ΜΕΡΟΣ III ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
Έκδοση και δημοσίευση εφημερίδας από πολίτες της Δημοκρατίας

9.-(1) Δεν απαιτείται προηγούμενη άδεια οποιασδήποτε αρχής για την έκδοση και δημοσίευση εφημερίδας στη Δημοκρατία από πολίτη της Δημοκρατίας ή από πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από νομικό πρόσωπο που διοικείται ή ελέγχεται από πολίτες της Δημοκρατίας ή από πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιβάλλεται όμως, πριν από την έκδοση της εφημερίδας, να κατατεθεί στον Υπουργό, ένορκος δήλωση, στον τύπο του Πρώτου Παραρτήματος του παρόντα Νόμου, η οποία να περιέχει τα στοιχεία που καθορίζονται σ' αυτό. Η ένορκος δήλωση υπογράφεται από το πρόσωπο που κατονομάζεται στη δήλωση ως ιδιοκτήτης της εφημερίδας.

(2) Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησίας, ο νέος ιδιοκτήτης της εφημερίδας οφείλει να καταθέσει στον Υπουργό ένορκο δήλωση σύμφωνα με όσα ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο.

(3) Όσοι κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντα Νόμου εκδίδουν εφημερίδα στη Δημοκρατία δυνάμει των διατάξεων του περί Τύπου Νόμου, τον οποίο καταργεί ο παρών Νόμος, δικαιούνται να συνεχίσουν την έκδοση της εφημερίδας τους νοουμένου ότι υποβάλλουν την ένορκο δήλωση που προνοείται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου.

(4) O ενεργών κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται με χρηματική ποινή ύψους μέχρι πεντακόσιες λίρες.

Έκδοση και δημοσίευση εφημερίδας από αλλοδαπούς

10.-(1) Για την έκδοση ή και δημοσίευση εφημερίδας στη Δημοκρατία από αλλοδαπό απαιτείται άδεια σύμφωνα με όσα ορίζονται στις επόμενες διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(2) Αν η εφημερίδα δεν προορίζεται να δημοσιευτεί στη Δημοκρατία, η άδεια χορηγείται, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, από τον Υπουργό με τη σύμπραξη του Υπουργού Εξωτερικών της Δημοκρατίας.

(3) Αν η εφημερίδα προορίζεται για δημοσίευση στη Δημοκρατία, η άδεια χορηγείται, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, από τον Υπουργό με τη σύμπραξη του Υπουργού Εξωτερικών της Δημοκρατίας και προηγούμενη γνώμη της Αρχής Τύπου.

(4) Η άδεια για έκδοση ή και δημοσίευση εφημερίδας από αλλοδαπούς είναι δυνατόν να χορηγηθεί υπό όρους που καθορίζονται κάθε φορά από τον Υπουργό με τη σύμπραξη του Υπουργού Εξωτερικών της Δημοκρατίας. Οι όροι καθορίζονται λαμβανομένων υπόψη συμφερόντων που ανάγονται στην ασφάλεια της Δημοκρατίας, τη συνταγματική τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη, τα δημόσια ήθη ή την παρεμπόδιση της διατάραξης των διεθνών σχέσεων της Δημοκρατίας.

(5) Η σύμφωνα με τα πιο πάνω άδεια υπόκειται σε ανάκληση σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε από τους όρους κάτω από τους οποίους εκδόθηκε. Η ανάκληση της άδειας ενεργείται από τον Υπουργό με τη σύμπραξη του Υπουργού Εξωτερικών και κοινοποιείται στον ιδιοκτήτη του τυπογραφείου στο οποίο εκδίδεται η εφημερίδα, η δε άδεια επιστρέφεται στον Υπουργό.

(6) Αλλοδαποί που την ημέρα κατά την οποία ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ εκδίδουν εφημερίδα στη Δημοκρατία δυνάμει των διατάξεων του περί Τύπου Νόμου, τον οποίο καταργεί ο παρών Νόμος, δικαιούνται να συνεχίσουν την έκδοση της εφημερίδας τους, εφόσο καταθέσουν στον Υπουργό την ένορκο δήλωση στον τύπο του Πρώτου Παραρτήματος του παρόντα Νόμου. Η ένορκος δήλωση υπογράφεται από το πρόσωπο που κατονομάζεται στη δήλωση ως ιδιοκτήτης της εφημερίδας.

(7) Ο ενεργών κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται, σε περίπτωση καταδίκης του, με φυλάκιση μέχρι ένα χρόνο ή με χρηματική ποινή μέχρι χίλιες πεντακόσιες λίρες ή και με τις δύο ποινές και όλα τα αντίτυπα εφημερίδας που εκδόθηκε ή δημοσιεύτηκε κατά παράβαση των διατάξεων αυτών υπόκεινται σε κατάσχεση.

Κατά νόμον υπεύθυνος εφημερίδας

11.-(1) Κατά νόμον υπεύθυνος εφημερίδας ορίζεται σε όλες τις περιπτώσεις που ιδιοκτήτης της εφημερίδας είναι νομικό πρόσωπο. O ορισμός του γίνεται με δήλωση του ιδιοκτήτη που κατατίθεται στον Υπουργό τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν αρχίσει να εκδίδεται η εφημερίδα. Η δήλωση περιέχει το όνομα και τη διεύθυνση του και τον ορίζει ως υπεύθυνο για τη διαχείριση και τον έλεγχο της εφημερίδας.

(2) Κατά νόμον υπεύθυνος εφημερίδας ορίζεται υποχρεωτικά ένα από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου.

