ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΟΑΠ
Διάρθρωση του ΟΑΠ

13.-(1) Η διάρθρωση του ΟΑΠ γίνεται κατά τρόπον που να διασφαλίζεται η αρχή του διαχωρισμού των βασικών λειτουργιών και καθηκόντων του τα οποία αφορούν στην έγκριση πληρωμών, στην εκτέλεση των πληρωμών και στην τήρηση λογαριασμών για τις πληρωμές.

(2) Η κάθε μια από τις πιο πάνω λειτουργίες και καθήκοντα ανήκει στην αρμοδιότητα χωριστής διοικητικής υπομονάδας όπως καθορίζεται στο διοικητικό οργανόγραμμα που ετοιμάζει ο Επίτροπος.

Υπηρεσίες ΟΑΠ

14.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), για διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του, ο ΟΑΠ δύναται να διαθέτει τις ακόλουθες Υπηρεσίες:

(α) Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, μέσω της οποίας να διασφαλίζεται ότι τα συστήματα και οι διαδικασίες του ΟΑΠ λειτουργούν αποτελεσματικά και σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού·

(β) (i) Τεχνική Υπηρεσία, η οποία περιλαμβάνει και το ΟΣΔΕ όπως αυτό καθορίζεται στην υποπαράγραφο (ii), για τον έλεγχο των στοιχείων στα οποία βασίζονται οι πληρωμές προς τους δικαιούχους και γενικά για την παρακολούθηση του συστήματος ελέγχου,

(ii) το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), συστήνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό 3508/92/ΕΟΚ και Κανονισμό 2419/01/ΕΚ:

Νοείται ότι, ο ΟΑΠ δύναται να επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του ΟΣΔΕ και σε άλλα συγχρηματοδοτούμενα ή μη μέτρα·

Νοείται περαιτέρω ότι, όπου ο ΟΑΠ αναθέτει αρμοδιότητες όπως προβλέπεται στο άρθρο 15, διατηρεί την εξουσία και ευθύνη του ελέγχου των εργασιών που ανατέθηκαν για την τήρηση των προϋποθέσεων ανάθεσης τους σύμφωνα με το άρθρο 16·

(γ) Υπηρεσία Ελέγχου Ενισχύσεων Ελαιολάδου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 2262/84 του Συμβουλίου·

(δ) Υπηρεσία στην οποία υπάγονται υπάλληλοι που εκτελούν γενικά καθήκοντα και κρίνονται απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία του ΟΑΠ.

(2) Ο ΟΑΠ δύναται να διαθέτει Υπηρεσία Καταπολέμησης Απάτης σύμφωνα με τον Κανονισμό 4045/89/ΕΟΚ του Συμβουλίου, εκτός εάν η Αρμόδια Αρχή Διαπίστευσης κρίνει ότι η Υπηρεσία αυτή δεν θα υπάγεται στον ΟΑΠ:

Νοείται ότι, στην περίπτωση που ο ΟΑΠ διαθέτει Υπηρεσία Καταπολέμησης Απάτης, τότε δύναται να αναθέσει την αρμοδιότητα αυτή κατά περίπτωση και ανάλογα με τη σοβαρότητα της, στη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ).

Ανάθεση αρμοδιοτήτων και εργασιών από τον ΟΑΠ

15.-(1) Ο ΟΑΠ δύναται να αναθέτει μέρος ή όλες τις αρμοδιότητες έγκρισης πληρωμών που αφορούν τις πληρωμές που αναφέρονται στο άρθρο 28(3) καθώς επίσης και εργασίες που αφορούν στην τεχνική υπηρεσία και το ΟΣΔΕ.

(2) Η ανάθεση αυτή γίνεται σε άλλα όργανα όπως σε Τμήματα της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας ή σε άλλους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή Εταιρείες Ιδιωτικού Δικαίου που ο Επίτροπος κρίνει ότι διαθέτουν τα μέσα και τις γνώσεις στους τομείς που θα τους ανατεθούν· τα όργανα αυτά στο εξής θα καλούνται «ανάδοχοι»·

(3) Η ανάθεση γίνεται με σύναψη συμφωνίας μεταξύ ΟΑΠ και αναδόχου, που μεταξύ άλλων προνοεί:

(α) Για δικαίωμα του ΟΑΠ να ασκεί τον αναγκαίο έλεγχο, και

(β) για αμοιβές του οργανισμού ή της εταιρείας που αναλαμβάνει τις ανατεθείσες αρμοδιότητες και εργασίες.

