ΜΕΡΟΣ VIII ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αντίγραφα και πιστοποιητικά εκδιδόμενα από τον Υπουργό

37.-(1) Εκδίδονται από τον Υπουργό, ύστερα από αίτηση-

(α) Επικυρωμένα αντίγραφα δηλώσεων που καταχωρίζονται ή αδειών που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντα Νόμου· και

(β)πιστοποιητικά που βεβαιώνουν το γεγονός ότι δεν καταχωρίστηκε δήλωση ή δε χορηγήθηκε άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντα Νόμου.

(2) Για την έκδοση αντιγράφου ή πιστοποιητικού καταβάλλονται τα νενομισμένα τέλη, όπως αυτά καθορίζονται στο Τέταρτο Παράρτημα του παρόντα Νόμου.

(3) Αντίγραφο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου γίνεται δεκτό στο δικαστήριο ως αποδεικτικό στοιχείο του περιεχομένου του.

Δικαίωμα επανόρθωσης

38.-(1) Ο ιδιοκτήτης, ο κατά νόμον υπεύθυνος ή ο διευθυντής εφημερίδας, στην οποία αναγράφηκε ανακριβές δημοσίευμα που ανάγεται σε πράξεις σχετικές με τα καθήκοντα ορισμένου δημόσιου υπαλλήλου, ανεξάρτητα αν το δημοσίευμα προέρχεται από τη διεύθυνση της εφημερίδας ή από οποιοδήποτε τρίτο, οφείλει να καταχωρίζει δωρεάν κάθε επανόρθωση του δημοσιεύματος αυτού, είτε τη στέλλει ο δημόσιος υπάλληλος είτε η αρμόδια υπηρεσία.

(2) Η επανόρθωση καταχωρίζεται στο αμέσως επόμενο ή μεθεπόμενο φύλλο από την ημέρα της παραλαβής της με τα ίδια τυπογραφικά στοιχεία στην ίδια θέση, όπου είχε καταχωριστεί το δημοσίευμα που την προκάλεσε, και χωρίς καμιά παρεμβολή ή παράλειψη. Η υποχρέωση αυτή υπάρχει ανεξάρτητα από κάθε άλλη τυχόν ευθύνη, αστική ή ποινική και από το δικαίωμα αποζημιώσεως του παθόντα.

(3)Αν το δημοσίευμα θίγει προσωπικά το δημόσιο υπάλληλο, αυτός έχει επιπρόσθετα και το δικαίωμα της απάντησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο επόμενο άρθρο.

(4) Η επανόρθωση πρέπει να υπογράφεται από τον αποστολέα, να μην υπερβαίνει την έκταση του δημοσιεύματος που ανασκευάζει και να περιορίζεται στην ανασκευή των ανακριβών περιστατικών και στην παράθεση των αληθών. Μπορεί όμως ο πρόεδρος του Συμβουλίου Τύπου, με αιτιολογημένη απόφαση του που εκδίδεται μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες, με αίτηση μεν του δημόσιου υπαλλήλου ή της υπηρεσίας να αποφασίσει την αύξηση της έκτασης της επανόρθωσης μέχρι το διπλάσιο της έκτασης του ανασκευαζόμενου δημοσιεύματος, με αίτηση δε του διευθυντή της εφημερίδας που υποβάλλεται μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες από την παραλαβή της επανόρθωσης, να αποφασίσει μείωση της έκτασης της επανόρθωσης. Αν μετά τη δημοσίευση της επανόρθωσης η εφημερίδα προβεί σε νέο δημοσίευμα με το ίδιο αντικείμενο που ανάγεται και πάλι στον ίδιο δημόσιο υπάλληλο, η νέα επανόρθωση μπορεί να έχει έκταση διπλάσια του ανασκευαζόμενου δημοσιεύματος και μετά από απόφαση του προέδρου του Συμβουλίου Τύπου τριπλάσια.

