ΜΕΡΟΣ IV ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥΧΟΙ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΕΣ - ΑΡΧΗ ΤΥΠΟΥ
Ελεύθερη κυκλοφορία εφημερίδων και άλλων εντύπων

16. Η κυκλοφορία των εφημερίδων και άλλων εντύπων είναι ελεύθερη, δύναται δε να ενεργηθεί είτε απ' ευθείας από τον εκδότη τους είτε μέσω των κατά νόμον λειτουργούντων πρακτορείων και υποπρακτορείων τύπου, περιπτερούχων και εφημεριδοπωλών σύμφωνα με όσα ορίζονται στις επόμενες διατάξεις του Μέρους αυτού.

Κυκλοφορία εφημερίδων και άλλων εντύπων από τον εκδότη

17. Ο εκδότης εφημερίδας ή άλλου εντύπου είναι ελεύθερος να διασφαλίσει την κυκλοφορία της εφημερίδας ή άλλου εντύπου με μέσα τα οποία ο ίδιος θα επιλέξει ως προσφορότερα για το σκοπό αυτό.

Ίδρυση, λειτουργία και εποπτεία πρακτορείων και υποπρακτορείων τύπου

18.-(1) Για την ίδρυση και λειτουργία πρακτορείου ή υποπρακτορείου τύπου απαιτείται άδεια που εκδίδεται από τον Υπουργό μετά από προηγούμενη γνώμη της Αρχής Τύπου.

(2) Η άδεια για ίδρυση και λειτουργία πρακτορείου ή υποπρακτορείου τύπου παρέχεται σε πολίτες της Δημοκρατίας ή σε πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε νομικά πρόσωπα που διοικούνται και ελέγχονται από πολίτες της Δημοκρατίας ή σε πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(3) Πρακτορεία και υποπρακτορεία τύπου που λειτουργούν στη Δημοκρατία κατά την ημέρα που ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ δικαιούνται να συνεχίσουν τη λειτουργία τους για διάστημα έξι μηνών· μετά την παρέλευση των έξι μηνών απαγορεύεται να λειτουργήσουν, εκτός αν εξασφαλίσουν άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Ανάκληση της άδειας πρακτορείου ή υποπρακτορείων τύπου

19.-(1) Η άδεια λειτουργίας πρακτορείου ή υποπρακτορείου τύπου ανακαλείται, αν διαπιστωθεί ότι παραβιάζει οποιαδήποτε από τις κατά τον παρόντα Νόμο υποχρεώσεις αυτού.

(2) Η άδεια ανακαλείται από τον Υπουργό, μετά από προηγούμενη γνώμη της Αρχής Τύπου.

Υποχρεώσεις πρακτορείων και υποπρακτορείων τύπου

20.-(1) Τα πρακτορεία και τα υποπρακτορεία τύπου έχουν υποχρέωση να δέχονται για διανομή και πώληση, με τους ίδιους για όλες τις εφημερίδες όρους, οποιαδήποτε εφημερίδα ανεξάρτητα από την πολιτική ή άλλη τοποθέτηση της και να διαθέτουν τις εφημερίδες που κυκλοφορούν μέσω τους χωρίς διάκριση και εύνοια υπέρ ορισμένων και σε βάρος άλλων.

(2) Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η συνομολόγηση ειδικών όρων προκειμένου μόνο για την πρακτόρευση και τη διανομή για πώληση εφημερίδων απογευματινών ή άλλων εφημερίδων που εκδίδονται έκτακτα και σε μη κανονικά διαστήματα, αν η με τους συνήθεις όρους πρακτόρευση τους παρουσιάζεται ασύμφορη για τα πρακτορεία ή υποπρακτορεία τύπου.

(3) Απαγορεύεται στα πρακτορεία και τα υποπρακτορεία τύπου να δέχονται για κυκλοφορία εφημερίδες που εκδίδονται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντα Νόμου.

(4) Η διανομή των προς πώληση εφημερίδων από τα πρακτορεία τύπου γίνεται είτε στα κατά τόπους λειτουργούντα υποπρακτορεία τύπου είτε απ' ευθείας στους περιπτερούχους και εφημεριδοπώλες.

