ΜΕΡΟΣ XVIΙΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ
Επίσκεψη, επιθεώρηση και έλεγχος
Εξουσία εισόδου, επίσκεψης, επιθεώρησης και ελέγχου

75. Κατά πάντα χρόνο οι εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί εισέρχονται και επισκέπτονται κάθε χώρο υποκείμενο σε τελωνειακή επιτήρηση όπως αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης, αποθήκες προσωρινής εναπόθεσης, ελεύθερες ζώνες και πάσης φύσεως εγκαταστάσεις, για επιθεώρηση και έλεγχο των ευρισκόμενων σε αυτές εμπορευμάτων και για τη διενέργεια ελέγχων των αρχείων, βιβλίων, εγγράφων ή στοιχείων, έστω και αν αυτά τηρούνται σε μηχανογραφημένη μορφή, οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.

Εξουσία διενέργειας ελέγχων

76. Οι εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί για να διαπιστώσουν ή εξασφαλίσουν την τήρηση της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας, δύνανται να διενεργούν ελέγχους επί όλων των εμπορευμάτων που σχετίζονται τόσο με την είσοδο ή εισαγωγή, έξοδο ή εξαγωγή, ή διακίνηση ή εναπόθεση σε χώρους επιχειρηματικής δραστηριότητας και επί οποιωνδήποτε αρχείων, βιβλίων, εγγράφων ή στοιχείων, έστω και αν τηρούνται σε μηχανογραφημένη μορφή, οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου:

Νοείται ότι, οι εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί έχουν εξουσία να ζητούν κάθε πληροφορία που έχει σχέση με τα πιο πάνω.

Εξουσία χρήσης κατάλληλων επιστημονικών μέσων για σκοπούς ελέγχου

77. Οι εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί κατά τον έλεγχο για να διαπιστώσουν ή εξασφαλίσουν την τήρηση της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας, δύνανται να χρησιμοποιούν κάθε κατάλληλο επιστημονικό ή άλλο μηχανικό μέσο ή άλλη συσκευή.

Πληροφορίες
Εξουσία απαίτησης παροχής πληροφοριών και προσαγωγής αρχείων, βιβλίων, εγγράφων ή στοιχείων

78.-(1) Οι εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί για να διαπιστώσουν ή εξασφαλίσουν την τήρηση της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας, δύνανται να απαιτούν εντός ευλόγου χρόνου και σε τόπο που εύλογα καθορίζουν από οποιοδήποτε πρόσωπο που σχετίζεται με οποιαδήποτε ιδιότητα με τα εμπορεύματα ή και με οποιαδήποτε αρχεία, βιβλία, έγγραφα ή στοιχεία, έστω και αν τηρούνται σε μηχανογραφημένη μορφή -

(α) οποιαδήποτε πληροφορία,

(β) την προσκόμιση οποιωνδήποτε αρχείων, βιβλίων, εγγράφων ή στοιχείων, έστω και αν τηρούνται σε μηχανογραφημένη μορφή,

για την εξασφάλιση της τήρησης της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας.

(2) Αν σύμφωνα με το εδάφιο (1), εξουσιοδοτημένος λειτουργός έχει εξουσία να αξιώνει την προσαγωγή οποιωνδήποτε αρχείων, βιβλίων, εγγράφων ή στοιχείων από πρόσωπο που αναφέρεται στο εν λόγω εδάφιο, ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός έχει παρόμοια εξουσία να αξιώνει την προσαγωγή των εν λόγω αρχείων, βιβλίων, εγγράφων ή στοιχείων από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που πιστεύει ότι τα κατέχει:·

Νοείται ότι, αν όμως οποιοδήποτε τέτοιο άλλο πρόσωπο διεκδικεί δικαίωμα επίσχεσης επί οποιουδήποτε αρχείου, βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείου που προσάγεται από αυτό, η προσαγωγή γίνεται χωρίς βλάβη του δικαιώματος επίσχεσης.

(3) Ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται να λαμβάνει αντίτυπα ή να αντιγράφει αποσπάσματα οποιουδήποτε αρχείου, βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείου που προσάγεται σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2).