(5) Ο ιδιοκτήτης, ο κατά νόμον υπεύθυνος ή ο διευθυντής της εφημερίδας μπορεί να αρνηθεί την καταχώριση της επανόρθωσης-

(α) Αν το κείμενο της επανόρθωσης περιέχει εκφράσεις προφανώς δυσφημιστικές ή που συνιστούν την αντικειμενική υπόσταση αξιόποινης πράξης· και

(β) αν παρήλθε από την καταχώριση του ανασκευαζόμενου δημοσιεύματος ένας μήνας, στην περίπτωση που αυτός που ζήτησε την επανόρθωση διαμένει στη Δημοκρατία, και τρεις μήνες, στην περίπτωση που διαμένει στο εξωτερικό.

(6) Σε κάθε περίπτωση άρνησης για καταχώριση της επανόρθωσης, υποχρεώνεται ο ιδιοκτήτης, ο κατά νόμον υπεύθυνος ή ο διευθυντής μέσα σε τρεις ημέρες να καταθέσει το κείμενο της επανόρθωσης μαζί με τους λόγους στους οποίους στηρίζει την άρνηση δημοσίευσης της, στον πρόεδρο του Συμβουλίου Τύπου. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Τύπου αποφαίνεται μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες (με αιτιολογημένη διάταξη του) για το δικαιολογημένο ή μη της άρνησης. Η άρνηση του ιδιοκτήτη, κατά νόμον υπευθύνου ή διευθυντή να καταχωρίσει την επανόρθωση σύμφωνα με τη διάταξη του προέδρου του Συμβουλίου Τύπου αποτελεί επιβαρυντική περίσταση για την ποινική του ευθύνη.

(7) Η άρνηση για δημοσίευση επανόρθωσης, χωρίς να συντρέχουν οι στο εδάφιο (5) λόγοι, ή η μη προσήκουσα καταχώριση της, συνιστά ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μήνες ή με χρηματική ποινή μέχρι χίλιες λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές.

Δικαίωμα απάντησης

39.-(1) Ο ιδιοκτήτης, ο κατά νόμον υπεύθυνος ή ο διευθυντής εφημερίδας όπου καταχωρίστηκε δημοσίευμα, στο οποίο κατονομάζεται ή υπονοείται από το κείμενο του δημοσιεύματος αυτού ιδιώτης, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα αν το δημοσίευμα αυτό προέρχεται από τη διεύθυνση της εφημερίδας ή από οποιοδήποτε τρίτο, οφείλει να καταχωρίζει την απάντηση του δημοσιεύματος που στέλλει το πρόσωπο αυτό.

(2) Η απάντηση καταχωρίζεται μέσα σε τρεις ημέρες από την παραλαβή της ή στο αμέσως επόμενο φύλλο, αν δεν εκδόθηκε φύλλο πριν περάσουν τρεις ημέρες, με τα ίδια τυπογραφικά στοιχεία και στην ίδια θέση, όπου είχε καταχωριστεί το δημοσίευμα που την προκάλεσε και χωρίς καμιά παρεμβολή ή παράλειψη. Η υποχρέωση αυτή υπάρχει ανεξάρτητα από κάθε άλλη τυχόν ευθύνη, αστική ή ποινική, και από το δικαίωμα αποζημίωσης του παθόντα.

(3) Η απάντηση καταχωρίζεται δωρεάν, εφόσο το δημοσίευμα δεν είναι αγγελία ή διαφήμιση που εξυπηρετεί αποκλειστικά τις εμπορικές συναλλαγές ή εφόσο το δημοσίευμα είναι ανακριβές και θίγει την τιμή ή την υπόληψη του προσώπου που κατονομάζεται ή υπονοείται.

(4) Η απάντηση πρέπει να υπογράφεται από τον αποστολέα και να μην υπερβαίνει την έκταση του δημοσιεύματος που την προκάλεσε. Η απάντηση όμως μπορεί να εκτείνεται μέχρι τις 50 γραμμές, έστω και αν το δημοσίευμα που την προκάλεσε ήταν μικρότερης έκτασης. Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Τύπου μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει την έκταση της απάντησης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 38.

