Κεφάλαιο Γ - Συμβάσεις-πλαίσια
Πεδίο εφαρμογής

34. Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται στις πράξεις πληρωμής που καλύπτονται από σύμβαση-πλαίσιο.

Υποχρέωση και τρόπος ενημέρωσης (γενικά)

35.-(1) Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών έχει υποχρέωση να παρέχει στο χρήστη υπηρεσιών πληρωμών, τις πληροφορίες και τους όρους που προβλέπονται στα άρθρα 36, 39, 40, 41 και 42, κατά το χρόνο που προβλέπεται για κάθε περίπτωση, σε έντυπη μορφή ή σε άλλο ανθεκτικό στο χρόνο μέσο. Η διατύπωση των πληροφοριών και όρων πρέπει να είναι εύκολα κατανοητή, η μορφή τους σαφής και εύληπτη και να παρέχονται σε επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία πληρωμών ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα συμφωνήσουν τα μέρη.

(2) Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του σε σχέση με τις κατά το άρθρο 36 πληροφορίες και όρους, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών μπορεί να παράσχει σχέδιο της σύμβασης παροχής υπηρεσιών πληρωμών, το οποίο περιλαμβάνει τις πληροφορίες και τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 36.

Πληροφορίες που παρέχονται προτού δεσμευτεί ο χρήστης από προσφορά ή σύμβασηπλαίσιο

36. Σε εύθετο χρόνο προτού ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών δεσμευτεί από προσφορά ή σύμβαση-πλαίσιο, παρέχονται σε αυτόν οι εξής πληροφορίες και όροι:

(α) σχετικά με τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών-

(i) η ονομασία του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, η γεωγραφική διεύθυνση των κεντρικών του γραφείων και, ανάλογα με την περίπτωση, η γεωγραφική διεύθυνση του αντιπροσώπου ή του υποκαταστήματός στο κράτος μέλος όπου παρέχεται η υπηρεσία πληρωμών, καθώς και κάθε άλλη διεύθυνση, περιλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για την επικοινωνία με τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, και

(ii) τα στοιχεία της αρμόδιας εποπτικής αρχής και του προβλεπόμενου στο άρθρο 8 μητρώου ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού δημόσιου μητρώου στο οποίο καταχωρήθηκε η άδεια του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών καθώς και ο αριθμός εγγραφής ή αντίστοιχο μέσο ταυτοποίησης στο εν λόγω μητρώο·

(β) σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας πληρωμών-

(i) τα κύρια χαρακτηριστικά της προσφερόμενης υπηρεσίας πληρωμών,

(ii) καθορισμός των στοιχείων ή του αποκλειστικού μέσου ταυτοποίησης που είναι κατά περίπτωση απαραίτητο να παράσχει ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών για την ορθή εκτέλεση της εντολής πληρωμής,

(iii) ο τύπος και η διαδικασία κοινοποίησης της εξουσιοδότησης για την εκτέλεση μιας πράξης πληρωμής καθώς και άρσης της εξουσιοδότησης σύμφωνα με τα άρθρα 53 και 60,

(iv) η αναφορά του χρόνου λήψης της εντολής πληρωμής όπως ορίζεται στο άρθρο 59,

(v) το τυχόν χρονικό σημείο λήξης των ημερήσιων εργασιών σε σχέση με την προσφερόμενη υπηρεσία πληρωμών,

(vi) η προθεσμία εντός της οποίας ο πάροχος υπηρεσίας πληρωμών παρέχει τις υπηρεσίες πληρωμών, και

(vii) τυχόν δυνατότητα συμφωνίας σχετικά με το όριο δαπανών για τη χρήση του μέσου πληρωμών σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 54·

(γ) σχετικά με τις επιβαρύνσεις, τα επιτόκια και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες-

(i) όλες οι επιβαρύνσεις που πρέπει να καταβάλλει ο χρήστης στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών και, ανάλογα με την περίπτωση, η ανάλυση των ποσών των τυχόν επιβαρύνσεων· η πληροφόρηση περιλαμβάνει τόσο την προμήθεια του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών όσο και όλα τα πληρωτέα τέλη, δικαιώματα, χρεώσεις και έξοδα,

(ii) ανάλογα με την περίπτωση, το επιτόκιο και η συναλλαγματική ισοτιμία που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν· στην περίπτωση επιτοκίου αναφοράς παρέχεται η μέθοδος καθώς επίσης η ημερομηνία και ο δείκτης ή η βάση καθορισμού· στην περίπτωση συναλλαγματικής ισοτιμίας αναφοράς παρέχεται η ημερομηνία και ο δείκτης ή η βάση καθορισμού, και

