ΜΕΡΟΣ ΧΙΧ ΠΟΙΝΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ
Αδικήματα αναφορικά με το Διευθυντή, τους εξουσιοδοτημέ-νους λειτουργούς, κ.τ.λ

89.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο, για να πετύχει είσοδο σε οποιοδήποτε οίκημα, ή για να πετύχει ή προκαλέσει τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης, χωρίς να έχει τέτοιο δικαίωμα, ή για οποιοδήποτε άλλο από τα πιο πάνω παράνομο σκοπό, αντιποιείται το όνομα, χαρακτηρισμό ή ιδιότητα του Διευθυντή, λειτουργού ή άλλου εξουσιοδοτημένου λειτουργού, προσώπου είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται επιπρόσθετα από οποιαδήποτε άλλη ποινική ευθύνη, την οποία δυνατό να υπέχει, σε χρηματική ποινή μέχρι δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή σε φυλάκιση μέχρι τρία (3) χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο έχει εντολή ή άλλη γραπτή εξουσιοδότηση του Διευθυντή, καλείται από το Διευθυντή όπως την επιστρέψει ή να δώσει ικανοποιητικές εξηγήσεις για την εντολή ή εξουσιοδότηση και παραλείπει να το πράξει εντός της καθορισμένης από το Διευθυντή προθεσμίας, διαπράττει ποινικό αδίκημα και υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι διακόσια ευρώ (€200)· αν δε η παράλειψη εξακολουθήσει και μετά την καταδίκη του, αυτός είναι ένοχος κατ’ εξακολούθηση διαπραττόμενου ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι είκοσι ευρώ (€20) για κάθε ημέρα που εξακολουθεί η παράλειψη.

(3) Αν ο Διευθυντής, λειτουργός ή άλλο εξουσιοδοτημένος πρόσωπο λειτουργός -

(α) άμεσα ή έμμεσα ζητήσει ή λάβει, σχετικά με οποιαδήποτε από τα καθήκοντά του, πληρωμή ή κάθε άλλης φύσης αμοιβή, χρηματική ή μη, ή οποιαδήποτε υπόσχεση ή εξασφάλιση τέτοιας πληρωμής ή αμοιβής, την οποία αυτός δεν δύναται με βάση το νόμο να απαιτήσει ή να λάβει· ή

(β) συνάψει ή συναινέσει στη σύναψη συμφωνίας, όπως πράξει κάτι ή παραλείψει να πράξει, επιτρέψει, συγκαλύψει ή ανεχθεί πράξη που αφορά την εφαρμογή της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας και που επάγεται την καταδολίευση της Δημοκρατίας ή που είναι άλλως πως παράνομη,

είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή σε φυλάκιση μέχρι πέντε (5) χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές.

(4) Οποιοδήποτε πρόσωπο -

(α) άμεσα ή έμμεσα προσφέρει ή παρέχει στο Διευθυντή ή οποιοδήποτε λειτουργό ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο λειτουργό οποιαδήποτε πληρωμή ή κάθε άλλης φύσης αμοιβή, χρηματική ή μη, ή οποιαδήποτε υπόσχεση ή εξασφάλιση τέτοιας πληρωμής ή αμοιβής· ή

(β) προτείνει ή συνάπτει συμφωνία με το Διευθυντή, λειτουργό ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο,

για να τον πείσει να πράξει ή να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης, ή να επιτρέψει, συγκαλύψει ή ανεχθεί οποιαδήποτε πράξη που αφορά την εφαρμογή της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας και που επάγεται καταδολίευση της Δημοκρατίας ή που είναι άλλως πως παράνομη, ή άλλως πως να πράξει κάτι κατά παρέκκλιση των καθηκόντων του, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή σε φυλάκιση μέχρι πέντε (5) χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές.