(3) Ανεξάρτητα από τυχόν ευθύνη του ιδιοκτήτη της εφημερίδας, ο κατά νόμον υπεύθυνος της εφημερίδας ευθύνεται για κάθε αδίκημα που διαπράττεται από τον ιδιοκτήτη της εφημερίδας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντα ή άλλου νόμου ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.

(4) Ιδιοκτήτης που παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του εδαφίου (1) διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται με χρηματική ποινή μέχρι διακόσιες πενήντα λίρες, το δε εκδικάζον τα αδίκημα δικαστήριο εκδίδει συγχρόνως διάταγμα με το οποίο ο ιδιοκτήτης καλείται όπως μέσα σε δέκα ημέρες από την έκδοση του διατάγματος συμμορφωθεί και καταθέσει την κατά το εδάφιο (1) δήλωση.

(5)Αν ο ιδιοκτήτης δεν συμμορφωθεί προς το κατά το προηγούμενο εδάφιο δικαστικό διάταγμα, ο Υπουργός έχει εξουσία να απαγορεύσει την έκδοση της εφημερίδας, μέχρις ότου κατατεθεί η σχετική δήλωση.

Καταχώρηση δηλώσεων για έκδοση αποδείξεων

12. Δήλωση που κατατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 του παρόντος Νόμου καταχωρίζεται την ίδια ημέρα στο Υπουργείο, αφού καταβληθούν τα νενομισμένα τέλη όπως καθορίζονται στο Τέταρτο Παράρτημα του παρόντος Νόμου, και εκδίδεται απόδειξη στην οποία φαίνεται η ημερομηνία της κατάθεσης. Η απόδειξη αυτή γίνεται δεκτή στο Δικαστήριο ως αποδεικτικό στοιχείο του περιεχομένου της δήλωσης στην οποία αναφέρεται.

Αναγραφή του ονόματος και της διεύθυνσης του ιδιοκτήτη στην εφημερίδα

13.-(1) Στο πάνω μέρος οποιασδήποτε σελίδας όλων των αντιτύπων των εφημερίδων, που εκδίδονται στη Δημοκρατία αναγράφονται υποχρεωτικά το όνομα και η διεύθυνση του ιδιοκτήτη του, κατά νόμον υπευθύνου, όπως και ο τόπος εκτύπωσης της εφημερίδας.

(2) Ο εκδίδων εφημερίδα κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται με χρηματική ποινή μέχρι εκατόν λίρες, σε περίπτωση δε δεύτερης ή κατ' εξακολούθηση διάπραξης του αδικήματος, το αδίκημα τιμωρείται με χρηματική ποινή μέχρι πεντακόσιες λίρες.

Παράδοση αντιτύπων εφημερίδων στον Υπουργό

14.-(1) Ο ιδιοκτήτης εφημερίδας έχει υποχρέωση, την ημέρα που εκδίδεται η εφημερίδα ή μέσα σε τρεις το αργότερο ημέρες, να παραδίδει στον Υπουργό για καταχώριση ένα αντίτυπο της εφημερίδας, με την υπογραφή του ιδίου ή προσώπου εντεταλμένου για το σκοπό αυτό με ειδικό πληρεξούσιο κατατεθειμένο στο Υπουργείο.

(2) Ιδιοκτήτης που δε συμμορφώνεται με τις διατάξεις του εδαφίου (1) διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται με χρηματική ποινή μέχρι εκατόν λίρες.

Δικαίωμα ιδιοκτησίας στον τίτλο της εφημερίδας

15.-(1) Εφόσο ικανοποιηθούν οι προϋποθέσεις των άρθρων 9, 10 και 11 του παρόντα Νόμου, ο ιδιοκτήτης της εφημερίδας, αναφορικά με την οποία έγινε η κατά νόμο δήλωση, αποκτά δικαίωμα ιδιοκτησίας στον τίτλο της εφημερίδας. Ο τίτλος αυτός ή άλλος που προσομοιάζει με τον τίτλο σε βαθμό που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί ως τίτλος άλλης εφημερίδας.

(2) Απαγορεύεται η έκδοση εφημερίδας με τίτλο που χρησιμοποιείται ήδη προς διάκριση υφιστάμενου κατά κοινή αναγνώριση πολιτικού κόμματος, χωρίς τη γραπτή άδεια του αρχηγού του, ελλείψει δε αρχηγού, του προσώπου που κατά κοινή αναγνώριση εκπροσωπεί το κόμμα. Στην ίδια απαγόρευση υπόκειται η έκδοση εφημερίδας με τίτλο που περιέχει τον πιο πάνω διακριτικό τίτλο κόμματος ή χαρακτηριστικό τμήμα αυτού, με τρόπο που μπορεί να παραπλανήσει το κοινό ότι η εφημερίδα απηχεί τις πολιτικές κατευθύνσεις του κόμματος.

(3)Αποσβέννηται το κατά το εδάφιο (1) δικαίωμα ιδιοκτησίας στον τίτλο εφημερίδας, αν ο ιδιοκτήτης δεν προχωρήσει στην έκδοση της εφημερίδας σε διάστημα ενός έτους, αφότου καταχωρίστηκε η κατά νόμον δήλωση ή παραχωρήθηκε η άδεια για έκδοση της εφημερίδας ή αν αναστείλει την έκδοση της για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους. Η παρούσα διάταξη δεν ισχύει προκειμένου για τίτλους εφημερίδων κατά νόμον δηλωθέντων σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου περί Τύπου Νόμου, που καταργείται από τον παρόντα Νόμο.