(4) Αν το κρίνει αναγκαίο ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται να παραλάβει σε εύλογο χρόνο και να κατακρατήσει για εύλογη περίοδο οποιοδήποτε αρχείο, βιβλίο, έγγραφο ή στοιχείο που προσάγεται σύμφωνα με τα εδάφια (1) ή (2) πιο πάνω και αν του ζητηθεί εκδίδει απόδειξη παραλαβής του:·

Νοείται ότι, και όταν διεκδικείται δικαίωμα επίσχεσης επί αρχείου, βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείου που προσάγεται σύμφωνα με το εδάφιο (2), η παραλαβή του σύμφωνα με το εδάφιο αυτό δεν θεωρείται ότι παραβιάζει το δικαίωμα επίσχεσης.

(5) Όταν αρχείο, βιβλίο, έγγραφο ή στοιχείο που παραλήφθηκε από εξουσιοδοτημένο λειτουργό σύμφωνα με τα πιο πάνω εδάφια ζητείται εύλογα για την ομαλή διεξαγωγή της επιχείρησης του προσώπου, ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός παραδίδει εντός ευλόγου χρόνου αντίτυπο του αρχείου, βιβλίου, εγγράφου ή στοιχείου στο πρόσωπο το οποίο το προσήγαγε ή μερίμνησε να προσαχθεί.

(6) Ο Διευθυντής δύναται να απαιτήσει από οποιαδήποτε κρατική αρχή ή αρχή τοπικής διοίκησης ή οργανισμό δημόσιου δικαίου να του παράσχει πληροφορίες που δυνατό να είναι αναγκαίες για τους σκοπούς της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας.

(7) Κάθε υπάλληλος κρατικής αρχής, αρχής τοπικής διοίκησης ή οργανισμού δημόσιου δικαίου που έχει υπό τη φύλαξή του αρχεία, βιβλία, έγγραφα ή στοιχεία των οποίων η εξέταση πιθανόν να βοηθήσει στην εφαρμογή της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας οφείλει να επιτρέπει σε οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο λειτουργό να τα εξετάζει και να λαμβάνει αντίτυπα ή να αντιγράφει αποσπάσματά τους, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε τέλους ή δικαιώματος.

(8) Εξουσιοδοτημένος λειτουργός απαγορεύεται να ανακοινώνει ή να χορηγεί σε τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο εμπιστευτικά στοιχεία ή πληροφορίες, εκτός μετά από άδεια του Υπουργού που έχουν περιέλθει σε γνώση του ή που του έχουν γνωστοποιηθεί κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του.

Είσοδος και έρευνα οικημάτων
Εξουσία για είσοδο και έρευνα οικημάτων

79.-(1) Για τους σκοπούς της άσκησης οποιωνδήποτε εξουσιών που παρέχονται δυνάμει της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας, εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται σε οποιοδήποτε εύλογο χρόνο, να εισέρχεται σε οίκημα, με εξαίρεση την κατοικία, και να επιθεωρεί και ερευνά το οίκημα αυτό καθώς και οποιαδήποτε εμπορεύματα, και αρχεία, βιβλία, έγγραφα ή στοιχεία, έστω και αν τηρούνται σε μηχανογραφημένη μορφή, τα οποία βρίσκονται σε αυτό.

(2) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη εξουσία που παρέχεται από την τελωνειακή ή την άλλη νομοθεσία, εάν υπάρχει εύλογη υποψία να πιστεύεται ότι σε οποιοδήποτε οίκημα, με εξαίρεση την κατοικία, διαπράττεται ή έχει διαπραχθεί ή πρόκειται να διαπραχθεί αδίκημα που προβλέπεται στην τελωνειακή ή την άλλη νομοθεσία ή ότι θα ανευρεθεί απόδειξη διάπραξης ή πιθανής διάπραξης τέτοιου αδικήματος, τότε εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται να εισέλθει στο οίκημα αυτό, με εξαίρεση την κατοικία και να ερευνήσει αυτό.