(iii) εάν συμφωνηθεί, η άμεση εφαρμογή αλλαγών στα επιτόκια αναφοράς ή τις συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς και οι σχετικές απαιτήσεις ενημέρωσης σύμφωνα με τα εδάφια (3) έως (6) του άρθρου 42·

(δ) σχετικά με την επικοινωνία-

(i) κατά περίπτωση, προσδιορισμός των μέσων επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών προδιαγραφών του εξοπλισμού του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών, που τα μέρη συμφωνούν για τη διαβίβαση πληροφοριών ή την πραγματοποίηση γνωστοποιήσεων στο πλαίσιο του παρόντος Νόμου,

(ii) ο τρόπος με τον οποίον ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών υποχρεούται να καθιστά διαθέσιμες ή να παρέχει πληροφορίες δυνάμει του παρόντος Νόμου, καθώς και η συχνότητα αυτής της πληροφόρησης,

(iii) η γλώσσα ή οι γλώσσες της σύμβασης-πλαισίου και της επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης, και

(iv) το δικαίωμα του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών να λαμβάνει τους όρους της σύμβασης-πλαισίου και πληροφορίες και όρους σύμφωνα με το άρθρο 38·

(ε) σχετικά με την ασφαλή φύλαξη του μέσου πληρωμών και τα διορθωτικά μέτρα-

(i) ανάλογα με την περίπτωση, τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνει ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών για την ασφαλή φύλαξη του μέσου πληρωμών, καθώς και οι τρόποι της κατά την παράγραφο (γ) του άρθρου 55 ειδοποίησης του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών,

(ii) εάν συμφωνηθεί, το δικαίωμα του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών να αναστείλει τη χρήση ενός μέσου πληρωμών σύμφωνα με τα εδάφια (2) έως (4) του άρθρου 54 καθώς και οι όροι άσκησης του δικαιώματος αυτού,

(iii) η ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 57, για πράξεις πληρωμής που πραγματοποιήθηκαν χωρίς την εξουσιοδότηση του πληρωτή,

(iv) οι προϋποθέσεις και η έκταση της επιβάρυνσης του πληρωτή σύμφωνα με τα εδάφια (2) έως (5) του άρθρου 57,

(v) ο τρόπος και η προθεσμία εντός της οποίας ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών οφείλει να ειδοποιεί τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, για πράξεις πληρωμής που εκτελέστηκαν εσφαλμένα ή χωρίς την εξουσιοδότησή του πληρωτή, σύμφωνα με το άρθρο 50,

(vi) η κατά τα άρθρα 69 έως 71 ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών για την εκτέλεση πράξεων πληρωμής, και

(vii) οι όροι επιστροφής χρηματικών ποσών σύμφωνα με το άρθρο 58·

(στ) σχετικά με τροποποιήσεις της σύμβασης-πλαισίου και το δικαίωμα τερματισμού αυτής-

(i) το περιεχόμενο της κατά το εδάφιο (2) του άρθρου 42 συμφωνίας,

(ii) η διάρκεια της σύμβασης, και

(iii) το δικαίωμα του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών να τερματίσει τη σύμβαση-πλαίσιο καθώς και το περιεχόμενο κάθε συμφωνίας που αφορά τον τερματισμό σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 42 και το άρθρο 43·

(ζ) σχετικά με την υποβολή καταγγελιών και την επίλυση διαφορών-

(i) η τυχόν συμβατική επιλογή εφαρμοστέου δικαίου,

(ii) η τυχόν ρήτρα δικαιοδοσίας, και

(iii) οι διαδικασίες υποβολής καταγγελιών και εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών που έχει στη διάθεσή του ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών σύμφωνα με το Μέρος IX.

Σύμβασηπλαίσιο που συνάπτεται εξ αποστάσεως

37. Εάν, κατόπιν αιτήματος του χρήστη υπηρεσιών πληρωμών, η σύμβαση-πλαίσιο συναφθεί με μέσο επικοινωνίας εξ αποστάσεως το οποίο δεν επιτρέπει στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών να παράσχει τις κατά το άρθρο 36 πληροφορίες και όρους πριν από την κατάρτιση της σύμβασης, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών εκπληρώνει τη σχετική υποχρέωσή του αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης-πλαισίου.

Επανάληψη πληροφόρησης

38. Ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης, ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών έχει το δικαίωμα, κατόπιν αιτήματός του, να λαμβάνει τους όρους της σύμβασης-πλαισίου καθώς και τις πληροφορίες και τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 36 σε έντυπη μορφή ή άλλο ανθεκτικό στο χρόνο μέσο.

