ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άδεια παροχής υπηρεσιών στοιχήματος

16.-(1) Υπηρεσίες στοιχήματος παρέχονται μόνο από πρόσωπο που κατέχει άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου αποδέκτη Κλάσης Α ή άδεια αποδέκτη Κλάσης Β που εκδίδεται, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, από την Αρχή, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Μέρους και η άδεια εξουσιοδοτεί, ανάλογα με την Κλάση κάθε άδειας, την παροχή των υπηρεσιών στοιχήματος, όπως αυτές καθορίζονται στο εδάφιο (2).

(2) Η Αρχή εκδίδει, δυνάμει του εδαφίου (1)-

(α) Άδεια αποδέκτη Κλάσης Α, με την οποία εξουσιοδοτεί την παροχή υπηρεσιών για διεξαγωγή στοιχήματος εντός αδειούχου υποστατικού, εξαιρουμένων υπηρεσιών στοιχήματος άδειας Κλάσης Β και ιπποδρομιακού στοιχήματος˙

(β) άδεια αποδέκτη Κλάσης Β, με την οποία εξουσιοδοτεί την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού στοιχήματος, εξαιρουμένων των παιγνιομηχανημάτων περιορισμένου οφέλους, των τυχερών παιχνιδιών καζίνου παρεχομένων με απευθείας σύνδεση και του ιπποδρομιακού ηλεκτρονικού στοιχήματος˙

(γ) άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου αποδέκτη Κλάσης Α, με την οποία εξουσιοδοτεί την παροχή υπηρεσιών για διεξαγωγή στοιχήματος για λογαριασμό αποδέκτη Κλάσης Α εντός αδειούχου υποστατικού, εξαιρουμένων υπηρεσιών στοιχήματος άδειας Κλάσης Β και ιπποδρομιακού στοιχήματος.

Τύπος άδειας

17. Η άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου εκδίδεται σε έντυπο που καθορίζεται σε κανονισμούς της Αρχής και περιλαμβάνει -

(α) Το πρόσωπο προς όφελος του οποίου εκδίδεται·

(β) την Κλάση για την οποία εκδίδεται·

(γ) την περίοδο ισχύος της· και

(δ) οποιοδήποτε όρο επιβάλλεται από την Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών.

Αίτηση για έκδοση ή ανανέωση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

18.-(1) Η αίτηση για έκδοση ή ανανέωση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου υποβάλλεται στην Αρχή, με την καταβολή του επιβλητέου τέλους, σε έντυπο που εκδίδεται από την Αρχή και περιλαμβάνει, μη εξαντλητικά, τις ακόλουθες πληροφορίες -

(α) Την Κλάση της άδειας για την οποία υποβάλλεται·

(β) την ταχυδρομική διεύθυνση εντός της Δημοκρατίας στην οποία θα αποστέλλει η Αρχή στον αιτητή οποιοδήποτε έγγραφο, ειδοποίηση ή άλλη επικοινωνία· και

(γ) όταν η αίτηση υποβάλλεται από νομικό πρόσωπο, τα στοιχεία ταυτότητας και τόπου διαμονής του πραγματικού δικαιούχου, αξιωματούχου και κατόχου σημαντικού συμφέροντος, σε περίπτωση δε που το ίδιο πρόσωπο αιτείται της έκδοσης άδειας αποδέκτη Κλάσης Α και άδειας αποδέκτη Κλάσης Β, οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ξεχωριστά έντυπα και η μία είναι ανεξάρτητη από την άλλη.

(2) Η αίτηση για ανανέωση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου υποβάλλεται τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης της άδειας.

(3) Η αίτηση που υποβάλλεται σύμφωνα με το εδάφιο (1) συνοδεύεται, σε περίπτωση φυσικού προσώπου σε σχέση με τον αιτητή, και, σε περίπτωση νομικού προσώπου σε σχέση με τον πραγματικό δικαιούχο, τον αξιωματούχο και τον κάτοχο σημαντικού συμφέροντος, από τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) Τους όρους και κανονισμούς βάσει των οποίων ο αιτητής προτίθεται να παρέχει υπηρεσίες στοιχήματος προς τους παίκτες·

(β) χρηματοοικονομικές πληροφορίες·

(γ) συμμετοχή σε νόμιμες δραστηριότητες που περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε οποιοδήποτε συμφέρον σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική δραστηριότητα·

(δ) ποινικό μητρώο·

(i) της Δημοκρατίας,

(ii) της χώρας ιθαγένειας, προκειμένου περί φυσικού προσώπου ή της χώρας όπου βρίσκεται το εγγεγραμμένο γραφείο ή η έδρα, προκειμένου περί νομικού προσώπου,

(iii) της χώρας συνήθους διαμονής, προκειμένου περί φυσικού προσώπου· και

(iv) της χώρας όπου το ενδιαφερόμενο πρόσωπο διεξάγει την κύρια επαγγελματική ή επιχειρηματική του δραστηριότητα∙

(ε) πληροφορίες σε σχέση με όλα τα χρηματικά και άλλα συμφέροντά τους·

(στ) οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες και έγγραφα κρίνει η Αρχή ότι είναι απαραίτητο να προσκομισθούν.

Προϋποθέσεις έκδοσης και ανανέωσης άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

19.-(1) Ουδεμία άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου εκδίδεται ή ανανεώνεται, εκτός εάν η Αρχή ικανοποιηθεί ότι ο αιτητής, ο αξιωματούχος, ο πραγματικός δικαιούχος και ο κάτοχος σημαντικού συμφέροντος του νομικού προσώπου-

(α) Δεν έχουν καταδικαστεί για σχετικό αδίκημα από αρμόδιο δικαστήριο χώρας που αναφέρεται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (3) του άρθρου 18· και

(β) έχουν, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους.

(2) Η Αρχή κατά την εξέταση αίτησης για έκδοση ή ανανέωση άδειας, αφού κρίνει ότι τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτό, για σκοπούς διαπίστωσης της καταλληλότητας των προσώπων αυτών, λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα:

(α) Την τρέχουσα χρηματοοικονομική κατάσταση και το ιστορικό του προσώπου, που περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται, τους χρηματοοικονομικούς πόρους που είναι διαθέσιμοι για την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών στοιχήματος·

(β) σε περίπτωση μη λευκού ποινικού μητρώου, τη φύση προηγούμενων καταδικών, καθώς και το είδος και το ύψος της επιβληθείσας ποινής.

Απόφαση της Αρχής επί αίτησης

20.-(1) Η Αρχή κατά την εξέταση αίτησης για έκδοση ή ανανέωση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου δύναται-

(α) Αφού ικανοποιηθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Μέρους, να εγκρίνει την αίτηση και να επιβάλει τους, κατά την κρίση της, αναγκαίους όρους για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των κανονισμών· ή

(β) να απορρίψει την αίτηση.

(2) Η Αρχή, μέσα σε εύλογο χρόνο από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης για άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, ειδοποιεί σχετικά τον αιτητή και εκδίδει την άδεια.

(3) Σε περίπτωση που η Αρχή απορρίψει αίτηση για άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή για άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, αιτιολογεί την απόφασή της και την κοινοποιεί στον αιτητή μέσα σε εύλογο χρόνο.

Τροποποίηση όρων άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

21.-(1) Η Αρχή δύναται, όταν κρίνει ότι είναι αναγκαίο για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των κανονισμών, να τροποποιεί ή να ακυρώνει τους όρους άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή να επιβάλλει νέους όρους, αφού λάβει υπόψη τις παραστάσεις που τυχόν έχουν υποβληθεί σύμφωνα με το εδάφιο (2).

(2) Η Αρχή πριν την τροποποίηση, ακύρωση ή επιβολή νέων όρων, ειδοποιεί εγγράφως τον κάτοχο της άδειας ως προς την πρόθεσή της αυτή και τον καλεί να υποβάλει γραπτώς τους λόγους για τους οποίους κρίνει ότι δεν δικαιολογείται η προτεινόμενη τροποποίηση, ακύρωση ή επιβολή νέων όρων, εντός προθεσμίας που δεν είναι μικρότερη των τριών (3) εβδομάδων, τουλάχιστον, από την ημερομηνία της ειδοποίησης.

Κοινοποίηση στα πιστωτικά ιδρύματα και δημοσιοποίηση

22. Κάθε άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου που εκδίδεται από την Αρχή, κάθε ανάκληση ή αναστολή άδειας και κάθε τροποποίηση, ακύρωση ή επιβολή νέων όρων κοινοποιούνται στα πιστωτικά ιδρύματα και δημοσιοποιούνται από την Αρχή.

Απαγόρευση μεταβίβασης ή εκχώρησης άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

23. Άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή B ή άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου δεν δύναται να μεταβιβαστεί ή εκχωρηθεί ή παραχωρηθεί άδεια χρήσης της με οποιονδήποτε τρόπο σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

Πρόθεση αλλαγής περιστάσεων αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

24.-(1) Χωρίς γραπτή έγκριση της Αρχής, ουδείς αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, δικαιούται να προβεί ή να αποδεχθεί οποιαδήποτε αλλαγή ή ενέργεια που αφορά τα ακόλουθα:

(α) Απόκτηση σημαντικού συμφέροντος σε αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο από πρόσωπο που δεν κατέχει σε αυτόν σημαντικό συμφέρον·

(β) κάτοχος σημαντικού συμφέροντος παύει να κατέχει τέτοιο συμφέρον σε αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο∙

(γ) αλλαγή στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στους αξιωματούχους της διεύθυνσης του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου∙

(δ) αλλαγή ή διαφοροποίηση των πληροφοριών ή στοιχείων που υποβλήθηκαν στην Αρχή για σκοπούς έκδοσης ή ανανέωσης της άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή της άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου∙

(ε) απόφαση ή ψήφισμα ή ειδοποίηση ή αγωγή ή αίτηση που κατατέθηκε σε δικαστήριο ή άλλη πράξη του εν λόγω προσώπου που δυνατό να οδηγήσει στη διάλυση ή εκκαθάριση του νομικού αυτού προσώπου·

(στ) συμφωνία μεταξύ αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α και εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου δυνάμει της οποίας ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος θα λαμβάνει ποσοστό του εισοδήματος ή κέρδους από τις προσφερόμενες από τον ίδιο υπηρεσίες στοιχήματος·

(ζ) αλλαγή στον πραγματικό δικαιούχο του αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.

(2) Αίτημα που υποβάλλεται προς λήψη έγκρισης δυνάμει του εδαφίου (1) συνοδεύεται από τις αναγκαίες πληροφορίες και έγγραφα τα οποία καθορίζει κατά περίπτωση η Αρχή.

(3) Η Αρχή, μέσα σε εύλογο χρόνο, πληροφορεί τον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για την απόφασή της, και, σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος αιτιολογεί την απόφασή της.

(4) Η Αρχή, σε περίπτωση που αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος προβεί στην υλοποίηση οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενεργειών χωρίς την προηγούμενη έγκρισή της, δύναται να αναστείλει ή να ανακαλέσει την άδεια σύμφωνα με τα άρθρα 25 και 26, αντίστοιχα, ή να επιβάλει κυρώσεις.

Αναστολή άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

25.-(1) Η Αρχή αναστέλλει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, την άδεια αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή την άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, σε περίπτωση που ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος-

(α) Δεν συμμορφώνεται με οποιοδήποτε όρο της άδειάς του ή με οποιαδήποτε υποχρέωσή του δυνάμει του παρόντος Νόμου ή κανονισμών ή οδηγιών· ή

(β) παραλείπει, χωρίς εύλογη αιτία, να εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις του αναφορικά με τις υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών στοιχήματος.

(2) Σε περίπτωση που η Αρχή αναστείλει την άδεια αποδέκτη Κλάσης Α, σύμφωνα με το εδάφιο (1), αναστέλλει ταυτόχρονα για την ίδια περίοδο και την άδεια κάθε εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.

(3) Τυχόν αναστολή της άδειας δεν επηρεάζει τη γενική εξουσία της Αρχής να επιβάλει και διοικητικό πρόστιμο, σύμφωνα με το Μέρος Χ, στον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

Ανάκληση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

26.-(1) Η Αρχή ανακαλεί άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, σε περίπτωση που-

(α) Ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος καταδικαστεί για σχετικό αδίκημα· ή

(β) οποιοσδήποτε κάτοχος σημαντικού συμφέροντος ή αξιωματούχος ή πραγματικός δικαιούχος αδειούχου αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, στην περίπτωση που είναι νομικό πρόσωπο, καταδικαστεί για οποιοδήποτε σχετικό αδίκημα· ή

(γ) ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος βρίσκεται υπό εκκαθάριση ή διαδικασία πτώχευσης ή πτωχεύσει· ή

(δ) η άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου εξασφαλίστηκε με δόλια ενέργεια ή ψευδείς παραστάσεις ή απάτη∙ ή

(ε) έχουν μεταβληθεί σημαντικά οι πραγματικές συνθήκες στις οποίες στηρίχθηκε η απόφαση για έκδοσή της, οι οποίες αποτελούν, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, προϋπόθεση για την έκδοσή της· ή

(στ) ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος δεν εφαρμόζει τις διαδικασίες για την παρεμπόδιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο, που καθορίζονται στις σχετικές οδηγίες της Αρχής δυνάμει της παραγράφου (γ) του άρθρου 15. ή

(ζ) ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος παρέχει πίστωση σε παίκτη ή σε μερίδα παίκτη ή ενεργεί ως αντιπρόσωπος προσώπου που παρέχει τέτοια πίστωση ή ενεργεί με τρόπο που διευκολύνει την παροχή πίστωσης σε παίκτη ή σε μερίδα παίκτη∙ ή

(η) ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή τα φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου στο υποστατικό, δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 40, παρέχουν διευκολύνσεις πίστωσης στον παίκτη ή με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, παρέχουν παρόμοιες διευκολύνσεις∙ ή

(θ) ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιοδήποτε όρο της άδειάς του ή να εκτελέσει οποιαδήποτε υποχρέωσή του μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από τη λήξη της περιόδου αναστολής της άδειάς του σύμφωνα με το άρθρο 25∙ ή

(ι) ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Β καταδικαστεί, σύμφωνα με το άρθρο 59. ή

(ια) ο αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β παραλείπει να συμμορφωθεί με το άρθρο 71.

(2) Σε περίπτωση που η Αρχή ανακαλέσει την άδεια αποδέκτη Κλάσης Α, σύμφωνα με το εδάφιο (1), ανακαλεί ταυτόχρονα και την άδεια κάθε εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.

(3) Τυχόν ανάκληση της άδειας δεν επηρεάζει τη γενική εξουσία της Αρχής να επιβάλει και διοικητικό πρόστιμο, σύμφωνα με το Μέρος Χ, στον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.

Διαδικασία αναστολής ή ανάκλησης άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

27.-(1) Η Αρχή, πριν αναστείλει ή ανακαλέσει άδεια σύμφωνα με τα άρθρα 25 και 26, αντίστοιχα, καλεί τον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α και/ή Β ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο και/ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που έχει συμφέρον στη χορήγηση της άδειας να υποβάλει τις απόψεις του εντός περιόδου τριών (3) εβδομάδων, τουλάχιστον, από την ημερομηνία της ειδοποίησης, η δε Αρχή δύναται να καλέσει το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται η ειδοποίηση να προσκομίσει οποιαδήποτε πληροφορία ή οποιοδήποτε έγγραφο κρίνεται από αυτήν ως αναγκαίο υπό τις περιστάσεις.

(2) Η Αρχή, αφού λάβει υπόψη οποιεσδήποτε απόψεις, πληροφορίες ή έγγραφα έχουν τεθεί ενώπιόν της δυνάμει του εδαφίου (1), και, εφόσον κρίνει ότι δικαιολογείται η λήψη οποιωνδήποτε μέτρων, δύναται-

(α) Να αναστείλει την άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου για περίοδο που αυτή κρίνει σκόπιμη, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή να ανακαλέσει την άδεια· και/ή

(β) να καλέσει με γραπτή ειδοποίησή της τον αδειούχο αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε άλλα μέτρα καθορίζονται στην ειδοποίηση· και

σε κάθε περίπτωση γνωστοποιεί γραπτώς την απόφασή της στον αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έχει συμφέρον στη χορήγηση της άδειας.

(3) Η Αρχή, σε περίπτωση που αδειούχος αποδέκτης Κλάσης Α ή Β ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος δεν συμμορφώνεται εντός εύλογου καθορισμένου χρόνου με τις αποφάσεις που εκδίδονται, σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2) για αναστολή άδειας ή λήψη μέτρων, δύναται να ανακαλέσει την άδεια.

Ισχύς άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

28.-(1) Η άδεια αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ισχύει για χρονική περίοδο ενός ή δύο (2) ετών από την ημερομηνία έκδοσης ή ανανέωσής της, ανάλογα με τον χρόνο που καθορίζεται στην αίτηση.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 37, η άδεια εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ισχύει για όσο χρόνο ισχύει και η άδεια του αποδέκτη Κλάσης Α και προς τούτο δυνατόν να εκδοθεί για μικρότερο του ενός έτους διάστημα.

Μητρώο αδειών αποδέκτη Κλάσης Α ή Β και εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

29. Η Αρχή διατηρεί μητρώο αδειών αποδέκτη Κλάσης Α και Β και αδειών εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων, το οποίο περιέχει τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και αναρτά κατάλογο των αδειοδοτημένων αποδεκτών Κλάσης Α και Β και των αδειοδοτημένων εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων στην ιστοσελίδα της.

Επιβλητέα τέλη

30. Το τέλος για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου καθορίζεται με κανονισμούς της Αρχής.

Καταβολή και επιστροφή επιβλητέων τελών

31. Το επιβλητέο τέλος καταβάλλεται με την υποβολή της αίτησης για έκδοση ή ανανέωση άδειας αποδέκτη Κλάσης Α ή Β ή άδειας εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου και σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης επιστρέφεται μειωμένο κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).