(5)Τα υποπρακτορεία τύπου έχουν υποχρέωση να δέχονται για διανομή και πώληση εφημερίδες τόσο από τα πρακτορεία τύπου όσο και από τους εκδότες τους.

(6) Η διανομή των προς πώληση εφημερίδων από τα υποπρακτορεία τύπου γίνεται στους περιπτερούχους και τους εφημεριδοπώλες της περιοχής, όπου κατά νόμον λειτουργεί το κάθε ένα υποπρακτορείο τύπου.

Περιπτερούχοι

21.-(1) Οι περιπτερούχοι έχουν υποχρέωση να δέχονται για πώληση εφημερίδες τόσο από τα πρακτορεία και υποπρακτορεία τύπου όσο και απ' ευθείας από τους εκδότες των εφημερίδων.

(2) Οι περιπτερούχοι έχουν υποχρέωση να εκθέτουν για πώληση σε περίοπτη θέση του περιπτέρου, χωρίς διάκριση και εύνοια υπέρ ορισμένων σε βάρος άλλων, αντίτυπα όλων των εφημερίδων που κυκλοφορούν μέσω τους και να μην επιτρέπουν τη λαθραία ανάγνωση, το δανεισμό ή τη διάθεση με μειωμένη τιμή με τον όρο της επιστροφής ή της αντικατάστασης των εφημερίδων.

Εφημεριδοπώλες

22.-(1) Οι εφημεριδοπώλες έχουν υποχρέωση να δέχονται για διανομή και πώληση εφημερίδες τόσο από πρακτορεία και υποπρακτορεία τύπου όσο και απ' ευθείας από τους εκδότες των εφημερίδων και να πωλούν αυτές χωρίς διάκριση και εύνοια υπέρ ορισμένων σε βάρος άλλων.

(2) Επιτρέπεται στους εφημεριδοπώλες η διαλάληση των εφημερίδων στους δρόμους και σε δημόσιους χώρους μόνο με τον τίτλο αυτών, την τιμή, την ένδειξη των απόψεων τους και τα ονόματα των συγγραφέων ή των συντακτών τους.

(3)Απαγορεύεται η διαλάληση τίτλων άσεμνων ή που περιέχουν δυσφημιστικές ή εξυβριστικές εκφράσεις κατά τρίτων ή η διαλάληση ειδήσεων που δεν αναγράφονται μεν, αλλά διαλαλούνται με τρόπο που μπορεί να διαταράξει την κοινή ησυχία.

Ποινικά αδικήματα σχετικά με την κυκλοφορία των εφημερίδων

23.-(1) Ο παρεμποδίζων την ελεύθερη κυκλοφορία των εφημερίδων ή ενεργών κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 20 διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται με χρηματική ποινή μέχρι πέντε χιλιάδες λίρες.

(2) Περιπτερούχος που ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 21 ή εφημεριδοπώλης που ενεργεί κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 22 διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται με χρηματική ποινή μέχρι διακόσιες λίρες.

Αρχή Τύπου

24.-(1) Συνιστάται ανεξάρτητη Αρχή, καλούμενη "Αρχή Τύπου", στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκουν η παροχή γνωμών και η έκδοση αποφάσεων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις επόμενες διατάξεις του άρθρου αυτού.

(2) Η Αρχή Τύπου είναι αρμόδια να συμβουλεύει τον Υπουργό πάνω σε θέματα που ανάγονται στη χορήγηση και ανάκληση άδειας λειτουργίας πρακτορείου και υποπρακτορείου τύπου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18.

(3) Η Αρχή Τύπου είναι αρμόδια να αποφασίζει, με την έγκριση του Υπουργού, για τον καθορισμό ανώτατης τιμής πώλησης εφημερίδων και της καταβλητέας σε πρακτορεία και υποπρακτορεία τύπου, περιπτερούχους και εφημεριδοπώλες προμήθεια, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις επόμενες διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(4) Η ανώτατη τιμή πώλησης εφημερίδων, σε συνάρτηση με το ύψος της καταβλητέας σε πρακτορεία και υποπρακτορεία τύπου, περιπτερούχους και εφημεριδοπώλες προμήθειας, καθορίζεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η τιμή αυτή να μην απολήγει σε τόσο χαμηλό επίπεδο, ώστε να καθίσταται δυσχερής ή να παρεμποδίζεται οπωσδήποτε η έκδοση εφημερίδων ούτε σε τόσο ψηλό επίπεδο, ώστε να επιβαρύνεται υπέρμετρα το αναγνωστικό κοινό και να μην εξασφαλίζεται έτσι η πολλαπλή και πολυμερής ενημέρωση του αναγνωστικού κοινού.