Πληροφόρηση πριν από την εκτέλεση ατομικής πράξης

39. Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε ατομικής πράξης πληρωμής που καλύπτεται από σύμβαση-πλαίσιο και την οποία κινεί ο πληρωτής, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών παρέχει στον πληρωτή, κατόπιν αιτήματος του τελευταίου, τις ακόλουθες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη πράξη πληρωμής:

(α) τη μέγιστη προθεσμία εκτέλεσης·

(β) τις επιβαρύνσεις που πρέπει να καταβάλει ο πληρωτής· και

(γ) κατά περίπτωση, την ανάλυση των ποσών των τυχόν επιβαρύνσεων.

Πληροφόρηση του πληρωτή για τις ατομικές πράξεις

40.-(1) Μετά τη χρέωση του λογαριασμού του πληρωτή με το ποσό της ατομικής πράξης πληρωμής ή, όταν ο πληρωτής δεν χρησιμοποιεί λογαριασμό πληρωμών, μετά τη λήψη της εντολής πληρωμής, παρέχονται αμελλητί στον πληρωτή από τον οικείο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών οι ακόλουθες πληροφορίες:

(α) τα στοιχεία αναφοράς που επιτρέπουν στον πληρωτή να εντοπίσει την πράξη πληρωμής και, ανάλογα με την περίπτωση, οι πληροφορίες που αφορούν το δικαιούχο·

(β) το ποσό της πράξης πληρωμής στο νόμισμα στο οποίο χρεώνεται ο λογαριασμός πληρωμών του πληρωτή ή στο νόμισμα που χρησιμοποιείται στην εντολή πληρωμής·

(γ) το ποσό των τυχόν επιβαρύνσεων για την πράξη πληρωμής και, ανάλογα με την περίπτωση, η ανάλυσή τους, ή ο τόκος που πρέπει να καταβάλει ο πληρωτής·

(δ) ανάλογα με την περίπτωση, η συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε στην πράξη πληρωμής από τον πάροχο των υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή και το ποσό της πράξης πληρωμής μετά τη μετατροπή∙ και

(ε) η ημερομηνία αξίας για τη χρέωση ή η ημερομηνία λήψης της εντολής πληρωμής.

(2) Ανεξάρτητα από το εδάφιο (1) του άρθρου 35, η σύμβαση-πλαίσιο μπορεί να περιλαμβάνει όρο ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) παρέχονται ή καθίστανται διαθέσιμες, περιοδικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα, με τρόπο που έχει συμφωνηθεί και που επιτρέπει στον πληρωτή να αποθηκεύει και να αναπαράγει ακριβώς τις πληροφορίες.

Πληροφόρηση του δικαιούχου για τις ατομικές πράξεις

41.-(1) Μετά την εκτέλεση ατομικής πράξης πληρωμής, παρέχονται αμελλητί στο δικαιούχο από τον οικείο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών οι ακόλουθες πληροφορίες:

(α) τα στοιχεία που επιτρέπουν στο δικαιούχο να εντοπίσει την πράξη πληρωμής και, ανάλογα με την περίπτωση, τον πληρωτή, καθώς και κάθε πληροφορία που διαβιβάζεται μαζί με την πράξη πληρωμής∙

(β) το ποσό της πράξης πληρωμής στο νόμισμα στο οποίο πιστώνεται ο λογαριασμός πληρωμών του δικαιούχου·

(γ) το ποσό των τυχόν επιβαρύνσεων για την πράξη πληρωμής και, ανάλογα με την περίπτωση, η ανάλυσή τους, ή ο τόκος που πρέπει να καταβάλει ο δικαιούχος·

(δ) ανάλογα με την περίπτωση, η συναλλαγματική ισοτιμία που χρησιμοποιήθηκε στην πράξη πληρωμής από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου και το ποσό της πράξης πληρωμής πριν από τη μετατροπή∙ και

(ε) η ημερομηνία αξίας για την πίστωση, στις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται ημερομηνία αξίας από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.

(2) Ανεξάρτητα από το εδάφιο (1) του άρθρου 35, η σύμβαση-πλαίσιο μπορεί να περιλαμβάνει όρο ότι οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) παρέχονται ή καθίστανται διαθέσιμες, περιοδικά τουλάχιστον μία φορά το μήνα, με τρόπο που έχει συμφωνηθεί και που επιτρέπει στο δικαιούχο να αποθηκεύει και να αναπαράγει ακριβώς τις πληροφορίες.