( 5) Οποιοδήποτε πρόσωπο -

(α) παρακωλύει, παρεμποδίζει, παρενοχλεί ή παράνομα επιτίθεται εναντίον προσώπου που ασχολείται προσηκόντως με την άσκηση οποιουδήποτε καθήκοντος ή εξουσίας, που έχει ανατεθεί σε αυτό σύμφωνα με την τελωνειακή ή την άλλη νομοθεσία ή εναντίον προσώπου που προστρέχει σε βοήθειά του· ή

(β) πράττει οτιδήποτε, το οποίο παρακωλύει ή αποσκοπεί στην παρεμπόδιση της παραλαβής αρχείων, βιβλίων, εγγράφων ή στοιχείων, της διεξαγωγής επιθεώρησης για εξεύρεση εμπορευμάτων, υποκείμενων εις δήμευση ή της διεξαγωγής έρευνας για ανεύρεση στοιχείων αποδεικτικών διάπραξης ποινικού αδικήματος, ή την παρεμπόδιση κατακράτησης, κατάσχεσης ή μεταφοράς των εν λόγω αρχείων, βιβλίων, εγγράφων ή στοιχείων, εμπορευμάτων ή αποδεικτικών στοιχείων από το Διευθυντή, λειτουργό ή άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο· ή

(γ) αποσπά, επάγει ζημιά ή καταστρέφει οποιαοδήποτε τέτοια αρχεία, βιβλία, έγγραφα ή στοιχεία, εμπορεύματα ή αποδεικτικά στοιχεία ή πράττει κάτι που αποσκοπεί στην παρεμπόδιση της προσαγωγής πειστηρίων ή μαρτυρικής κατάθεσης για το νόμιμο ή μη τέτοιας παραλαβής, επιθεώρησης, έρευνας ή κατάσχεσης· ή

(δ) παρεμποδίζει την κράτηση οποιουδήποτε προσώπου από πρόσωπο που ενεργεί προσηκόντως όπως πιο πάνω ή απελευθερώνει πρόσωπο που κρατείται προσηκόντως,

ή οποιοδήποτε πρόσωπο αποπειράται να πράξει οτιδήποτε από τα πιο πάνω, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή, μέχρι δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή σε φυλάκιση μέχρι πέντε (5) χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές.

(6) Εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου διατάξεις οποιασδήποτε νομοθεσίας στη Δημοκρατία επιτρέπουν ή απαιτούν την αποκάλυψη εμπιστευτικών στοιχείων ή πληροφοριών, οποιοδήποτε πρόσωπο που αναφέρεται στο άρθρο 78(8) αποκαλύπτει οποιαδήποτε εμπιστευτικά στοιχεία ή πληροφορίες, διαπράττει ποινικό αδίκημα και υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) ή σε φυλάκιση μέχρι πέντε (5) χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές.

’ρνηση προσέλευσης προσώπου για εξέταση

90. Οποιοδήποτε πρόσωπο, χωρίς εύλογη αιτία, αρνείται να προσέλθει προς εξέταση όπως απαιτείται στο άρθρο 85 του παρόντος Νόμου, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ή σε φυλάκιση μέχρι ένα χρόνο ή και στις δύο αυτές ποινές.

Δόλια αποφυγή καταβολής δασμού ή και φόρου, κ.τ.λ

91.-(1) Πρόσωπο το οποίο εν γνώσει του ή λόγω βαριάς αμέλειας ενέχεται με οποιονδήποτε τρόπο στην αποφυγή καταβολής οφειλόμενων σε εμπορεύματα δασμού ή και φόρων ή εν γνώσει του ή λόγω βαριάς αμέλειας προβαίνει σε ενέργειες με σκοπό την αποφυγή καταβολής οφειλόμενων σε εμπορεύματα δασμού ή και φόρων, είτε από το ίδιο είτε από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει την τριπλάσια αξία των εμπορευμάτων ή σε φυλάκιση μέχρι πέντε (5) χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Οποιαδήποτε αναφορά του εδαφίου (1) σε αποφυγή καταβολής δασμού ή και φόρου περιλαμβάνει αναφορά στην εξασφάλιση επιστροφής δασμού ή και φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας.

Αναληθείς δηλώσεις

92.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο -

(α) με πρόθεση εξαπάτησης, προσάγει, παραδίδει ή αποστέλλει ή κατ΄ άλλο τρόπο χρησιμοποιεί για τους σκοπούς της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας οποιοδήποτε έγγραφο που είναι αναληθές σε ουσιώδες στοιχείο· ή

(β) κατά την παροχή οποιωνδήποτε πληροφοριών για τους σκοπούς της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας προβαίνει σε οποιαδήποτε δήλωση που γνωρίζει ότι είναι αναληθής σε ουσιώδες στοιχείο ή απερίσκεπτα προβαίνει σε δήλωση που είναι αναληθής σε ουσιώδες στοιχείο,

είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι ογδόντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€85.000) ή σε φυλάκιση μέχρι πέντε (5) χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Η αναφορά του εδαφίου (1)(α) σε προσαγωγή, παράδοση, αποστολή ή κατ΄ άλλο τρόπο χρησιμοποίηση εγγράφου που είναι αναληθές σε ουσιώδες στοιχείο, με πρόθεση εξαπάτησης, περιλαμβάνει αναφορά σε παράδοση, αποστολή ή χρησιμοποίηση κατ΄ άλλο τρόπο τέτοιου εγγράφου, με πρόθεση εξασφάλισης ότι μια συσκευή θα ανταποκριθεί στο έγγραφο ωσάν να ήταν αληθινό έγγραφο.

(3) Η αναφορά στα εδάφια (1)(α) και (2) σε προσαγωγή, παράδοση ή αποστολή εγγράφου περιλαμβάνει και αναφορά σε οποιαδήποτε πράξη που έχει ως αποτέλεσμα έγγραφο να προσαχθεί, παραδοθεί ή αποσταλεί.

(4) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων των πιο πάνω εδαφίων, οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου αυτού κάτω από περιστάσεις, οι οποίες αποκλείουν ενοχή του σύμφωνα με το εδάφιο (1), αυτό είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι χίλια ευρώ (€1.000).

Παράνομη κατοχή, εμπορία εμπορευμάτων, κ.τ.λ.

93. Πρόσωπο το οποίο αποκτά κατοχή ή με οποιονδήποτε τρόπο ενέχεται στη μεταγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, στέγαση, φύλαξη ή απόκρυψη οποιωνδήποτε εμπορευμάτων ή εμπορεύεται οποιαδήποτε εμπορεύματα  για τα οποία δεν καταβλήθηκε δασμός ή και φόροι ή πρόκειται να αποφευχθεί η καταβολή τους, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή σε φυλάκιση μέχρι τρία (3) χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές.

Παράλειψη καταβολής δασμού ή και φόρου

94. Κάθε πρόσωπο που παραλείπει, αρνείται ή και αμελεί να καταβάλει στο Διευθυντή, εντός δέκα (10) ημερών, από τη λήψη της σχετικής κοινοποίησης οποιοδήποτε ποσό δασμού ή και φόρου που βεβαιώθηκε σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία ή χρηματικής επιβάρυνσης ή τόκου που επιβλήθηκαν σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή σε φυλάκιση μέχρι δύο (2) χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές.

Παράβαση διατάξεων της τελωνειακής νομοθεσίας

95. Εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου υπάρχει ειδική ρύθμιση στον παρόντα Νόμο για ποινικά αδικήματα, Ο οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει τις διατάξεις της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας ή των Κανονισμών ή των Διαταγμάτων ή των γνωστοποιήσεων που εκδίδονται δυνάμει αυτών, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή σε φυλάκιση μέχρι τρία (3) χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές.

Παράβαση όρων ή περιορισμών άδειας ή έγκρισης του Διευθυντή, κ.τ.λ

96.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείπει, αρνείται ή και αμελεί να συμμορφωθεί με οποιουσδήποτε από τους όρους ή περιορισμούς που επιβλήθηκαν από άδεια ή έγκριση του Διευθυντή που χορηγήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας ή με οδηγία που δόθηκε από το Διευθυντή σύμφωνα με τις διατάξεις της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000) ή σε φυλάκιση μέχρι τρία (3) χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Ο Διευθυντής δύναται να ανακαλέσει οποιαδήποτε άδεια ή έγκριση του που χορηγήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας σε περίπτωση διάπραξης αδικήματος που αναφέρεται στο εδάφιο (1).

Παράλειψη εγγραφής στο Τελωνειακό Μητρώο Μητρώο

97. Οποιοδήποτε πρόσωπο αρνείται, αμελεί ή παραλείπει να εγγραφεί στο Τελωνειακό Μητρώο ή να συμμορφωθεί σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 119, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000) ή σε φυλάκιση μέχρι δύο (2) χρόνια ή και στις δυο αυτές ποινές.

