ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ, ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΩΝ
Διορισμός Επιτρόπου και Βοηθού Επιτρόπου Αγροτικών Πληρωμών

9.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει Επίτροπο Αγροτικών Πληρωμών για τους σκοπούς και την άσκησην των καθηκόντων, εξουσιών και αρμοδιοτήτων που ο παρών Νόμος παρέχει στον ΟΑΠ.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει Βοηθό Επίτροπο Αγροτικών Πληρωμών με σκοπό να βοηθά, συμβουλεύει και υποστηρίζει τον Επίτροπο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων και την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του, με βάση τον παρόντα Νόμο, υποκείμενο στις οδηγίες του Επίτροπου.

Όροι Διορισμού, Αμοιβής και Σύνταξης

10.-(1) Τα πρόσωπα που διορίζονται στην θέση του Επιτρόπου και Βοηθού Επιτρόπου πρέπει να είναι πρόσωπα υψηλού ηθικού και επαγγελματικού επιπέδου, να κατέχουν ακαδημαϊκά προσόντα ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος, να διαθέτουν πείρα και γνώσεις και να έχουν επιδείξει ικανότητες σε ένα ή περισσότερους από τους τομείς της επιστήμης της διοίκησης, διοίκησης επιχειρήσεων, δημόσιας διοίκησης, οικονομικά, γεωπονία, λογιστικά, νομικά.

(2) Στη διάρκεια της θητείας τους ο Επίτροπος και Βοηθός Επίτροπος -

(α) Δε θα έχουν οποιοδήποτε οικονομικό ή άλλο συμφέρον, που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία του ΟΑΠ,

(β) δε θα αποδέχονται ή διατηρούν απασχόληση σε οποιαδήποτε εργασία, αξίωμα ή θέση έναντι αμοιβής οποιασδήποτε μορφής, και

(γ) δε θα διατηρούν κομματικό αξίωμα.

(3) Η θέση του Επιτρόπου και Βοηθού Επιτρόπου δεν υπάγεται στη δημόσια υπηρεσία.

(4) Ο διορισμός προσώπου στη θέση του Επιτρόπου ή Βοηθού Επιτρόπου:

(α) Είναι για θητεία που δεν υπερβαίνει τα έξι χρόνια σε κάθε περίπτωση, και

(β) περιορίζεται στο ανώτατο όριο δύο θητειών ή μιας θητείας όταν το πρόσωπο που διορίζεται είχε προηγούμενα διορισθεί ως Επίτροπος ή Βοηθός Επίτροπος, ανάλογα με την περίπτωση.

(5)(α) Ουδείς διορίζεται ως Επίτροπος ή Βοηθός Επίτροπος εάν έχει συμπληρώσει το 63 έτος της ηλικίας του.

(β) οι απολαβές του Επιτρόπου θα αποφασίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά το διορισμό του.

(γ) οι απολαβές του Βοηθού Επιτρόπου θα αποφασίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά το διορισμό του.

(6) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να καθορίζει πληρωμή -

(α) Τέτοιας σύνταξης, επιδομάτων ή φιλοδωρημάτων προς ή σε σχέση με πρόσωπο που υπηρέτησε ως Επίτροπος ή Βοηθός Επίτροπος· ή

(β) τέτοιων ποσών που να αποσκοπούν στην πληρωμή σύνταξης, επιδομάτων ή φιλοδωρημάτων σε πρόσωπο που υπηρέτησε ως Επίτροπος ή Βοηθός Επίτροπος.

(7) (α) Σε περίπτωση διορισμού ως Επιτρόπου ή Βοηθού Επιτρόπου υπαλλήλου που κατέχει μόνιμη θέση στην κρατική υπηρεσία ή σε οργανισμό, το εδάφιο (6) δεν εφαρμόζεται και ο υπάλληλος αυτός αφυπηρετεί αυτοδικαίως από τη θέση που κατέχει, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις των περί Συντάξεων Νόμων του 1997 μέχρι 2001 που αφορούν τα ωφελήματα αφυπηρέτησης για την οικιοθελή πρόωρη αφυπηρέτηση, τα οποία όμως υπολογίζονται ως ακολούθως με βάση τις συντάξιμες απολαβές του υπαλλήλου κατά την ημερομηνία της αφυπηρέτησής του:

(i) σε περίπτωση κατά την οποία ο υπάλληλος δεν έχει συμπληρώσει δεκαετή υπηρεσία, λογίζεται ότι υπηρέτησε στην κρατική υπηρεσία ή στον οργανισμό για τόση επιπλέον περίοδο όση υπηρέτησε πριν από το διορισμό του ως Επιτρόπου ή Βοηθού Επιτρόπου, ή για όση περίοδο θα υπηρετούσε αν αφυπηρετούσε λόγω ορίου ηλικίας, οποιαδήποτε από τις δύο θα ήταν η μικρότερη·

(ii) σε περίπτωση κατά την οποία ο υπάλληλος έχει συμπληρώσει δεκαετή υπηρεσία, λογίζεται ότι υπηρέτησε στην κρατική υπηρεσία ή στον οργανισμό για περίοδο δέκα επιπλέον ετών ή για τόση περίοδο όση θα υπηρετούσε αν αφυπηρετούσε λόγω ορίου ηλικίας, οποιαδήποτε από τις δύο θα ήταν μικρότερη.

(β) Οι όροι «κρατική υπηρεσία» και «οργανισμός» στο εδάφιο αυτό έχουν την έννοια που αποδίδουν σ’ αυτούς οι περί Συντάξεων Νόμοι του 1997 μέχρι 2001.

Τερματισμός Διορισμού

11.-(1) Πρόσωπο που κατέχει τη θέση Επιτρόπου ή Βοηθού Επιτρόπου δύναται πριν από τη λήξη της θητείας του:

(α) Να υποβάλει γραπτώς την παραίτηση του, από τη θέση του, προς το Υπουργικό Συμβούλιο·

(β) να παυθεί από τη θέση αυτή με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου εφόσον συντρέχει οποιοσδήποτε από τους πιο κάτω λόγους:

(i) πάσχει από πνευματική ή σωματική ανικανότητα, η οποία τον καθιστά ανίκανο να εκτελεί τα καθήκοντα του και να ασκεί τις εξουσίες και αρμοδιότητες του για το υπόλοιπο της θητείας του,

(ii) συμπεριφέρεται ανάρμοστα ή ενεργεί αμελώς κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του,

(iii) συμπεριφέρεται με τρόπο ασυμβίβαστο προς την υποχρέωση του να διατηρεί την ανεξαρτησία του αξιώματος του όπως καθορίζεται στο εδάφιο (2),

(iv) έχει, πριν από το διορισμό του, παραλείψει να αποκαλύψει στοιχείο ή γεγονός το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει κώλυμα στο διορισμό του ως αποτέλεσμα οποιωνδήποτε λόγων που εκτίθενται στο εδάφιο αυτό,

(v) έχει καταδικαστεί, με απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου, σε ποινικό αδίκημα κατά παράβαση του παρόντος Νόμου,

(vi) έχει καταδικαστεί με απόφαση αρμόδιου δικαστηρίου σε ποινικό αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), συμπεριφορά ασυμβίβαστη με τη διατήρηση της ανεξαρτησίας του αξιώματος του Επιτρόπου ή του Βοηθού Επιτρόπου περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται:

(α) Στην αποδοχή αξιώματος ή εργασίας της οποίας οι απολαβές τελούν υπό τον έλεγχο της Δημοκρατίας ή στην αποδοχή ή διατήρηση οποιασδήποτε θέσης ή ιδιότητας στη δημόσια υπηρεσία ή σε δήμο ή σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο ή οργανισμό δημοσίου δικαίου,

(β) στην απόκτηση οικονομικού ή άλλου συμφέροντος κατά παράβαση του εδαφίου (2) του άρθρου 10,

(γ) στην αποδοχή οποιουδήποτε αξιώματος σε πολιτικό κόμμα,

(δ) στην αποδοχή ή διατήρηση απασχόλησης σε οποιαδήποτε εργασία, αξίωμα ή θέση οπουδήποτε στον ιδιωτικό τομέα έναντι απολαβών οποιασδήποτε μορφής ή υπό οποιεσδήποτε περιστάσεις υπό το φως των οποίων εύλογα αναμένεται η καταβολή απολαβών, ανεξάρτητα αν όντως καταβάλλεται ή όχι.

(3) Στην περίπτωση που ο Επίτροπος παραιτηθεί από τη θέση του, μέχρις ότου διορισθεί αντικαταστάτης ή στην περίπτωση προσωρινής απουσίας ή ανικανότητας του Επιτρόπου, ο Βοηθός Επίτροπος ασκεί τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τις εξουσίες του Επιτρόπου.

(4) Ο Επίτροπος ή ο Βοηθός Επίτροπος ασκεί τις αρμοδιότητες καθήκοντα και εξουσίες της θέσης του, ανάλογα με την περίπτωση παρά το γεγονός ότι η θέση του Επιτρόπου ή του Βοηθού Επιτρόπου, είναι προσωρινά κενή.