(3) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου ή οποιασδήποτε άλλης εξουσίας που παρέχεται από την τελωνειακή ή την άλλη νομοθεσία, όταν δικαστής ε Επαρχιακού Δικαστηρίου ικανοποιείται με γραπτή ένορκη δήλωση οποιουδήποτε εξουσιοδοτημένου λειτουργού ότι υπάρχει εύλογη υποψία να πιστεύεται ότι σε οίκημα, περιλαμβανομένης της κατοικίας, διαπράττεται ή έχει διαπραχθεί ή πρόκειται να διαπραχθεί αδίκημα που προνοείται στην τελωνειακή ή την άλλη νομοθεσία ή ότι θα ανευρεθεί απόδειξη διάπραξης ή πιθανής διάπραξης τέτοιου αδικήματος, τότε ο δικαστής δύναται να εκδώσει ένταλμα το οποίο να εξουσιοδοτεί το λειτουργό αυτό ή κάθε άλλο κατονομαζόμενο στο ένταλμα πρόσωπο να εισέλθει και ερευνήσει το κατονομαζόμενο στο ένταλμα οίκημα, περιλαμβανομένης της κατοικίας.

(4) Κάθε ένταλμα έρευνας φέρει την υπογραφή του δικαστή που το εκδίδει, την ημερομηνία και ώρα έκδοσης, καθώς επίσης και βεβαίωση του δικαστή ότι έχει εύλογα ικανοποιηθεί για την ύπαρξη ανάγκης έκδοσης του εντάλματος.

(5) Ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός ο οποίος έχει εξουσία έρευνας όπως αναφέρεται στα εδάφια (1) και (2) ή έχει εξουσιοδοτηθεί με ένταλμα όπως αναφέρεται στο εδάφιο (3) για την εκτέλεση της έρευνας δύναται -

(α) να κατακρατήσει, κατάσχει ως υποκείμενα εις δήμευση, ή μετακινήσει οποιαδήποτε εμπορεύματα ή και κατακρατήσει, ή κατάσχει οποιαδήποτε αρχεία, βιβλία, έγγραφα ή στοιχεία, έστω και αν τηρούνται σε μηχανογραφημένη μορφή, τα οποία βρέθηκαν στο οίκημα και για τα οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι δυνατό να χρησιμεύσουν ως αποδεικτικά στοιχεία για τους σκοπούς οποιασδήποτε δικαστικής διαδικασίας· ή και

(β) να ερευνήσει ή να μεριμνήσει για την έρευνα οποιουδήποτε προσώπου που βρίσκεται στο οίκημα για το οποίο εύλογα πιστεύει ότι έχει στην κατοχή του τέτοια εμπορεύματα ή αρχεία, βιβλία, έγγραφα ή στοιχεία:

Νοείται ότι, η έρευνα σε πρόσωπο θήλυ θα διενεργείται από ιδίου φύλου γυναίκα εξουσιοδοτημένο λειτουργό.

(6) Ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός ή άλλο πρόσωπο που έχει εξουσία με βάση το άρθρο αυτό να εισέλθει σε οίκημα, δύναται να χρησιμοποιήσει τόση βία όση είναι εύλογα αναγκαία για την άσκηση της εξουσίας αυτής.

Εξουσία έρευνας οικημάτων στα οποία βρίσκεται οτιδήποτε υπόκειται εις δήμευση

80.-(1) Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη εξουσία που παραχωρείται από τον παρόντα Νόμο, εφόσον υπάρχει εύλογη υποψία ότι οποιαδήποτε εμπορεύματα τα οποία υπόκεινται εις δήμευση, δυνάμει της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας, ή οποιοδήποτε αρχείο, βιβλίο, έγγραφο ή στοιχείο, έστω και αν τηρούνται σε μηχανογραφημένη μορφή, που σχετίζεται με τη διάπραξη αδικήματος που σχετίζεται με την τελωνειακή ή την άλλη νομοθεσία, φυλάττεται ή αποκρύπτεται σε οποιοδήποτε οίκημα, με εξαίρεση τις την κατοικίαες, οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται να εισέλθει στο οίκημα αυτό, κατά οποιοδήποτε χρόνο, κατά τη διάρκεια της ημέρας ή της νύκτας και να ελέγξει, ερευνήσει, κατακρατήσει, κατάσχει ως υποκείμενα εις δήμευση ή μετακινήσει οποιαδήποτε τέτοια εμπορεύματα ή και κατακρατήσει ή κατάσχει οποιαδήποτε αρχεία, βιβλία, έγγραφα ή στοιχεία, έστω και αν τηρούνται σε μηχανογραφημένη μορφή, επιπρόσθετα δε, κατά την έκταση που είναι εύλογα αναγκαίο για το σκοπό αυτό, να παραβιάσει οποιαδήποτε πόρτα, παράθυρο ή δοχείο καθώς και να παραβιάσει και μετακινήσει οποιοδήποτε άλλο κώλυμα θα παρουσιασθεί.