(5) Ο Υπουργός έχει εξουσία να καλέσει την Αρχή Τύπου όπως μέσα σε τακτή προθεσμία συνέλθει και αποφασίσει για τον καθορισμό ανώτατης τιμής πώλησης εφημερίδων και το ύψος των κατά το άρθρο αυτό καταβλητέων προμηθειών.

(6) Αν η Αρχή Τύπου παραλείψει να ενεργήσει σύμφωνα με όσα ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, η ανώτατη τιμή πώλησης εφημερίδων και το ύψος της κατά το παρόν άρθρο καταβλητέας προμήθειας καθορίζονται από τον Υπουργό.

Σύνθεση Αρχής Τύπου

25.-(1) Η Αρχή Τύπου απαρτίζεται από εννιά μέλη διοριζόμενα από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Τρία από τα μέλη διορίζονται ύστερα από εισήγηση του Συνδέσμου Εκδοτών Εφημερίδων Κύπρου και ένα ύστερα από εισήγηση της Ένωσης Συντακτών Κύπρου. Μέλη της Αρχής Τύπου διορίζονται ένας ανώτερος λειτουργός του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, ένας αρμόδιος για τα θέματα τύπου λειτουργός του Υπουργείου, με υπόδειξη του Υπουργού Εμπορίου και Βιομηχανίας, ένας ανώτερος λειτουργός του Υπουργείου αυτού, ένας εκπρόσωπος των ιδιοκτητών των πρακτορείων τύπου και ένας εκπρόσωπος των ιδιοκτητών τυπογραφείων.

(3) Πρόεδρος της Αρχής Τύπου διορίζεται ένα από τα μέλη που εισηγήθηκε ο Σύνδεσμος Εκδοτών Εφημερίδων Κύπρου. Σε περίπτωση προσωρινού κωλύματος αυτού χρέη προέδρου ασκεί το προς τούτο επιλεγόμενο από την Αρχή Τύπου μέλος από τα υπόλοιπα μέλη των εκδοτών.

(4) Η θητεία της Αρχής Τύπου είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί.

(5) Επιτρέπεται ο διορισμός αναπληρωματικού μέλους για αναπλήρωση τακτικού, σε περίπτωση που το τακτικό μέλος κωλύεται στην άσκηση των καθηκόντων του λόγω απουσίας, ασθένειας ή άλλης αιτίας. Ο διορισμός του αναπληρωματικού μέλους γίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με όσα ορίζονται ως προς τη σύνθεση της Αρχής, στο εδάφιο (2) του άρθρου αυτού.

(6) Σε περίπτωση που η θέση μέλους της Αρχής κενούται πριν από τη λήξη της θητείας της Αρχής λόγω θανάτου, παραίτησης ή λόγω άλλης αιτίας, ο Υπουργός προβαίνει στο διορισμό μέλους για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του απερχόμενου μέλους σύμφωνα με όσα ορίζονται ως προς τη σύνθεση της Αρχής στο εδάφιο (2) του άρθρου αυτού.

Συνεδρίες της Αρχής Τύπου

26.-(1) Οι συνεδρίες της Αρχής Τύπου συγκαλούνται από τον πρόεδρο αυτής.

(2) Ο πρόεδρος συγκαλεί την Αρχή σε συνεδρία, όποτε κρίνει τούτο αναγκαίο, καθορίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει των συνεδριών.

(3) Ο πρόεδρος οφείλει να συγκαλέσει συνεδρία, οποτεδήποτε ζητήσει τούτο ο Υπουργός ή αν το ζητήσουν γραπτώς δύο τουλάχιστο μέλη που καθορίζουν συγχρόνως και τα προς συζήτηση θέματα.