Εξουσίες και αρμοδιότητες του Επιτρόπου

12.-(1) Για την επίτευξη των σκοπών του ΟΑΠ, ο Επίτροπος επιπρόσθετα με οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα, εξουσίες και αρμοδιότητες που παρέχονται σε αυτόν με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

(α) Εκπροσωπεί τον ΟΑΠ στις σχέσεις του με τις εθνικές αρχές και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Νοείται ότι δύναται, όταν αυτό απαιτείται, να μεταβιβάζει την αρμοδιότητα του αυτή στον Βοηθό Επίτροπο ή/και σε άλλους υπαλλήλους του ΟΑΠ,

(β) συμβουλεύει τον Υπουργό επί θεμάτων που αφορούν τον ΟΑΠ,

(γ) υπογράφει και δεσμεύει τον ΟΑΠ σε σχέση με οποιαδήποτε καθήκοντα, αρμοδιότητες και εξουσίες του ίδιου ή του ΟΑΠ σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο,

(δ) καθορίζει με εσωτερικούς κανονισμούς τις αναγκαίες διαδικασίες για την καταβολή των αγροτικών πληρωμών στους δικαιούχους ,

(ε) φροντίζει για την ετοιμασία και έκδοση εγχειριδίων εφαρμογής για σχέδια της ΚΓΠ τα οποία περιλαμβάνουν:

(i) πλήρη ανάλυση των προνοιών κάθε κοινοτικής πράξης σχετικής με το συγκεκριμένο μέτρο της ΚΓΠ και τα πλαίσια υλοποίησης κάθε μέτρου ή προγράμματος,

(ii) τις πρόνοιες του μέτρου ή προγράμματος, τα κριτήρια για συμμετοχή των αιτητών και των εμπλεκομένων στη υλοποίηση του. Ειδικότερα το εγχειρίδιο εφαρμογής περιλαμβάνει τους βασικούς στόχους του μέτρου ή προγράμματος, τις κύριες πρόνοιες και όρους συμμετοχής, τη διαδικασία χειρισμού των αιτήσεων, τη μηχανογράφηση, τη διενέργεια ελέγχων επί των αιτήσεων, τις κυρώσεις, τις ενστάσεις, την έγκριση πληρωμών, την εκτέλεση πληρωμών, τις οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης και όλα τα αναγκαία έντυπα προς συμπλήρωση. Το περιεχόμενο των εγχειριδίων θα πρέπει να είναι γραμμένο σε απλή και σαφή γλώσσα, εύκολα κατανοητή στους αιτητές,

(στ) εκδίδει οποιεσδήποτε γνωστοποιήσεις για την έκδοση των οποίων προνοεί ο Νόμος ή οι Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει αυτού, οι οποίες είναι αναγκαίες για την αποτελεσματική εκτέλεση των εργασιών του ΟΑΠ,

(ζ) τηρεί ενήμερο το κοινό στο σύνολο του επί των σχεδίων της ΚΓΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σχετικές ανακοινώσεις που δημοσιεύονται τουλάχιστον σε δύο ευρείας κυκλοφορίας εγχώριες καθημερινές εφημερίδες,

(η) καταρτίζει εσωτερικούς κανονισμούς που να ρυθμίζουν τις διαδικασίες και τους ελέγχους για τη διασφάλιση των πληρωμών

(θ) εκπροσωπεί τον ΟΑΠ σε διεθνή σώματα και οργανισμούς για το δημόσιο συμφέρον

(ι) ασκεί οποιεσδήποτε άλλες αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα, τα οποία παρέχονται στον ίδιο ή στον ΟΑΠ δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή δυνάμει των κανονισμών, που εκδίδονται δυνάμει αυτού,

(2) Ο Επίτροπος με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και τον εγχώριο τύπο ή και με ανακοινώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γνωστοποιεί:

(α) Την έκδοση του εγχειριδίου εφαρμογής σύμφωνα με το εδάφιο (1) και το άρθρο 30, και

(β) τους χώρους από τους οποίους κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλάβει τα έντυπα για υποβολή αιτήσεων πληρωμής.

(3) Ο Επίτροπος κατά την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων του με βάση τον παρόντα Νόμο έχει καθήκον να διασφαλίζει τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης, της αντικειμενικότητας, της αμεροληψίας, της ανεξαρτησίας και της αναλογικότητας.