ΜΕΡΟΣ II ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΜΗΤΡΩΟ ΞΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ - ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
Συμβούλιο Τύπου

3.-(1) Συνιστάται Συμβούλιο, καλούμενο "Συμβούλιο Τύπου", στο οποίο ανατίθεται η ευθύνη για την προάσπιση της ελευθερίας και ανεξαρτησίας του κυπριακού τύπου και την πρέπουσα λειτουργία αυτού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον παρόντα Νόμο και τους κανόνες δεοντολογίας που κατά καιρούς εκδίδονται από το Συμβούλιο.

(2) Ειδικότερα το Συμβούλιο Τύπου έχει αρμοδιότητα-

(α) Να διασφαλίζει το σεβασμό της ελευθερίας και ανεξαρτησίας του κυπριακού τύπου και να περιφρουρεί τη διατήρηση τούτων σύμφωνα με τις υψηλές παραδόσεις της δημοσιογραφίας και του επαγγέλματος·

(β) να προασπίζει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του κυπριακού τύπου και για το σκοπό αυτό να προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες και παραστάσεις προς τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας και του εξωτερικού·

(γ) να ρυθμίζει τα της δεοντολογίας του τύπου και του δημοσιογραφικού επαγγέλματος·

(δ) να διερευνά παράπονα σχετικά με τον τύπο και τη λειτουργία του και να εξετάζει, αυτεπάγγελτα ή ύστερα από καταγγελία, κατηγορίες εναντίον εφημερίδων και δημοσιογράφων για αντιεπαγγελματική ενέργεια ή συμπεριφορά, να αποφασίζει γι' αυτές και να υποδείχνει τα κατάλληλα μέτρα θεραπείας·

(ε) να δημοσιεύει περιοδικές εκθέσεις σχετικά με τις δραστηριότητες του και τις αποφάσεις του σε θέματα που διερευνήθηκαν από το Συμβούλιο, αυτεπάγγελτα ή ύστερα από καταγγελία·

(στ) να εκδίδει δημοσιογραφική ταυτότητα στους Κυπρίους δημοσιογράφους, εφόσο ικανοποιηθεί, με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης του εκδότη και αρχισυντάκτη της εφημερίδας στην οποία απασχολούνται ή του Γενικού Διευθυντή του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου ή του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου Πληροφοριών, ότι συντρέχουν οι κατά νόμον προϋποθέσεις για το σκοπό αυτό·

(ζ) να ακυρώνει την κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδοθείσα δημοσιογραφική ταυτότητα αυτεπάγγελτα ή ύστερα από αίτηση, αν ο κάτοχος αυτής απολέσει την ιδιότητα του Κυπρίου δημοσιογράφου για οποιαδήποτε αιτία.

Σύνθεση Συμβουλίου Τύπου

4.-(1) Το Συμβούλιο Τύπου απαρτίζεται από τον πρόεδρο και από αριθμό μελών που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στις επόμενες διατάξεις.

(2) Πρόεδρος διορίζεται νομομαθής ανώτατου επαγγελματικού και ηθικού επιπέδου ο οποίος δεν έχει σχέση με τον τύπο. Τρία από τα μέλη διορίζονται ύστερα από εισήγηση του Συνδέσμου Εκδοτών Εφημερίδων Κύπρου και τρία ύστερα από εισήγηση της Ένωσης Συντακτών Κύπρου. Τα λοιπά μέλη διορίζονται ύστερα από εισήγηση των εκάστοτε εκπροσωπούμενων στη Βουλή πολιτικών κομμάτων, νοουμένου όμως ότι το κάθε ένα από τα κόμματα αυτά θα εκπροσωπείται από ένα άτομο. Για το σκοπό αυτό κάθε ένα από τα κόμματα αυτά υποβάλλει σχετικό κατάλογο από τρία τουλάχιστον άτομα και από τον κατάλογο αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο επιλέγει και διορίζει ένα άτομο ως εκπρόσωπο καθενός από τα κόμματα αυτά.

(3) Σε περίπτωση απουσίας, ασθένειας ή άλλου κωλύματος του προέδρου, χρέη προέδρου ασκεί το γηραιότερο από τα μέλη σε όλες τις αρμοδιότητες του προέδρου.

(4) Η θητεία του Συμβουλίου είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί.

(5) Επιτρέπεται ο διορισμός αναπληρωματικού μέλους για την αναπλήρωση τακτικού μέλους, σε περίπτωση που το τακτικό μέλος κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του λόγω απουσίας, ασθένειας ή άλλης αιτίας. O διορισμός του αναπληρωματικού μέλους γίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με όσα ορίζονται ως προς τη σύνθεση του Συμβουλίου στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου.

(6) Σε περίπτωση που η θέση του προέδρου ή μέλους του Συμβουλίου κενούται πριν από τη λήξη της θητείας του Συμβουλίου λόγω θανάτου, παραίτησης ή άλλης αιτίας, το Υπουργικό Συμβούλιο προβαίνει στο διορισμό προέδρου ή μέλους για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του απερχόμενου προέδρου ή μέλους σύμφωνα με όσα ορίζονται ως προς τη σύνθεση του Συμβουλίου στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου.

(7) Η παραίτηση του προέδρου ή μέλους του Συμβουλίου ενεργείται με έγγραφο που απευθύνεται στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Συνεδρίες του Συμβουλίου Τύπου

5.-(1) Οι συνεδρίες του Συμβουλίου συγκαλούνται από τον πρόεδρο ή, σε περίπτωση κωλύματος αυτού, από τον κατά το προηγούμενο άρθρο ασκούντα χρέη προέδρου.