(2) Οι διατάξεις των εδαφίων (3) έως (6) του άρθρου 79(3) έως (6) εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και για τους σκοπούς του άρθρου αυτού.

Ειδική ρύθμιση σε σχέση με τον περί Ποινικής Δικονομίας Νόμο

81. Οι διατάξεις των άρθρων 27(γ)(i) και 32 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου δεν εφαρμόζονται αναφορικά με τα εμπορεύματα και τα αρχεία, βιβλία, έγγραφα ή στοιχεία που κατακρατούνται ή κατάσχονται σύμφωνα με τις διατάξεις της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας.

Παρακολούθηση και έρευνα οχημάτων, σκαφών κ.τ.λ.- Προσωπική έρευνα
Παρακολούθηση

82. Οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος λειτουργός για τη διαπίστωση ή την εξασφάλιση της τήρησης της τελωνειακής ή και της άλλης νομοθεσίας δύναται να παρακολουθεί πρόσωπο, οίκημα, όχημα, σκάφος και εμπορεύματα, εάν υπάρχει εύλογη υποψία να πιστεύεται ότι διαπράττεται ή έχει διαπραχθεί ή πρόκειται να διαπραχθεί αδίκημα που προβλέπεται στην τελωνειακή ή και στην άλλη νομοθεσία ή ότι θα ανευρεθεί απόδειξη διάπραξης ή ενδεχόμενης διάπραξης τέτοιου αδικήματος ή για την παροχή συνδρομής μετά από γραπτή αίτηση από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους κατ’ εφαρμογή των Άρθρων 11 και 16 της Σύμβασης για την Αμοιβαία Συνδρομή και Συνεργασία μεταξύ των Τελωνειακών Υπηρεσιών, η οποία κυρώθηκε με τον περί της Σύμβασης για την Αμοιβαία Συνδρομή και Συνεργασία μεταξύ των Τελωνειακών Υπηρεσιών (Κυρωτικό) Νόμο.

Εξουσία έρευνας οχημάτων και σκαφών

82Α. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη εξουσία παραχωρείται δυνάμει της τελωνειακής ή και της άλλης νομοθεσίας, οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος λειτουργός για τη διαπίστωση ή την εξασφάλιση της τήρησης της τελωνειακής ή και της άλλης νομοθεσίας, δύναται να ερευνά οποιοδήποτε μη ευρισκόμενο σε κίνηση όχημα ή σκάφος ή να σταματά και ερευνά οποιοδήποτε όχημα ή σκάφος με σκοπό την κατακράτηση ή κατάσχεση ως υποκείμενα εις δήμευση εμπορεύματα που-

(α) υπόκεινται σε δασμό ή και φόρο που δεν έχει καταβληθεί ή για τον οποίο δεν κατατέθηκε εγγύηση·

(β) μεταφέρονται παράνομα από κάποιο τόπο σε άλλο·

(γ) υπόκεινται σε δήμευση δυνάμει της τελωνειακής ή και της άλλης νομοθεσίας:

Νοείται ότι, οι διατάξεις του παρόντος  άρθρου εφαρμόζονται και σε οποιοδήποτε όχημα ή σκάφος μεταφέρει οτιδήποτε, για το οποίο υπάρχει εύλογη υποψία ότι χρησιμοποιείται ή χρησιμοποιήθηκε ή δυνατόν να χρησιμοποιηθεί με σκοπό τη διάπραξη αδικήματος κατά παράβαση της τελωνειακής ή και της άλλης νομοθεσίας.

