οποιασδήποτε διοικητικής ή άλλης αρχής ή σε σχέση με την παροχή νομικών συμβουλών στον ΟΑΠ·

(στ) οποιονδήποτε ποσό καθίσταται νομικά πληρωτέο για την άσκηση οποιασδήποτε αρμοδιότητας, εξουσίας ή καθήκοντος του Επιτρόπου ή του ΟΑΠ, σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών, που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

Ταμείο Πληρωμών του ΟΑΠ

28.-(1) Στο Ταμείο Πληρωμών κατατίθενται:

(α) Προκαταβολές που προέρχονται από το Ε.Γ.Τ.Π.Ε - Τμήμα Εγγυήσεων και τελική ετήσια πληρωμή που προέρχεται από το ίδιο Ταμείο μετά την εκκαθάριση των λογαριασμών του ΟΑΠ·

(β) ετήσια προκαταβολή και άλλη χορηγία από τον κρατικό προϋπολογισμό σε σχέση με μέτρα για κάλυψη του μεριδίου των πληρωμών που διενεργούνται από τον ΟΑΠ και βαρύνουν τη Δημοκρατία στα πλαίσια των μέτρων, που συγχρηματοδοτούνται με το Ε.Γ.Τ.Π.Ε. - Τμήμα Εγγυήσεων·

(γ) ετήσια και άλλη χορηγία ή χορηγίες από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για τη διενέργεια πληρωμών στα πλαίσια σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν συμπληρωματικές ή άλλες κρατικές ενισχύσεις και βαρύνουν εξ ολοκλήρου την Κυπριακή Δημοκρατία για τις οποίες υπάρχει προηγούμενη έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

(δ) οι επιστρεφόμενες ή εισπρακτέες πληρωμές.

(2) (α) Η Κυπριακή Δημοκρατία διαθέτει μηνιαίως από τον Κρατικό Προϋπολογισμό τους πόρους που είναι αναγκαίοι για την εκτέλεση των πληρωμών που πραγματοποιεί ο ΟΑΠ σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, μέχρις ότου καταβληθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στον ΟΑΠ οι προκαταβολές που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) για την καταβολή των εγκεκριμένων πληρωμών.

(β) Η διαδικασία για την μεταφορά των πόρων που αναφέρονται στο εδάφιο (α) από τον Κρατικό Προϋπολογισμό στο Ταμείο Πληρωμών συμφωνείται μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών και του ΟΑΠ με τρόπο που να τηρούνται όλες οι πρόνοιες των σχετικών κοινοτικών πράξεων

(3) Από το Ταμείο Πληρωμών καταβάλλονται τα ακόλουθα:

(α) Άμεσες πληρωμές στους δικαιούχους σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα της ΚΓΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

(β) πληρωμές στους δικαιούχους σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτά προνοούνται στον Κανονισμό 1257/99/ΕΚ και Κανονισμό 445/01/ΕΚ·

(γ) συμπληρωματικές ή κρατικές ενισχύσεις στους δικαιούχους που βαρύνουν εξ ολοκλήρου την Κυπριακή Δημοκρατία για τις οποίες υπάρχει προηγούμενη έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οικονομικοί Πόροι του ΟΑΠ

29. Οι Οικονομικοί Πόροι του ΟΑΠ είναι:

(α) Ετήσια χορηγία από τον κρατικό προϋπολογισμό προς κάλυψη όλων των δαπανών λειτουργίας του Οργανισμού περιλαμβανομένων των αποδοχών και άλλων ωφελημάτων του Επιτρόπου, Βοηθού Επιτρόπου, του προσωπικού και των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής καθώς επίσης των ποσών που καταβάλλονται στους αναδόχους σε σχέση με ανάθεση αρμοδιοτήτων και εργασιών·

(β) χορηγία η οποία προέρχεται από το Ε.Γ.Τ.Π.Ε - Τμήμα Εγγυήσεων που αφορά άμεσες πληρωμές για σχέδια και προγράμματα ΚΓΠ·

(γ) χορηγία η οποία προέρχεται από το Ε.Γ.Τ.Π.Ε. - Τμήμα Εγγυήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά ενισχύσεις για προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης·

(δ) ετήσια κρατική χορηγία για καταβολή εθνικών επιδοτήσεων για κάλυψη του μεριδίου των πληρωμών που διενεργούνται από τον ΟΑΠ και βαρύνουν την Κυπριακή Δημοκρατία και των πληρωμών που αφορούν συμπληρωματικές ή άλλες ενισχύσεις και βαρύνουν εξ ολοκλήρου την Κυπριακή Δημοκρατία για τις οποίες υπάρχει προηγούμενη έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.