(5) Ο ιδιοκτήτης, ο κατά νόμον υπεύθυνος ή ο διευθυντής της εφημερίδας μπορεί να αρνηθεί την καταχώριση της απάντησης-

(α) Αν το κείμενο της απάντησης περιέχει εκφράσεις προφανώς δυσφημιστικές ή που συνιστούν την αντικειμενική υπόσταση αξιόποινης πράξης και

(β) αν παρήλθε από την καταχώριση του δημοσιεύματος που προκάλεσε την απάντηση διάστημα δέκα ημερών ή, αν ο θιγόμενος από το δημοσίευμα διέμενε στο εξωτερικό, διάστημα δέκα ημερών από την επιστροφή του.

(6) Το δικαίωμα προς απάντηση μπορεί να ασκηθεί, μέσα στην προθεσμία την καθορισμένη στην παράγραφο (β) του προηγούμενου εδαφίου και από το σύζυγο ή οποιοδήποτε κατιόντα, ανιόντα ή αδελφό, αν ο θιγόμενος από το δημοσίευμα αποβιώσει πριν από την παρέλευση της προθεσμίας που παρέχεται για άσκηση του δικαιώματος. Η άσκηση του προκείμενου δικαιώματος από οποιοδήποτε από τους συγγενείς του προσώπου που θίγεται, μετά τη δημοσίευση της απάντησης, αίρει το ίδιο δικαίωμα ως προς τους λοιπούς.

(7) Σε περίπτωση άρνησης για καταχώριση της απάντησης ισχύουν όλα όσα ορίζονται στο εδάφιο (6) του άρθρου 38 προκειμένου για την επανόρθωση ανακριβών δημοσιευμάτων.

(8) Η άρνηση για δημοσίευση της απάντησης, χωρίς να συντρέχουν οι λόγοι του εδαφίου (5) ή η μη προσήκουσα καταχώριση της συνιστά ποινικό αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μήνες ή με χρηματική ποινή μέχρι χίλιες λίρες ή και με τις δυο αυτές ποινές.

Συμμόρφωση με τις διατάξεις ορισμένων άρθρων δυνάμει δικαστικού διατάγματος

40.-(1) Επιπρόσθετα από οποιαδήποτε άλλη ποινή που τυχόν επιβάλλει για παράβαση των διατάξεων των άρθρων 13, 27, 28, 33, 38 ή 39 του παρόντα Νόμου, το Δικαστήριο που εκδικάζει το αδίκημα εκδίδει διάταγμα με το οποίο ο καταδικασθείς καλείται να άρει την παράλειψη και να συμμορφωθεί με τις διατάξεις αναφορικά με τις οποίες διαπράχθηκε το αδίκημα.

(2) Παράλειψη συμμόρφωσης με διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος άρθρου συνιστά αδίκημα που τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ένα έτος ή με χρηματική ποινή μέχρι χίλιες λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές.

(3) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν την εξουσία του Δικαστηρίου για επιβολή ποινής για καταφρόνηση του Δικαστηρίου σ' αυτόν που δε συμμορφώνεται με διάταγμα που εκδόθηκε δυνάμει του παρόντος άρθρου, νοουμένου ότι αυτός δε θα τιμωρηθεί δύο φορές για το ίδιο αδίκημα.

Οι κατά τον παρόντα Νόμο δηλώσεις λογίζονται ως δηλώσεις στο Δικαστήριο

41. Ένορκος δήλωση που γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντα Νόμου λογίζεται ως δήλωση στο δικαστήριο, σύμφωνα με την έννοια του Ποινικού Κώδικα ή οποιουδήποτε άλλου νόμου που τυχόν τροποποιεί αυτόν.

Ποινική δίωξη

42.-(1) Η ποινική δίωξη των κατά τον παρόντα Νόμο αδικημάτων ασκείται-

(α)Μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη διάπραξη του αδικήματος· και

(β) από το Γενικό Εισαγγελέα ή με τη συναίνεση αυτού.

(2) Από τις διατάξεις του εδαφίου (1) εξαιρούνται τα προβλεπόμενα στα άρθρα 38 και 39 ποινικά αδικήματα.