(4) Κάθε συμφωνία που συνάπτεται σύμφωνα με το παρόν άρθρο συνομολογείται μετά από διαβουλεύσεις με τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και τον Υπουργό Οικονομικών.

Προϋποθέσεις ανάθεσης αρμοδιοτήτων και εργασιών σε ανάδοχο

16. Σε περίπτωση που ο ΟΑΠ αναθέτει αρμοδιότητες ή εργασίες σε ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 15, καθορίζονται με σαφήνεια οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις του αναδόχου, ιδίως όσον αφορά τον έλεγχο και την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τους κανόνες που καθορίζονται σε κοινοτικές πράξεις και υπό τον όρο ότι τηρούνται όλες οι πιο κάτω προϋποθέσεις:

(α) Διαθέτει αποτελεσματικά συστήματα για την εξασφάλιση της εκπλήρωσης των αρμοδιοτήτων του με ικανοποιητικό τρόπο,

(β) επιβεβαιώνει εγγράφως στον ΟΑΠ ότι πράγματι εκπληρώνει τις αρμοδιότητες του και περιγράφει τα μέσα που χρησιμοποιεί,

(γ) ενημερώνει τακτικά και έγκαιρα τον ΟΑΠ για τα αποτελέσματα των διενεργουμένων ελέγχων, ώστε να μπορεί πάντοτε να λαμβάνεται υπόψη η επάρκεια των ελέγχων αυτών πριν από τη διεκπεραίωση μιας αίτησης,

(δ) περιγράφει λεπτομερώς τις εκτελεσθείσες εργασίες σε έκθεση που συνοδεύει κάθε αίτηση, ομάδα αιτήσεων ή ανάλογα με την περίπτωση σε έκθεση που καλύπτει μια περίοδο εμπορίας,

(ε) συνοδεύει την έκθεση με βεβαίωση για την επιλεξιμότητα των εγκεκριμένων αιτήσεων και για τη φύση, το πεδίο και τους περιορισμούς της εργασίας που εκτελέστηκε,

(στ) όπου οι τυχόν υλικοί ή διοικητικοί έλεγχοι δεν είναι εξαντλητικοί, αλλά διενεργούνται επί δείγματος αιτήσεων τότε ακολουθείται η πιο κάτω διαδικασία:

(i) οι επιλεχθείσες αιτήσεις προσδιορίζονται,

(ii) περιγράφεται η μέθοδος δειγματοληψίας,

(iii) αναφέρονται τα αποτελέσματα όλων των επιθεωρήσεων,

(iv) αναφέρονται τα μέτρα που έχουν ληφθεί σχετικά με τις ανακολουθίες και τις παρατυπίες,

(ζ) υποβάλλει στον ΟΑΠ δικαιολογητικά έγγραφα που πρέπει να επαρκούν και να παρέχουν τη βεβαιότητα ότι έχουν εκτελεστεί όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι ως προς την επιλεξιμότητα των εγκεκριμένων αιτήσεων,

(η) όταν έγγραφα που αφορούν τις αιτήσεις που εγκρίθηκαν και τους ελέγχους που διενεργήθηκαν, βρίσκονται στην κατοχή περισσοτέρων του ενός αναδόχου, τόσο οι ανάδοχοι αυτοί, όσο και ο ΟΑΠ θεσπίζουν διαδικασίες που εξασφαλίζουν ότι καταγράφεται το σημείο φύλαξης όλων των εγγράφων που αφορούν κάθε πληρωμή που διενεργείται από τον ΟΑΠ,

(θ) τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο (η), πρέπει να μπορούν να καταστούν διαθέσιμα για επιθεώρηση στα γραφεία του ΟΑΠ μετά από αίτηση των προσώπων των οργάνων τα οποία συνήθως έχουν το δικαίωμα να επιθεωρήσουν τα έγγραφα αυτά, και τα οποία περιλαμβάνουν:

(i) το προσωπικό του ΟΑΠ που διεκπεραιώνει την αίτηση,

(ii) την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου του ΟΑΠ,

(iii) το Όργανο Πιστοποίησης που επικυρώνει την ετήσια δήλωσή του ΟΑΠ,

(iv) τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής για λογαριασμό της Αρμόδιας Αρχής Διαπίστευσης,

(v) τους εντεταλμένους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ανάθεση σε αναδόχους αναφορικά με πληρωμές μικρής σημασίας για συγχρηματοδοτούμενα μέτρα

17.-(1) Η καταβολή των ενισχύσεων στους αιτητές μπορεί να ανατεθεί από τον ΟΑΠ σε άλλους αναδόχους, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 16, μετά από προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής, μόνον καθ΄ όσον αφορά συγχρηματοδοτούμενα μέτρα για τα οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μεγάλος αριθμός πληρωμών μικρής σημασίας.