Εξουσία προσωπικής έρευνας

83.-(1) Σε περίπτωση που υπάρχει εύλογη υποψία ότι πρόσωπο μεταφέρει οποιοδήποτε εμπόρευμα-

(α) το οποίο υπόκειται σε δασμό ή και φόρο, ο οποίος δεν έχει καταβληθεί ή για τον οποίο δεν παρασχέθηκε εγγύηση· ή/και

(β) για την είσοδο ή εισαγωγή ή έξοδο ή εξαγωγή του οποίου τελεί εκάστοτε σε ισχύ απαγορευτική διάταξη ή περιορισμός δυνάμει της τελωνειακής ή και της άλλης νομοθεσίας,

οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται να ερευνά σωματικά το πρόσωπο και κάθε εμπόρευμα που μεταφέρεται επ’ αυτού.

(2) Πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να διενεργηθεί έρευνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), δύναται να απαιτεί την προσαγωγή του στον προϊστάμενο του εξουσιοδοτημένου λειτουργού που διεξάγει την έρευνα, ο οποίος εξετάζει τους λόγους στους οποίους βασίζεται η υποψία και αποφασίζει κατά πόσο θα διενεργηθεί η προσωπική  έρευνα ή όχι.

(3) Η έρευνα σε πρόσωπο διενεργείται από ιδίου φύλου εξουσιοδοτημένο λειτουργό.

Πληρωμή αμοιβών
Εξουσία πληρωμής αμοιβών

84. Τηρουμένων των εντολών του Υπουργού, καθόσον αφορά το ύψος του ποσού, ο Διευθυντής έχει διακριτική εξουσία να καταβάλλει αμοιβές για οποιαδήποτε υπηρεσία, η οποία κατά την κρίση του χρειάζεται αμοιβής, εντός των πλαισίων της εφαρμογής της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας.

Απαίτηση για προσέλευση προσώπου για εξέταση
Εξουσία απαίτησης για την προσέλευση προσώπου για εξέταση

85. Οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος λειτουργός έχει εξουσία, αν έχει εύλογη υποψία να πιστεύει ότι διαπράττεται ή έχει διαπραχθεί ή πρόκειται να διαπραχθεί αδίκημα σύμφωνα με τις διατάξεις της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας, να απαιτήσει από οποιοδήποτε πρόσωπο που εύλογα πιστεύεται ότι είναι ενήμερο των γεγονότων ή περιστατικών του αδικήματος, να παραστεί στο γραφείο του ή σε οποιοδήποτε άλλο εύλογο μέρος για να εξεταστεί και να ληφθεί κατάθεση από αυτό σε σχέση με το αδίκημα και σε τέτοια περίπτωση εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις τουεδαφίου (2), άρθρου 5(2) του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου.

Εξουσία σύλληψης και υποβολής αιτήματος για παραπομπή σε αστυνομική κράτηση
Εξουσία σύλληψης και αίτημα για παραπομπή σε αστυνομική κράτηση

86.-(1) Οποιοσδήποτε εξουσιοδοτημένος λειτουργός έχει εξουσία, χωρίς δικαστικό ένταλμα, να συλλαμβάνει πρόσωπο το οποίο βρίσκει να αποπειράται να διαπράξει ή να διαπράττει οποιοδήποτε αυτόφωρο αδίκημα δυνάμει των διατάξεων της τελωνειακής ή και της άλλης νομοθεσίας για το οποίο προβλέπεται ποινή φυλάκισης.

(2) Σε περίπτωση που δικαστής Επαρχιακού Δικαστηρίου ικανοποιείται, με γραπτή ένορκη δήλωση οποιουδήποτε εξουσιοδοτημένου λειτουργού, ότι υπάρχει εύλογη υποψία να πιστεύεται ότι πρόσωπο ενέχεται στη διάπραξη αδικήματος που προβλέπεται στην τελωνειακή ή και στην άλλη νομοθεσία ή σε περίπτωση που η σύλληψη ή η κράτησή του θεωρηθεί εύλογα αναγκαία για την παρεμπόδιση διάπραξης αδικήματος ή απόδρασης μετά τη διάπραξή του, ο δικαστής δύναται να εκδώσει ένταλμα το οποίο να εξουσιοδοτεί τον λειτουργό αυτό ή κάθε άλλο κατονομαζόμενο στο ένταλμα λειτουργό να συλλάβει το πρόσωπο εναντίον του οποίου στρέφεται το ένταλμα.

