ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΙΔΡΥΣΗ, ΣΚΟΠΟΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ, ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΑΠ
Ίδρυση ΟΑΠ

3. Με τον παρόντα Νόμο ιδρύεται νομικό πρόσωπο το οποίο ονομάζεται Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών (ΟΑΠ) που ασκεί τα καθήκοντα, τις εξουσίες και αρμοδιότητες που του παρέχονται από τον Νόμο αυτό.

Σκοποί ΟΑΠ

4.-(1) Σκοποί του ΟΑΠ είναι:

(α) Η διαχείριση των πιστώσεων του Ταμείου Πληρωμών,

(β) Η πρόληψη και πάταξη ατασθαλιών σε σχέση με τις πιστώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (α),

(γ) Η ανάκτηση ποσών που προέρχονται από τις πιστώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (α) οι οποίες, απωλέστηκαν λόγω παρατυπίας ή αμέλειας.

(2) Ο ΟΑΠ διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, των διατάξεων των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού και των εσωτερικών κανονισμών που δύναται να εκδίδει ο Επίτροπος, δυνάμει του εδαφίου (1)(δ) του άρθρου 12 και από τις σχετικές κοινοτικές πράξεις.

Διαπίστευση του ΟΑΠ

5.-(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, Αρμόδια Αρχή Διαπίστευσης του ΟΑΠ, ορίζεται ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

(2) Ο ΟΑΠ υπόκειται σε διαπίστευση από την Αρμόδια Αρχή Διαπίστευσης· η ύπαρξη και διατήρηση σε ισχύ της Διαπίστευσης αυτής είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να δύναται ο ΟΑΠ να εκτελέσει πληρωμές που βαρύνουν το Ταμείο Πληρωμών.

(3) Η διαπίστευση λαμβάνει τη μορφή Εγκριτικής Πράξης Διαπίστευσης που εκδίδεται από την Αρμόδια Αρχή Διαπίστευσης όπως προνοείται στο άρθρο 6 και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδας της Δημοκρατίας και κοινοποιείται στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προϋποθέσεις έκδοσης Εγκριτικής Πράξης Διαπίστευσης

6.-(1) Η Αρμόδια Αρχή Διαπίστευσης πριν την έκδοση της Εγκριτικής Πράξης Διαπίστευσης βεβαιώνεται ότι ο ΟΑΠ ιδρύθηκε, στελεχώθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου παρέχοντας επαρκείς εγγυήσεις σχετικά με την ορθή λειτουργία της διοικητικής του οργάνωσης, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, και της τήρησης των εγγράφων.

(2) Σε περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή Διαπίστευσης θεωρεί ότι δεν διασφαλίζονται πλήρως, αλλά σε μεγάλο βαθμό οι προϋποθέσεις του εδαφίου (1), τότε η Εγκριτική Πράξη Διαπίστευσης του ΟΑΠ μπορεί να παραχωρηθεί υπό όρους και προϋποθέσεις που καθορίζουν συγκεκριμένες δράσεις που πρέπει να αναληφθούν από αυτόν και εγκρίσεις που πρέπει να εξασφαλιστούν από τον ΟΑΠ μέσα σε καθορισμένα, από την Αρμόδια Αρχή Διαπίστευσης, χρονικά διαστήματα.

(3) Η Αρμόδια Αρχή Διαπίστευσης αν σε οποιονδήποτε χρόνο διαπιστώσει ότι ο ΟΑΠ δεν εκπληρώνει ή έπαυσε να εκπληρώνει οποιεσδήποτε απαραίτητες, για τη Διαπίστευση και λειτουργία του προϋποθέσεις, που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο επιβάλλει στον Επίτροπο σειρά διορθωτικών μέτρων τα οποία ο πιο πάνω είναι υπεύθυνος να εφαρμόσει το ταχύτερο δυνατόν και εν πάση περιπτώσει μέσα σε διάστημα ενός μηνός:

Νοείται ότι, ο Υπουργός Γεωργίας Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κατόπιν συνεννόησης με τον Υπουργό Οικονομικών παρέχουν στον ΟΑΠ κάθε δυνατή οικονομική υποστήριξη που απαιτείται για την εφαρμογή των διορθωτικών μέτρων,

Ανεξαρτησία του ΟΑΠ

7. Ο ΟΑΠ είναι ανεξάρτητος Οργανισμός και δεν υπάγεται σε οποιοδήποτε Υπουργείο ή Τμήμα της Κυβέρνησης.

Καθήκοντα, Εξουσίες και Αρμοδιότητες του ΟΑΠ

8.-(1) Ο ΟΑΠ έχει καθήκον, εξουσία και αρμοδιότητα να προβαίνει σε όλες τις κατάλληλες ενέργειες ώστε να διασφαλίζεται η υλοποίηση των σκοπών του και η ορθή εφαρμογή του Νόμου αυτού, των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, των εσωτερικών κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (1) (δ) του άρθρου 12 και των σχετικών κοινοτικών πράξεων ειδικότερα να:

(α) Διατηρεί και διαχειρίζεται τα Ταμεία του άρθρου 26,

(β) ελέγχει και εγκρίνει πληρωμές που αφορούν δραστηριότητες που δύνανται να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Πληρωμών,

(γ) εκτελεί πληρωμές στους δικαιούχους,

(δ) τηρεί λογαριασμούς σε σχέση

με οποιεσδήποτε πληρωμές στους δικαιούχους,

(ε) διαθέτει οργανωτική διάρθρωση, υπηρεσίες και προσωπικό όπως προνοείται στο Μέρος Τέταρτο του παρόντος Νόμου,

(στ) αναθέτει μέρος ή όλες τις αρμοδιότητες έγκρισης πληρωμών που αφορούν πληρωμές που αναφέρονται στο άρθρο 28(3) καθώς και εργασίες που αφορούν στην Τεχνική Υπηρεσία και τον ΟΣΔΕ.

(2) Ο ΟΑΠ μετά από την έγκριση του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και του Υπουργού Οικονομικών δύναται επίσης να:

(α) Αποκτά με αγορά, ανταλλαγή, δωρεά ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο, ακίνητη ή κινητή περιουσία για τις ανάγκες στέγασης και λειτουργίας του ΟΑΠ,

(β) αποδέχεται την παροχή χορηγιών στον ΟΑΠ από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από διεθνή Οργανισμό,

(γ) πωλεί, ανταλλάσσει, εκμισθώνει, εκχωρεί ή διαθέτει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιαδήποτε κινητή ή ακίνητη περιουσία του ΟΑΠ και υποθηκεύει ή επιβαρύνει την εν λόγω περιουσία για τις ανάγκες του ΟΑΠ,

(δ) μισθώνει ή εξασφαλίζει άδεια χρήσης οποιασδήποτε ακίνητης ή κινητής περιουσίας για τις ανάγκες στέγασης και λειτουργίας του ΟΑΠ,

(ε) συνάπτει συμβάσεις και πράττει οτιδήποτε σε σχέση με τα όσα αναφέρονται στις παραγράφους (α), (γ) και (δ) πιο πάνω ή που συντελούν στην εκπλήρωσή τους με την εγγύηση του Υπουργού Οικονομικών και όπου χρειάζεται της Βουλής των Αντιπροσώπων, τηρουμένων των διατάξεων των περί Ελέγχου των Δημοσίων Ενισχύσεων Νόμων του 2001 μέχρι 2003,

(στ) συνάπτει δάνεια αναγκαία προς υλοποίηση των όσων αναφέρονται στις παραγράφους (α), (γ) και (δ).