(2) Για σκοπούς του εδαφίου (1), ο ΟΑΠ συνάπτει γραπτή συμφωνία με τον ανάδοχο, η οποία διευκρινίζει τη φύση των πληροφοριών και των δικαιολογητικών εγγράφων που θα πρέπει να υποβάλλονται στον ΟΑΠ καθώς και την προθεσμία υποβολής τους.

(3) Οι πληροφορίες και τα δικαιολογητικά έγγραφα που αναφέρονται στο εδάφιο (2) πρέπει να επιτρέπουν συμμόρφωση του ΟΑΠ με τις προϋποθέσεις Διαπίστευσης του σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και με την τήρηση των προθεσμιών που τάσσονται για την υποβολή των μηνιαίων και ετήσιων λογαριασμών σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές κοινοτικές πράξεις.

(4) Ο ΟΑΠ παραμένει υπεύθυνος για την ορθή διαχείριση των κεφαλαίων που αφορούν τα συγχρηματοδοτούμενα μέτρα και για την χωρίς καθυστέρηση τήρηση και ενημέρωση των λογιστικών αρχείων.

(5) Οι υπάλληλοι του ΟΑΠ, του Οργάνου Πιστοποίησης, και οι εντεταλμένοι λειτουργοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν το δικαίωμα να εξετάζουν κάθε στοιχείο που κατέχει τέτοιος ανάδοχος καθώς και το δικαίωμα να προβαίνουν σε ελέγχους στους δικαιούχους πληρωμής από κεφάλαια που αφορούν τα συγχρηματοδοτούμενα μέτρα.

Διοίκηση ΟΑΠ από Επίτροπο σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο

18. Ο Επίτροπος προΐσταται, διοικεί και εποπτεύει τη λειτουργία του ΟΑΠ και ασκεί τα καθήκοντα, εξουσίες και αρμοδιότητες που του παρέχονται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο.

Στελέχωση και Λειτουργία του ΟΑΠ

19.-(1) Ο ΟΑΠ στελεχώνεται, λειτουργεί και διοικείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου καθώς και των εσωτερικών κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (1)(δ) του άρθρου 12.

(2) Το προσωπικό του ΟΑΠ ενεργεί σύμφωνα με τις εντολές και οδηγίες του Επιτρόπου.

Προσωπικό του ΟΑΠ

20.-(1) Για τις προσλήψεις και προαγωγές των μελών του προσωπικού του ΟΑΠ εγκαθιδρύεται τριμελές Συμβούλιο καλούμενο Συμβούλιο Προσλήψεων και Προαγωγών το οποίο απαρτίζεται από τα ακόλουθα Μέλη -

(α)  Από τον Επίτροπο, ως Πρόεδρο·

(β) από το Βοηθό Επίτροπο, προεδρεύοντα σε περίπτωση κωλύματος του Επιτρόπου σύμφωνα με το εδάφιο (3)· και

(γ) από τον προϊστάμενο του τομέα ή της υπηρεσίας στην οποία υπάρχει  κενή θέση. Σε περίπτωση απουσίας ή οποιουδήποτε κωλύματος, του προϊστάμενου αυτού, τον αντικαθιστά ο αρχαιότερος προϊστάμενος τομέα ή υπηρεσίας τον οποίο ορίζει ο Επίτροπος.

(2) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του εδαφίου (1)(γ), κατά την πλήρωση της θέσης προϊσταμένου τομέα ή υπηρεσίας,  ως τρίτο  Μέλος του Συμβουλίου διορίζεται από την αρμόδια αρχή, κατάλληλο πρόσωπο ως εκ της θέσεως που κατέχει.  Η αρμόδια αρχή προβαίνει στον πιο πάνω διορισμό μετά από σχετικό αίτημα του Επιτρόπου.

Για  τους  σκοπούς του παρόντος εδαφίου, ο όρος <αρμόδια αρχή> έχει την έννοια που του αποδίδεται στους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους του 1990 μέχρι τον Αρ. (2) του 2003.