(3) Σε περίπτωση που αποδεικνύεται σε δικαστή ότι δεν συμπληρώθηκε η διεξαγωγή των ανακρίσεων για τη διάπραξη ποινικού αδικήματος δυνάμει των διατάξεων της τελωνειακής ή και της άλλης νομοθεσίας, σε σχέση με το οποίο πρόσωπο έχει συλληφθεί, κατόπιν αίτησης λειτουργού που έχει βαθμό τελωνειακού λειτουργού Α΄ ή ανώτερου, είναι νόμιμο για τον δικαστή, ανεξαρτήτως εάν έχει αρμοδιότητα να επιληφθεί του ποινικού αδικήματος για το οποίο διεξάγονται οι ανακρίσεις, να παραπέμπει, από καιρό σε καιρό, τον συλληφθέντα σε αστυνομική κράτηση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις οκτώ (8) ημέρες σε κάθε περίπτωση ως το Δικαστήριο ήθελε κρίνει σκόπιμο, υπολογίζοντας ως πρώτη ημέρα αυτής, την αμέσως επόμενη ημέρα της παραπομπής.

Τελωνειακή δίωξη
Εξουσία για τελωνειακή δίωξη

87.-(1) Οι ποινικές διώξεις για αδικήματα κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας ή της άλλης νομοθεσίας, καθώς και οποιαδήποτε διαδικασία για είσπραξη των δασμών, φόρων, ή χρηματικών ποινών ή για την κήρυξη εις δήμευση σκαφών ή άλλων μεταφορικών μέσων ή εμπορευμάτων, αναφέρονται στον παρόντα Νόμο ως «τελωνειακές διώξεις» και ασκούνται, σύμφωνα με τις οδηγίες του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.

(2) Η τελωνειακή δίωξη ασκείται στο όνομα του Διευθυντή σε όλα τα Δικαστήρια. Σε περίπτωση έφεσης, όταν η εφεσιβαλλόμενη απόφαση αφορά δασμό ή και φόρο ή πρόστιμο εναντίον σκάφους ή μεταφορικού μέσου ή εμπορευμάτων, το πρόσωπο που καταχώρησε κατάθεσ έφεση πρέπει όπως, για όσο χρόνο η έφεση εκκρεμεί, να καταθέσει στο Δικαστήριο το πληρωτέο, σύμφωνα με την πρωτόδικη απόφαση ποσό, εκτός αν το δικαστήριο που εκδικάζει την έφεση διατάξει διαφορετικά.

(3) Μάρτυρας ο οποίος εμφανίζεται για λογαριασμό του Διευθυντή ή όταν ο Διευθυντής εμφανίζεται ως μάρτυρας σε τελωνειακή δίωξη, δεν υποχρεώνεται να αποκαλύψει το γεγονός ότι έλαβε οποιαδήποτε πληροφορία ή τη φύση της ή το όνομα του προσώπου που έδωσε σε αυτόν την πληροφορία.

Συμβιβασμός αδικημάτων

88.-(1) Με εξαίρεση την περίπτωση ποινικών αδικημάτων σύμφωνα με τα εδάφια (3), (4) και (5) του το άρθρο υ 89(3), (4) και (5) του παρόντος Νόμου, ο Διευθυντής δύναται να συμβιβάζει οποιοδήποτε αδίκημα ή πράξη, το οποίο ή η οποία ήθελε διαπραχθεί, ή για το οποίο ή την οποία υπάρχει εύλογη υποψία ότι διαπράχθηκε από κάποιο πρόσωπο κατά παρέκκλιση ή παράβαση των διατάξεων της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας, με όρους που καθορίζονται από αυτόν, κατά την κρίση του, έχει δε πλήρη εξουσία όπως αποδέχεται από το πρόσωπο αυτό χρηματική πληρωμή, η οποία δεν υπερβαίνει την ανώτατη χρηματική ποινή που προβλέπεται από την τελωνειακή ή την άλλη νομοθεσία όπως αναφέρεται πιο πάνω για το αδίκημα ή την πράξη αυτή.

(2) Με την πληρωμή του ποσού αυτού στο Διευθυντή, απαγορεύεται η λήψη περαιτέρω δικαστικών μέτρων για το αδίκημα ή την πράξη αυτή εναντίον του προσώπου που συμβιβάσθηκε, αν δε αυτός τελεί υπό κράτηση αφήνεται ελεύθερος.