(4) Πέντε μέλη παριστάμενα στη συνεδρία συνιστούν απαρτία. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία, σε περίπτωση δε ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προεδρεύσαντα της συνεδρίας.

(5) Στις συνεδρίες της Αρχής Τύπου έκτακτα μετέχει και μπορεί να εκφράσει γνώμη εκπρόσωπος των εφημεριδοπωλών ή των περιπτερούχων, ανάλογα με την περίπτωση, εφόσο κατά τη συνεδρία συζητούνται θέματα που άπτονται των συμφερόντων και των δικαιωμάτων μιας από τις πιο πάνω οργανώσεις.

(6) Τηρούνται πρακτικά για κάθε συνεδρία της Αρχής που υπογράφονται από τον προεδρεύσαντα της συνεδρίας.

(7)Τηρουμένων των πιο πάνω διατάξεων του άρθρου αυτού η Αρχή καθορίζει τα των συνεδριών της και την ακολουθητέα κατά τις συνεδρίες διαδικασία.

Υποχρέωση ιδιοκτήτη τυπογραφείου

27.-(1) Σε προθεσμία ενός μηνός από την παράδοση βιβλίου, που εκδίδεται στη Δημοκρατία μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντα Νόμου, ο ιδιοκτήτης του τυπογραφείου έχει υποχρέωση να καταθέσει στο Υπουργείο τρία τυπωμένα ή λιθογραφημένα αντίτυπα του βιβλίου στην καλύτερη του μορφή. Τα αντίτυπα αυτά θα συνοδεύονται από τους χάρτες, εικόνες ή εγχάρακτα που περιλαμβάνονται στο βιβλίο, στην καλύτερη τους σε χρώμα και εκτέλεση μορφή. Το ίδιο ισχύει και για κάθε επόμενη έκδοση βιβλίου, ανεξάρτητα αν η πρώτη έκδοση έγινε πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντα Νόμου. Όλα τα πιο πάνω κατατίθενται δωρεάν, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τυχόν συμφωνία μεταξύ του ιδιοκτήτη του τυπογραφείου και του εκδότη του βιβλίου. Για την κατάθεση των βιβλίων εκδίδεται από το Υπουργείο σχετική απόδειξη.

(2) Ιδιοκτήτης τυπογραφείου που παραλείπει να ενεργήσει σύμφωνα με τα πιο πάνω διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται με χρηματική ποινή μέχρι εκατόν λίρες, εκτός αν αποδείξει ότι η παράλειψη του οφείλεται σε μη συμμόρφωση του εκδότη με υποχρέωση του που προνοείται στο επόμενο άρθρο.

Υποχρέωση εκδότη βιβλίου

28.-(1) Μέσα σε εύλογο χρόνο, πριν από την παρέλευση της προθεσμίας του ενός μηνός που προνοεί το προηγούμενο άρθρο, ο εκδότης του βιβλίου έχει υποχρέωση να εφοδιάσει τον ιδιοκτήτη του τυπογραφείου με τα αναγκαία βιβλία, χάρτες, εικόνες και εγχάρακτα για εκπλήρωση της υποχρέωσης του που καθορίζεται στο άρθρο 27.

(2) Εκδότης βιβλίου που παραλείπει να ενεργήσει σύμφωνα με τα πιο πάνω διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται με χρηματική ποινή μέχρι εκατόν λίρες.

Αρχείο Βιβλίων

29. Στο Υπουργείο τηρείται Αρχείο Βιβλίων στο οποίο καταχωρίζονται όλα τα κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 κατατιθέμενα βιβλία. Η καταχώριση διενεργείται το ταχύτερο από την κατάθεση του βιβλίου και περιέχει τα στοιχεία που εκτίθενται στο Δεύτερο Παράρτημα του παρόντα Νόμου.

Δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας

30. Το Υπουργείο δημοσιεύει στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας τις εκδόσεις βιβλίων που καταχωρίζονται στο Αρχείο Βιβλίων σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου.

Εξουσία του Υπουργικού Συμβουλίου για εξαίρεση

31. Με διάταγμα που δημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εξαιρεί από τις διατάξεις του παρόντος Μέρους οποιαδήποτε κατηγορία βιβλίων που καθορίζεται στο Διάταγμα.