(3)(α) Ειδικότερα, αποτελεί κώλυμα η συμμετοχή στο Συμβούλιο, οποιουδήποτε Μέλους του, το οποίο έχει συγγενικό δεσμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τετάρτου βαθμού με υποψήφιο στην διαδικασία πλήρωσης  θέσης,

(β) Σε τέτοια περίπτωση το Μέλος που κωλύεται αντικαθίσταται με προϊστάμενο άλλου τομέα  ή υπηρεσίας του ΟΑΠ που διορίζεται ως μέλος για τη συγκεκριμένη διαδικασία, από τον Επίτροπο ή το Βοηθό Επίτροπο ανάλογα με την περίπτωση.

(4) Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των Μελών του.

(5) Οι θέσεις ΟΑΠ πληρούνται είτε μόνιμα είτε με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα κατά τα διαλαμβανόμενα και σύμφωνα με διαδικασίες που καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(6)(α) Οι Κανονισμοί που αφορούν την    πρόληψη, προαγωγή και υπηρεσία των μελών του προσωπικού του ΟΑΠ μεταξύ άλλων ρυθμίζουν και προβλέπουν γενικές προϋποθέσεις διορισμού, τις διαδικασίες που διέπουν την πλήρωση θέσεων, τη δυνατότητα υποβολής των υποψηφίων που κατέχουν τα προσόντα του σχεδίου υπηρεσίας, σε γραπτή ή/και προφορική εξέταση, τους όρους διορισμού και υπηρεσίας, τα  Σχέδια Υπηρεσίας των μελών του προσωπικού του ΟΑΠ μαζί με τις κατηγορίες θέσεων.

(β) Η σύνταξη και τα  ωφελήματα αφυπηρέτησης των μελών του προσωπικού του ΟΑΠ, τα οποία κατέχουν θέση στον ΟΑΠ και τα ωφελήματα και συντάξεις των εξαρτωμένων προσώπων από αυτά τα μέλη και των οικογενειών αυτών των μελών διέπονται, τηρουμένων των αναλογιών, από τις εκάστοτε σε ισχύ διατάξεις των περί Συντάξεων Νόμων του 1997 έως 2001.

(7) Τα καθήκοντα, ευθύνες και προσόντα των μελών του προσωπικού του ΟΑΠ καθορίζονται σε σχέδια υπηρεσίας τα οποία καταρτίζονται από τον Επίτροπο και εκδίδονται από αυτόν μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου και της Βουλής των Αντιπροσώπων σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 45.

(8) Η διάρθρωση και ο ανώτατος αριθμός των θέσεων του ΟΑΠ περιλαμβάνονται στον ετήσιο προϋπολογισμό του ΟΑΠ.  Οι θέσεις του ΟΑΠ είναι συντάξιμες.

(9) Ο Επίτροπος δύναται να εκτελεί τα καθήκοντα, αρμοδιότητες και εξουσίες του, όπως ήθελε κρίνει αναγκαίο διά του Βοηθού Επιτρόπου ή διά οποιουδήποτε  μέλους του προσωπικού του ΟΑΠ και οποιοδήποτε καθήκον, αρμοδιότητα ή εξουσία που ανατίθεται στον Επίτροπο δύναται να εκτελείται από οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού του ΟΑΠ το οποίο είναι εξουσιοδοτημένο από αυτόν.

 

Διορισμός με σύμβαση

20Α. (1)  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος και οποιουδήποτε άλλου εκάστοτε σε ισχύ Νόμου και Κανονισμών, για τους πρώτους 6 μήνες από την έναρξη της ισχύος του περί Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2003, με σκοπό να διασφαλιστεί η έγκαιρη λειτουργία του ΟΑΠ σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Δημοκρατίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Επίτροπος, δύναται, κατά παρέκκλιση της διαδικασίας πλήρωσης κενών θέσεων του ΟΑΠ, να διορίζει πρόσωπα με σύμβαση.

(2) Οι διορισμοί με σύμβαση γίνονται με γραπτή σύμβαση,  στην οποία περιέχονται τα καθήκοντα, οι υποχρεώσεις, η διάρκεια, η αμοιβή και οι λοιποί όροι υπηρεσίας του διοριζομένου:

Νοείται ότι τα πρόσωπα που διορίζονται με βάση το εδάφιο αυτό θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του αντίστοιχου για κάθε θέση Σχέδιου Υπηρεσίας.