(2) Ο πρόεδρος συγκαλεί το Συμβούλιο σε συνεδρία, όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, καθορίζει ημερήσια διάταξη και προεδρεύει των συνεδριών.

(3) O πρόεδρος οφείλει να συγκαλέσει συνεδρία, αν το ζητήσουν γραπτώς τρία τουλάχιστο μέλη που καθορίζουν συγχρόνως και τα προς συζήτηση θέματα.

(4) Έξι μέλη παριστάμενα στη συνεδρία συνιστούν απαρτία. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προεδρεύσαντα της συνεδρίας.

(5) Τηρούνται πρακτικά για κάθε συνεδρία του Συμβουλίου που υπογράφονται από τον προεδρεύσαντα της συνεδρίας.

(6)Τηρουμένων των πιο πάνω διατάξεων του παρόντος άρθρου, το Συμβούλιο καθορίζει όσα αφορούν τις συνεδρίες του και την ακολουθητέα κατά τις συνεδρίες διαδικασία.

Μητρώο Ξένων Δημοσιογράφων

6.-(1) Στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών τηρείται Μητρώο Ξένων Δημοσιογράφων.

(2) Στο Μητρώο εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι ξένοι δημοσιογράφοι που ασκούν το επάγγελμα τους στη Δημοκρατία.

(3) Κατ' εξαίρεση δεν επιβάλλεται εγγραφή στο Μητρώο ξένων δημοσιογράφων που επισκέπτονται τη Δημοκρατία για επαγγελματικούς σκοπούς εκτάκτως και για ολιγοήμερη, μέχρι ένα μήνα, παραμονή.

(4) Ξένος δημοσιογράφος που έρχεται στη Δημοκρατία για άσκηση του επαγγέλματος του οφείλει μέσα σε προθεσμία ενός μηνός να επιδώσει τα διαπιστευτήρια του στο Διευθυντή του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών και να υποβάλει αίτηση για εγγραφή του στο Μητρώο.

(5) Ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, εφόσο ικανοποιηθεί ότι συντρέχουν οι κατά νόμο προϋποθέσεις εγγράφει τον στο Μητρώο και εκδίδει προς αυτόν ειδική ταυτότητα.

(6)Από το Μητρώο διαγράφονται οι ξένοι δημοσιογράφοι που αναχωρούν μόνιμα από τη Δημοκρατία ή που έπαυσαν να ασκούν σ' αυτή το επάγγελμα του δημοσιογράφου. Η διαγραφή ενεργείται είτε μετά από αίτηση είτε αυτεπάγγελτα από το Διευθυντή του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών.

Ελευθερία αναζήτησης λήψης και μετάδοσης πληροφοριών

7.-(1) Ο δημοσιογράφος, Κύπριος ή ξένος, έχει το δικαίωμα της ελεύθερης αναζήτησης και λήψης πληροφοριών από ιδιωτικές πηγές, χωρίς παρακώλυση από μέρους κρατικών οργάνων και ανεξάρτητα από σύνορα, και της ελεύθερης μετάδοσης τούτων με κάθε μέσο έκφρασης, εκτός αν συντρέχουν λόγοι που αφορούν την ασφάλεια της Δημοκρατίας, τη δημόσια τάξη, τη συνταγματική τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή την προστασία της υπόληψης και των δικαιωμάτων τρίτων.

(2) Ο δημοσιογράφος, Κύπριος ή ξένος, έχει το δικαίωμα της ελεύθερης προσέγγισης των κρατικών πηγών πληροφοριών, της αναζήτησης και λήψης πληροφοριών από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας και της ελεύθερης μετάδοσης τούτων με κάθε μέσο έκφρασης.

(3) Οι αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας έχουν υποχρέωση να παρέχουν τη ζητούμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) πληροφορία το ταχύτερο δυνατόν, εκτός αν συντρέχουν λόγοι που δεν το επιτρέπουν και αφορούν την ασφάλεια της Δημοκρατίας, τη συνταγματική τάξη, τη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια τάξη, τα δημόσια ήθη ή την προστασία της υπόληψης και των δικαιωμάτων τρίτων.

Κατοχύρωση δημοσιογραφικού απόρρητου

8.-(1) Ο δημοσιογράφος, Κύπριος ή ξένος, έχει το δικαίωμα να μην αποκαλύπτει την πηγή των πληροφοριών που δημοσιεύει και να αρνηθεί στην προκείμενη περίπτωση να δώσει μαρτυρία και να μη διωχθεί εξαιτίας της άρνησης του.

(2) Κατ' εξαίρεση, δημοσιογράφος που δημοσιεύει πληροφορία που αφορά ποινικό αδίκημα είναι δυνατόν να υποχρεωθεί, από το Δικαστήριο, που επιλήφθηκε του αδικήματος ή από το θανατικό ανακριτή να αποκαλύψει την πηγή του, εφόσο το Δικαστήριο ή ο θανατικός ανακριτής ικανοποιηθεί ότι συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις-

(α) Η πληροφορία είναι σαφώς σχετική με το ποινικό αδίκημα·

(β) δεν μπορεί άλλως πως να εξασφαλιστεί η πληροφορία· και

(γ) λόγοι υπέρτερου και επιτακτικού δημόσιου συμφέροντος επιβάλλουν αποκάλυψη της πληροφορίας.