Αδίκημα σε σχέση με την υποχρέωση τήρησης βιβλίων, αρχείων και στοιχείων

98. Σε περίπτωση που το υπόχρεο για την τήρηση βιβλίων ή αρχείων και στοιχείων πρόσωπο παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 120 ή όρους του Διατάγματος που εκδόθηκε σύμφωνα με το εδάφιο (2) του εν λόγω άρθρου, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000) ή σε φυλάκιση μέχρι δύο (2) χρόνια ή και στις δυο αυτές ποινές.

Παράλειψη φύλαξης συνοδευτικών εγγράφων διασάφησης

99. Σε περίπτωση που το υπόχρεο για τη φύλαξη τους πρόσωπο παραλείψει να φυλάξει τα συνοδευτικά έγγραφα διασάφησης, δήλωσης ή εγγράφου, όπως καθορίζεται στο άρθρο 122(2) του παρόντος νόμου, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000) ή σε φυλάκιση μέχρι τρία (3) χρόνια ή και στις δυο αυτές ποινές.

Απαγορευτικές διατάξεις και περιορισμοί

100. Όταν οποιοδήποτε πρόσωπο με πράξη ή παράλειψή του παραβαίνει απαγορευτικές διατάξεις ή περιορισμούς που προβλέπονται από την τελωνειακή ή την άλλη νομοθεσία είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή σε φυλάκιση μέχρι πέντε (5) χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές.

Παράνομη μεταφορά, απόκρυψη, φόρτωση, κ.τ.λ. εμπορευμάτων από Ιδιωτικές προσωρινές αποθήκες, κ.τ.λ

101. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Διευθυντής έχει παραχωρήσει άδεια ή και έγκριση για εναπόθεση εμπορευμάτων σε-

(α) Ιδιωτικές προσωρινές αποθήκες· ή

(β) αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης· ή

(γ) ελεύθερες ζώνες·

(δ) οποιουσδήποτε άλλους υπό επιτήρηση χώρους· ή

(ε) οποιουσδήποτε άλλους τόπους, χώρους ή υποστατικά που εγκρίνονται από το Διευθυντή σύμφωνα με τις διατάξεις της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας,

επί των οποίων δεν έχουν καταβληθεί οι αναλογούντες δασμοί ή και φόροι κατά παράβαση της τελωνειακής ή και της άλλης νομοθεσίας και διαπιστώνεται ότι τα ε΅πορεύ΅ατα αυτά ελλείπουν από τις πιο πάνω εγκεκρι΅ένες αποθήκες ή υποστατικά ή τόπους ή χώρους, χωρίς να έχουν καταβληθεί οι αναλογούντες δασ΅οί ή και φόροι, τότε το πρόσωπο στο οποίο παραχωρήθηκε η άδεια ή έγκριση, ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που ε΅πλέκεται στη ΅εταφορά, απόκρυψη, φόρτωση ή ΅ε οποιοδήποτε άλλο τρόπο απο΅άκρυνση των ε΅πορευ΅άτων από τις αποθήκες, υποστατικά, τόπους ή χώρους που αναφέρονται πιο πάνω είναι ένοχο ποινικού αδική΅ατος και υπόκειται σε χρη΅ατική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει την τριπλάσια αξία των ε΅πορευ΅άτων ή τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή το σε κάθε περίπτωση ΅εγαλύτερο των πιο πάνω ποσών ή σε φυλάκιση ΅έχρι πέντε (5) χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές.

Παράλειψη προσκόμισης αποσκευών για εξέταση από επιβάτη

102. Οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείπει να προσκομίσει αποσκευές ή άλλα είδη για εξέταση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000) ή σε φυλάκιση μέχρι δύο (2) χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές.

’ρνηση ή παράλειψη αποκάλυψης πληροφοριών

102Α.-(1) Σύμβουλος, πρώτος εκτελεστικός διευθυντής, διευθυντής, λειτουργός, υπάλληλος ή εκπρόσωπος πιστωτικού ιδρύματος, ο οποίος αρνείται ή παραλείπει να αποκαλύψει πληροφορίες αναφορικά με την ειδοποίηση του Διευθυντή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 111Α ή και προβαίνει σε τέτοια αποκάλυψη ή και σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή παράλειψη η οποία επηρεάζει δυσμενώς τη δυνατότητα είσπραξης ποσών οφειλόμενου δασμού ή και φόρων, διαπράττει ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή και στις δύο αυτές ποινές.