Πειθαρχικός έλεγχος προσωπικού του ΟΑΠ

20Β.-(1) Για σκοπούς πειθαρχικού ελέγχου των μελών του προσωπικού του ΟΑΠ εγκαθιδρύεται διμελές Συμβούλιο Πειθαρχικού Ελέγχου, το οποίο απαρτίζεται από τα ακόλουθα Μέλη:

(α) Από τον Επίτροπο, ως Πρόεδρο· και

(β) από το Βοηθό Επίτροπο.

(2) Απαρτία συνιστούν και τα δύο μέλη του Συμβουλίου Πειθαρχικού Ελέγχου και ο πρόεδρος του, έχει νικώσα ψήφο.

(3) Μέλος του προσωπικού του ΟΑΠ υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη εάν -

(α) Διαπράξει αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα, ή

(β) ενεργήσει ή παραλείψει κάτι με τρόπο που ισοδυναμεί με παράβαση οποιουδήποτε από τα καθήκοντα ή τις υποχρεώσεις υπαλλήλου του ΟΑΠ δυνάμει του παρόντος Νόμου, ή οποιουδήποτε άλλου νόμου ή Κανονισμών ή δυνάμει οποιασδήποτε διοικητικής πράξης που γίνεται με βάση αυτούς ή δυνάμει οποιασδήποτε διάταξης ή οδηγίας που εκδόθηκε ή δυνάμει οποιασδήποτε διάταξης κοινοτικής πράξης.

(4) Ο τρόπος λειτουργίας του Συμβουλίου Πειθαρχικού Ελέγχου καθώς και οι διατάξεις και οι διαδικασίες με βάση τις οποίες αυτό ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο του προσωπικού του ΟΑΠ, καθορίζονται με Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, σύμφωνα με το άρθρο 45.

Εξασφάλιση υπηρεσιών και σύναψη Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών από τον ΟΑΠ

21. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος και οποιουδήποτε άλλου εκάστοτε σε ισχύ νόμου και Κανονισμών, ο Επίτροπος δύναται -

(α) Να εξασφαλίζει ο ίδιος απευθείας υπηρεσίες σε θέματα σχετιζόμενα με την άσκηση των δυνάμει του παρόντος Νόμου αρμοδιοτήτων και εξουσιών του και εκτέλεση των καθηκόντων του ή με την προς τούτο εκπαίδευση του προσωπικού του ΟΑΠ,

(β) να προσλαμβάνει με Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών, τέτοιους εμπειρογνώμονες ή συμβούλους ως ήθελε κρίνει αναγκαίο για να τον βοηθούν στην άσκηση των καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών του.

(γ) οποιεσδήποτε αμοιβές οφειλόμενες για υπηρεσίες ή σε εμπειρογνώμονα ή σύμβουλο που προσλαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο αυτό θα αποτελούν μέρος των δαπανών λειτουργίας του ΟΑΠ.

Επίσημη Σφραγίδα

22. Ο ΟΑΠ έχει επίσημη σφραγίδα για την επικύρωση εγγράφων που απαιτούνται για τους σκοπούς της άσκησης των καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών του.

Εκπροσώπηση του ΟΑΠ

23.-(1) Ο ΟΑΠ είναι αστικά υπεύθυνος και δύναται να ενάγει και να ενάγεται και να είναι διάδικος σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία η οποία εγείρεται σε σχέση με την άσκηση των καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών του ΟΑΠ, του Επιτρόπου, του Βοηθού Επιτρόπου και των μελών του προσωπικού του ΟΑΠ.

(2) Σε διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου ή διοικητικής αρχής, ο ΟΑΠ θα εκπροσωπείται από ασκούντα το επάγγελμα δικηγόρο και/ή από μέλος του προσωπικού του ΟΑΠ.

Ευθύνη Επιτρόπου, Βοηθού Επιτρόπου και προσωπικού του ΟΑΠ

24. Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδοθέντων Κανονισμών ο Επίτροπος, Βοηθός Επίτροπος και τα μέλη του προσωπικού του ΟΑΠ δεν υπέχουν προσωπική αστική ευθύνη για οτιδήποτε έγινε ή παραλείφθηκε ή λέχθηκε, ή για οποιαδήποτε γνώμη την οποία εξέφρασαν ή έκθεση ή άλλο έγγραφο που ετοίμασαν, κατά την καλόπιστη άσκηση των αντίστοιχων καθηκόντων, αρμοδιοτήτων και εξουσιών τους, δυνάμει του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

Προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο

25. Τηρουμένων των διατάξεων του Άρθρου 146 του Συντάγματος, αποφάσεις που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, υπόκεινται σε ακύρωση από το Ανώτατο Δικαστήριο.