Επίδοση δικογράφων ειδοποιήσεων

43. Κατά νόμον ισχυρή είναι η επίδοση των δικογράφων ή άλλων ειδοποιήσεων που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, εφόσο ενεργείται με την παράδοση τους στον ιδιοκτήτη της εφημερίδας ή του τυπογραφείου ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που βρίσκεται στο κτίριο που εκτυπώνεται η εφημερίδα ή, σε περίπτωση απουσίας οποιουδήποτε προσώπου, με την επικόλληση τους στην πόρτα του κτιρίου.

Κανονισμοί

44.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία, για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντα Νόμου έκδοσης Κανονισμών για τον καθορισμό οποιουδήποτε θέματος που σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο χρειάζεται ή επιδέχεται καθορισμό.

(2) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του εδαφίου (1) δύνανται να καθορίζουν ποινή φυλάκισης μέχρι έξι μήνες ή χρηματική ποινή μέχρι χίλιες λίρες ή και τις δύο αυτές ποινές για τα ποινικά αδικήματα που προβλέπονται στους Κανονισμούς.

(3) Οι Κανονισμοί που εκδίδονται σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.

Κατάργηση και επιφυλάξεις

45.-(1) Με τον παρόντα Νόμο καταργείται ο περί Τύπου Νόμος.

(2) Διοικητική πράξη που εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του νόμου τον οποίο καταργεί ο παρών Νόμος θεωρείται ότι εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντα Νόμου.

(3)Δήλωση που έγινε δυνάμει των άρθρων 3, 3Α και 19 του νόμου τον οποίο καταργεί ο παρών Νόμος θεωρείται ότι έγινε δυνάμει των διατάξεων του παρόντα Νόμου.

(4) Εγγύηση που δόθηκε δυνάμει των άρθρων 3 και 6 του νόμου τον οποίο καταργεί ο παρών Νόμος επιστρέφεται στο πρόσωπο που έδωσε την εγγύηση ή στους νόμιμους κληρονόμους ή διαδόχους του.

(5) Οτιδήποτε άλλο έγινε δυνάμει των διατάξεων του νόμου τον οποίο καταργεί ο παρών Νόμος θεωρείται ότι έγινε δυνάμει των διατάξεων του παρόντα Νόμου.

Ειδική διάταξη αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις

46.-(1) Απαγορεύεται η δημοσίευση από τον τύπο οποιωνδήποτε δημοσκοπήσεων που σχετίζονται με εκλογές επτά μέρες πριν από τη διεξαγωγή οποιωνδήποτε εκλογών.

(2) Εταιρεία που διενεργεί δημοσκόπηση τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιοποιούνται κατά τη διάρκεια προεκλογικής περιόδου οφείλει πριν από τη δημοσίευση της να καταθέσει στην Αρχή Τύπου την ταυτότητα της έρευνας, υπόμνημα σχετικά με τη μεθοδολογία και τη δειγματοληψία που έχει χρησιμοποιηθεί για τη δημοσκόπηση, αναλυτική κατάσταση του δείγματος πληθυσμού που χρησιμοποιήθηκε γι' αυτή, καθώς και δείγμα του ερωτηματολογίου της δημοσκόπησης:

Νοείται ότι όλα τα πιο πάνω αναφερόμενα στοιχεία της δημοσκόπησης που κατατίθενται στην Αρχή Τύπου τυγχάνουν προστασίας ως απολύτως εμπιστευτικές πληροφορίες και βρίσκονται υπό τη φύλαξη του Προέδρου της Αρχής Τύπου. Κανένα άλλο πρόσωπο δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία αυτά, εκτός αν αποφασιστεί η διεξαγωγή ειδικής έρευνας.

Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου προεκλογική περίοδος σημαίνει περίοδο τριών μηνών πριν από τη διεξαγωγή οποιωνδήποτε εκλογών.

(3) Παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1) συνιστά ποινικό αδίκημα τιμωρούμενο με φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές.