ΜΕΡΟΣ ΙX ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ
Παροχή υπηρεσιών στοιχήματος χωρίς άδεια

79. Πρόσωπο το οποίο παρέχει υπηρεσίες στοιχήματος χωρίς να κατέχει άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Παροχή υπηρεσιών στοιχήματος κατά παράβαση των όρων της άδειας

80. Πρόσωπο το οποίο παρέχει υπηρεσίες στοιχήματος κατά παράβαση των όρων της άδειάς του είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (€170.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Συμμετοχή σε στοίχημα κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου

81. Πρόσωπο το οποίο συμμετέχει σε στοίχημα το οποίο διεξάγεται κατά παράβαση του παρόντος Νόμου ή συμμετέχει ως παίκτης σε παιγνιομηχανήματα περιορισμένου οφέλους, σε τυχερά παιχνίδια παρεχόμενα σε απευθείας σύνδεση, σε στοιχήματα που διεξάγονται μέσω ανταλλακτηρίων στοιχημάτων, σε εκτεινόμενα στοιχήματα και σε κυνοδρομίες που διεξάγονται κατά παράβαση των άρθρων 83, 84, 85, 86 και 87 είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Αδικήματα σε σχέση με λειτουργία υποστατικού

82.-(1) Πρόσωπο το οποίο λειτουργεί υποστατικό για παροχή υπηρεσιών στοιχήματος χωρίς να κατέχει άδεια υποστατικού ή κατά παράβαση οποιωνδήποτε όρων της άδειας αυτής είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή πρόσωπο που λειτουργεί αδειούχο υποστατικό για διεξαγωγή στοιχήματος κατά παράβαση των άρθρων 83, 84, 85, 86, και 87 είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (€170.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(3) Πρόσωπο το οποίο λειτουργεί υποστατικό ή τόπο για παροχή υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών καζίνου, παρεχόμενων με απευθείας σύνδεση ή για παροχή υπηρεσιών για διεξαγωγή παιγνιομηχανημάτων περιορισμένου οφέλους ή στοιχήματος διαμέσου ανταλλακτηρίου στοιχημάτων ή εκτεινόμενου στοιχήματος ή στοιχήματος επί κυνοδρομιών είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (€170.000) ή και στις δυο αυτές ποινές.

(4) Το Δικαστήριο κατά την επιβολή ποινής, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δύναται επιπρόσθετα να διατάξει το κλείσιμο του υποστατικού μέχρι να εξασφαλιστεί η σχετική άδεια ή μέχρι να αρθεί η διεξαγωγή του παράνομου στοιχήματος, ανάλογα με την περίπτωση.

Απαγόρευση παιγνιομηχανημάτων περιορισμένου οφέλους

83. Πρόσωπο το οποίο κατέχει ή λειτουργεί παιγνιομηχανήματα περιορισμένου οφέλους ή παρέχει υπηρεσίες για διεξαγωγή στη Δημοκρατία παιγνιομηχανημάτων περιορισμένου οφέλους είναι ένοχο κακουργήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Απαγόρευση τυχερών παιχνιδιών καζίνο παρεχομένων με απευθείας σύνδεση

84. Πρόσωπο το οποίο κατέχει ή λειτουργεί μηχανές με τις οποίες παρέχονται υπηρεσίες ή παρέχει υπηρεσίες για διεξαγωγή στη Δημοκρατία τυχερών παιχνιδιών καζίνου παρεχομένων με απευθείας σύνδεση είναι ένοχο κακουργήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Απαγόρευση ανταλλακτηρίων στοιχημάτων

85.-(1) Απαγορεύεται η διεξαγωγή στοιχημάτων μέσω ανταλλακτηρίων στοιχημάτων.

(2) Πρόσωπο το οποίο παρέχει υπηρεσίες για τη διεξαγωγή στοιχήματος διαμέσου ανταλλακτηρίου στοιχημάτων είναι ένοχο κακουργήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Απαγόρευση εκτεινόμενου στοιχήματος

86.-(1) Απαγορεύεται η διεξαγωγή ή παροχή υπηρεσιών για διεξαγωγή εκτεινόμενου στοιχήματος.

(2) Πρόσωπο το οποίο διεξάγει ή παρέχει υπηρεσίες για τη διεξαγωγή εκτεινόμενων στοιχημάτων είναι ένοχο κακουργήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «εκτεινόμενο στοίχημα» περιλαμβάνει στοίχημα, τα κέρδη και το κόστος του οποίου-

(α) Δεν είναι και δεν μπορούν να είναι γνωστά κατά το χρόνο που διεξάγεται το στοίχημα∙ ή

(β) εξαρτώνται από την απόκλιση του αποτελέσματος ιπποδρομίας, διαγωνισμού, αγώνα ή άλλου γεγονότος∙ ή

(γ) εξαρτώνται από την έκταση τέτοιας απόκλισης.

Απαγόρευση στοιχήματος επί κυνοδρομιών

87.-(1) Απαγορεύεται η διεξαγωγή ή παροχή υπηρεσιών για διεξαγωγή στοιχήματος επί κυνοδρομιών.

(2) Πρόσωπο το οποίο διεξάγει ή παρέχει υπηρεσίες για τη διεξαγωγή στοιχήματος επί κυνοδρομιών είναι ένοχο κακουργήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Δόλια εξαπάτηση

88.-(1) Πρόσωπο το οποίο εξαπατεί με δόλιο τρόπο άλλο πρόσωπο με παράνομη πράξη ή παράλειψη που σχετίζεται με στοίχημα είναι ένοχο κακουργήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα επτά (7) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), δεν αποτελεί υπεράσπιση το γεγονός ότι το άλλο πρόσωπο κερδίζει ή αυξάνονται οι πιθανότητές του να κερδίσει από το στοίχημα.

(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), δόλια εξαπάτηση σε στοίχημα περιλαμβάνει εξαπάτηση, παραπλάνηση, παρέμβαση ή υποκίνηση σε σχέση με τη διαδικασία με την οποία διεξάγεται το στοίχημα, ή με αγώνα, ιπποδρομία ή άλλο γεγονός το οποίο σχετίζεται με στοίχημα ή απόπειρα τέτοιας εξαπάτησης, παραπλάνησης, παρέμβασης ή υποκίνησης.

Απαγόρευση συγκεκριμένων μορφών διαφήμισης

89.-(1) Πρόσωπο το οποίο διαφημίζει στοίχημα, κατά τρόπο που να -

(α) Υπονοεί ότι τούτο προάγει ή σχετίζεται με κοινωνική αποδοχή, προσωπική ή οικονομική επιτυχία ή επίλυση οποιωνδήποτε προσωπικών, οικονομικών ή κοινωνικών προβλημάτων· ή

(β) περιλαμβάνει την υποστήριξη γνωστών προσωπικοτήτων με τρόπο που να υπονοεί ότι τούτο συσχετίζεται με την επιτυχία τους· ή

(γ) δύναται να επηρεάσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο ανήλικα πρόσωπα να συμμετάσχουν σε αυτό· ή

(δ) προάγει τη διεξαγωγή του χρησιμοποιώντας υπηρεσίες που παρέχονται από πρόσωπο που δεν είναι αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος· ή

(ε) υπερβαίνει τα όρια της τιμιότητας και ευπρέπειας,

είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις (€30.000) τριάντα χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Πρόσωπο το οποίο διαφημίζει την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με οποιαδήποτε απαγόρευση, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 83, 84, 85, 86 και 87, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Αδίκημα σε σχέση με την παροχή πληροφοριών στην Αρχή

90. Πρόσωπο το οποίο, με πρόθεση, παρέχει στην Αρχή ελλιπή, ανακριβή, παραπλανητική ή ψευδή πληροφορία είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Αδίκημα σε σχέση με τη συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα

91. Πρόσωπο το οποίο προσκαλεί, υποκινεί ή επιτρέπει σε ανήλικο πρόσωπο-

(α) Να συμμετάσχει σε στοίχημα· ή

(β) να εισέλθει σε αδειούχο υποστατικό,

είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Νομικές εικασίες

92.Κάθε υποστατικό ή τόπος, όπου πραγματοποιείται είσοδος βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, θα τεκμαίρεται, μέχρι να αποδειχτεί το αντίθετο, ότι λειτουργεί ως υποστατικό παροχής υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών καζίνου παρεχομένων με απευθείας σύνδεση ή παροχής υπηρεσιών για διεξαγωγή παιγνιομηχανημάτων περιορισμένου οφέλους, σε οποιαδήποτε από τις πιο κάτω περιπτώσεις-

(α) Εάν οποιαδήποτε αντικείμενα τα οποία σχετίζονται με την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στα άρθρα 83 και 84 του παρόντος Νόμου βρίσκονται σε αυτά ή επί οποιουδήποτε προσώπου που βρίσκεται σε αυτόν ή που δραπετεύει από αυτόν∙

(β) εάν οποιοσδήποτε αστυνομικός ενεργεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή οποιοσδήποτε από τους βοηθούς του εσκεμμένα εμποδίζεται ή παρεμποδίζεται ή καθυστερείται να εισέλθει ή πλησιάσει αυτά ή οποιοδήποτε μέρος τους∙

(γ) εάν οποιαδήποτε δίοδος ή κλιμακοστάσιο ή μέσα προσπέλασης σε οποιοδήποτε μέρος αυτών είναι ασυνήθιστα στενό ή απότομο ή με άλλο τρόπο δύσκολο προς διάβαση ή οποιοδήποτε μέρος αυτών είναι εφοδιασμένο με ασυνήθιστα ή ασυνήθως πολυάριθμα μέσα που εμποδίζουν, παρεμποδίζουν ή καθυστερούν την είσοδο ή με οποιαδήποτε επινόηση για να δύνανται τα πρόσωπα που βρίσκονται εντός αυτού να βλέπουν ή διαπιστώνουν την προσέγγιση ή είσοδο προσώπων ή για να δίνουν το σύνθημα συναγερμού ή για να διευκολύνουν την απόδραση από αυτό∙

(δ) εάν η λειτουργία παιγνιομηχανήματος περιορισμένου οφέλους ή τερματικής μηχανής διασυνδεδεμένης με κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα ή ηλεκτρονικού υπολογιστή που εντοπίζεται στον τόπο διακόπτεται με την είσοδο αστυνομικού ή οποιουδήποτε εντεταλμένου προσώπου που τον συνοδεύει∙

(ε) εάν στον τόπο εντοπίζεται μέθοδος ή μέσο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διακοπή της λειτουργίας παιγνιομηχανήματος περιορισμένου οφέλους ή τερματικής μηχανής διασυνδεδεμένης με κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα ή ηλεκτρονικού υπολογιστή ή της παροχής ηλεκτρισμού σε αυτά ή επανεκκίνησής τους∙

(στ) εάν σε παιγνιομηχάνημα περιορισμένου οφέλους ή τερματική μηχανή διασυνδεδεμένη με κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα ή ηλεκτρονικό υπολογιστή που εντοπίζεται στον τόπο υπάρχουν εγκατεστημένα και σε λειτουργία προγράμματα με δυνατότητα επαναφοράς του συστήματός τους στην αρχική του κατάσταση, με τη διαγραφή των όποιων στοιχείων αφορούν στη χρήση τους προ της εισόδου αστυνομικού ή οποιουδήποτε εντεταλμένου προσώπου που τον συνοδεύει στον τόπο∙

(ζ) εάν σε παιγνιομηχάνημα περιορισμένου οφέλους ή τερματική μηχανή διασυνδεδεμένη με κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα ή ηλεκτρονικό υπολογιστή που εντοπίζεται στον τόπο υπάρχουν εγκατεστημένα και σε λειτουργία προγράμματα ολικής ή μερικής κρυπτογράφησης ψηφιακών δεδομένων, σε συσκευές αποθήκευσης, όπως σκληροί δίσκοι και φορητές μνήμες∙

(η) εάν σε παιγνιομηχάνημα περιορισμένου οφέλους ή τερματική μηχανή διασυνδεδεμένη με κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα ή ηλεκτρονικό υπολογιστή που εντοπίζεται στον τόπο υπάρχουν εγκατεστημένα λειτουργικά προγράμματα τα οποία δεν επιτρέπουν την καταγραφή του ιστορικού των ενεργειών του χρήστη στον υπολογιστή και ταυτόχρονα την εξασφάλιση αντιγράφου της μνήμης τυχαίας προσπέλασής (ram) τους ή τον εντοπισμό της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (i.p. address), με την οποία είναι συνδεδεμένα, από αστυνομικό που ενεργεί βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή από οποιοδήποτε εντεταλμένο πρόσωπο που τον συνοδεύει.

Ένταλμα έρευνας

93. Σε περίπτωση που Δικαστήριο ικανοποιηθεί με ένορκη έγγραφη δήλωση ότι υπάρχει εύλογη αιτία να πιστεύεται ότι χώρος ή υποστατικό χρησιμοποιείται για ή σε σχέση με τη διάπραξη αδικήματος, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, δύναται να εκδώσει ένταλμα, το οποίο να εξουσιοδοτεί αστυνομικό ή άλλο εντεταλμένο πρόσωπο, συνοδευόμενο από μέλος της αστυνομίας να εισέλθει σε οποιοδήποτε χρόνο και να προβεί σε έρευνα στον χώρο ή στο υποστατικό και να κατάσχει οτιδήποτε ευλόγως υποψιάζεται ότι έχει χρησιμοποιηθεί ή χρησιμοποιείται ή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για ή σε σχέση με τη διάπραξη αδικήματος, κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή ότι θα παράσχει απόδειξη για τη διάπραξη αδικήματος.

Διάταγμα απαγόρευσης διενέργειας στοιχήματος ή παροχής υπηρεσιών στοιχήματος ή αναστολή λειτουργίας υποστατικού

94.-(1) Η Αρχή ή μέλος της Αστυνομίας κατ’ εντολή του Αρχηγού της Αστυνομίας, δύναται να υποβάλει ενώπιον του Δικαστηρίου μονομερή αίτηση, σε οποιοδήποτε στάδιο μετά την καταχώριση κατηγορητηρίου για αδίκημα κατά παράβαση των άρθρων 79, 83, 84, 85, 86 και 87 και το Δικαστήριο δύναται να εκδώσει προσωρινό διάταγμα απαγόρευσης διενέργειας στοιχήματος ή παροχής υπηρεσιών στοιχήματος ή κατοχής ή λειτουργίας παιγνιομηχανημάτων περιορισμένου οφέλους ή παροχής υπηρεσιών για διεξαγωγή παιγνιομηχανημάτων περιορισμένου οφέλους ή κατοχής ή λειτουργίας μηχανών με τις οποίες παρέχονται υπηρεσίες ή παροχής υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών καζίνου παρεχομένων με απευθείας σύνδεση ή παροχής ή/και διάταγμα αναστολής της λειτουργίας οποιουδήποτε υποστατικού ή τόπου που συνδέεται με το εκδικαζόμενο αδίκημα, το οποίο διάταγμα δύναται να οριστεί ως επιστρεπτέο, αφού ικανοποιηθεί ότι -

(α) Το κατηγορητήριο περιέχει αναφορά στα αδικήματα τα οποία αναφέρονται στο παρόν άρθρο· και

(β) υπάρχει εκ πρώτης όψεως μαρτυρία που να συνδέει συγκεκριμένο πρόσωπο ή υποστατικό με το εκδικαζόμενο αδίκημα:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται κατ’ αναλογία η Διαταγή 48 των περί Πολιτικής Δικονομίας Διαδικαστικών Κανονισμών.

(2) Δικαστήριο το οποίο κρίνει ένοχο πρόσωπο για οποιοδήποτε αδίκημα κατά παράβαση του άρθρου 79, 83, 84, 85, 86 και 87, επιπρόσθετα με την επιβολή ποινής και αφού λάβει υπόψη του κατά πόσο υπάρχει εύλογος κίνδυνος τέλεσης νέου παρόμοιας φύσης αδικήματος στο μέλλον, δύναται να διατάξει το πρόσωπο -

(α) Να διακόψει ή αναστείλει οποιεσδήποτε ενέργειες ή πρακτικές ή υπηρεσίες που σχετίζονται με το αδίκημα για το οποίο έχει καταδικαστεί· και/ή

(β) να κλείσει και διατηρήσει κλειστό οποιοδήποτε υποστατικό σε σχέση με το οποίο έχει διαπραχθεί το αδίκημα για το οποίο έχει καταδικαστεί,

αμέσως ή εντός εύλογης προθεσμίας και υπό όρους που το Δικαστήριο κρίνει σκόπιμο ή αναγκαίο να καθορίσει στο διάταγμα, με σκοπό την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των κανονισμών.

(3) Σε περίπτωση που εκδίδεται διάταγμα, σύμφωνα με το εδάφιο (1) ή (2), και το πρόσωπο εναντίον του οποίου εκδόθηκε παραλείπει ή αμελεί να συμμορφωθεί εντός του χρόνου που καθορίζεται σε αυτό, ο Αρχηγός Αστυνομίας προχωρεί στην εκτέλεση του διατάγματος και τα έξοδα της εκτέλεσής του επιβαρύνουν το πρόσωπο εναντίον του οποίου εκδόθηκε το διάταγμα και θεωρούνται και εισπράττονται ως χρηματική ποινή, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου.

(4) Πρόσωπο εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί διάταγμα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου και το οποίο παραλείπει ή αμελεί να συμμορφωθεί με αυτό εντός της χρονικής περιόδου που τυχόν καθορίζεται σε αυτό, ανεξαρτήτως αν ο Αρχηγός προχώρησε στην εκτέλεση ή εκτέλεσε το διάταγμα, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ (€300.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.