Τροποποίηση

42.-(1) Κάθε πρόταση του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών για τροποποίηση της σύμβασης-πλαισίου καθώς και των πληροφοριών και των όρων που προσδιορίζονται στο άρθρο 36, παρέχεται τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης ισχύος.

(2) Στη σύμβαση-πλαίσιο μπορεί να συμφωνείται ότι κάθε τροποποίηση που προτείνει ο πάροχος υπηρεσιών θα θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή από το χρήστη υπηρεσιών πληρωμών εάν αυτός δεν γνωστοποιήσει τη μη αποδοχή πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης. Όταν προταθεί τέτοια τροποποίηση, ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών δικαιούται να τερματίσει τη σύμβαση-πλαίσιο αμέσως και χωρίς επιβάρυνση πριν από την προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης ισχύος της τροποποίησης. Κατά την πρόταση της τροποποίησης, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών υπενθυμίζει στο χρήστη το περιεχόμενο της συμφωνίας αυτής και το δικαίωμα τερματισμού.

(3) Αλλαγές των επιτοκίων ή των συναλλαγματικών ισοτιμιών, που βασίζονται σε αλλαγές στα επιτόκια αναφοράς ή στις συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφοράς, μπορούν να εφαρμόζονται αμέσως και χωρίς προειδοποίηση, νοουμένου ότι συμφωνείται στη σύμβαση-πλαίσιο.

(4) Οι αλλαγές στο επιτόκιο ή την συναλλαγματική ισοτιμία, που χρησιμοποιούνται κατά τις πράξεις πληρωμής, εφαρμόζονται και υπολογίζονται κατά τρόπο ουδέτερο, με γνώμονα την ίση μεταχείριση των χρηστών υπηρεσιών πληρωμών.

(5) Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών μπορεί να εφαρμόζει μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση αλλαγές στο επιτόκιο ή τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που είναι ευνοϊκές για τους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών.

(6) Πληροφορίες για τις αλλαγές στα επιτόκια αναφοράς παρέχονται στο χρήστη υπηρεσιών πληρωμών το ταχύτερο δυνατόν, εκτός εάν η σύμβαση-πλαίσιο περιλαμβάνει όρο ότι οι πληροφορίες για τις αλλαγές αυτές παρέχονται ή καθίστανται διαθέσιμες με συγκεκριμένη συχνότητα ή/και τρόπο.

Τερματισμός της σύμβασης πλαισίου

43.-(1) Ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών μπορεί να τερματίσει τη σύμβαση-πλαίσιο ανά πάσα στιγμή, εκτός αν τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν συμφωνήσει προθεσμία προειδοποίησης. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα μήνα.

(2) Ο τερματισμός σύμβασης-πλαισίου συμφωνημένης διάρκειας άνω των δώδεκα μηνών ή αορίστου χρόνου δεν συνεπάγεται επιβάρυνση για το χρήστη υπηρεσιών πληρωμών, αν πραγματοποιηθεί μετά τη συμπλήρωση δωδεκαμήνου από την κατάρτιση. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η τυχόν επιβάρυνση που επιβάλλεται στο χρήστη υπηρεσιών πληρωμών για τον τερματισμό της σύμβασης-πλαισίου πρέπει να είναι εύλογη και να αντιστοιχεί στο κόστος που συνεπάγεται ο τερματισμός για τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών.

(3) Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών μπορεί να τερματίσει σύμβαση-πλαίσιο αορίστου χρόνου εφόσον συμφωνηθεί στη σύμβαση-πλαίσιο και τηρηθεί προθεσμία προειδοποίησης δύο μηνών. Το εδάφιο (1) του άρθρου 35 εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, στον τερματισμό αυτό.

(4) Όπου επιβάλλονται επιβαρύνσεις σε τακτική βάση για την παροχή υπηρεσιών πληρωμών, ο χρήστης υπηρεσιών πληρωμών οφείλει μόνο τις επιβαρύνσεις που αντιστοιχούν στο χρόνο μέχρι τον τερματισμό. Ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών υποχρεούται να επιστρέψει τυχόν προκαταβληθείσες επιβαρύνσεις που αντιστοιχούν στο μετά τον τερματισμό χρόνο.

(5) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν χωρίς επηρεασμό των δικαιωμάτων υπαναχώρησης καθώς και των προνοιών περί άκυρων και ακυρώσιμων συμβάσεων του κυπριακού δικαίου, ιδίως κατά τον περί Συμβάσεων Νόμο.